Sextoy

A A A A ผู้เขียน หัวข้อ: แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)  (อ่าน 6 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สิงหาคม 03, 2017, 07:42:25 AM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 14928
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)


ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- ความรู้ที่เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับด้านพลศึกษา ด้านศิลป์ด้านห้องสมุดด้านนาฏศิลป์ด้านคหกรรมศาสตร์การจัดกิจกรรมพิเศษ
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบโปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนที่
- แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)


วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
 
ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์
- ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
- แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
http://www.xn--12cbaup3ge9ec6d6ab1ebcc2uwfg.com/
เข้าดูยูทูบสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
https://youtu.be/03kfKnBXAB4

เข้าดูเว็บที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
<a href=”http://xn--o3ch7c.blogspot.com/2017/07/blog-post_70.html”>คลิ๊ก</a> 

 
 
 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง,โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง,แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
 
แบ่งปันกระทู้นี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก
(HTML)