Sextoy

A A A A ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรมส่งเสริมการปกครองท้อง  (อ่าน 37 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สิงหาคม 02, 2017, 02:53:47 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 12417
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)


ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- การวิเคราะห์การวางแผน การจัดทำโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

ภาค ก
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254
ภาค ข
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การสร้างข้อคำถามวัดพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย
- การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
- การประเมินผลการเรียนการสอน
- การดำเนินการสอบและการตรวจสอบให้คะแนน
- แนวข้อสอบโครงสร้างหลักสูตร
- สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีการศึกษา
- การประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน
- พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

ภาค ก
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254
ภาค ข
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
- จิตวิทยาการแนะแนว
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
- การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง

http://www.xn--12cbaup3ge9ec6d6ab1ebcc2uwfg.com/
เข้าดูยูทูบสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
https://youtu.be/ez3yE0P5ZcU

เข้าดูเว็บที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
https://xn--o3ch7c.blogspot.com/2017/07/blog-post_94.html


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง

Tags : แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
 
แบ่งปันกระทู้นี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก
(HTML)