แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ttads2522

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 1045
16
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2432

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 421 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
โครงสร้าง
นโยบาย
สัญลักษณ์
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2564 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจในระยะเริ่มแรก
การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
ทิศทางการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต
แนวทางและวิธีการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต
การปรับปรุงระบบบริหารการผลิตและตลาด 
นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning)
เป้าหมายการพัฒนา
แผนที่นำทางการพัฒนา (Roadmap)
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายในปัจจุบัน
การผลักดันมาตรการ โครงการและกิจกรรมที่กำหนดสู่การปฏิบัติ
การติดตามและการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย Zoning
เป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ระบบนิเวศน์เกษตร 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
หลักการแปรรูปเพื่อถนอมรักษาและแปรรูปผลผลิตเกษตร
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ความหมายของการเกษตร
ส่วนต่างๆ ของต้นพืช (ลำต้น ใบ และราก)
ส่วนต่างๆ ของต้นพืช (ดอก ผล และเมล็ด)
สิ่งแวดล้อมของพืช
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
การดำเนินงานการเกษตร
การให้น้ำแก่พืช
ธาตุอาหารของพืช (Plants Nutrition)
ปุ๋ย
ศัตรูพืช
การปรับปรุงพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ (Sexual Paropagation)
การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ (Asexual Propagation)
อาหารและการให้อาหาร
กุ้ง (Shrimp)
ไก่
การเพาะเห็ดฟาง
Greenhouse
 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา
การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) และการขับเคลื่อนการ
ดินและการกำเนิดดิน
การสำรวจและการจำแนกดิน
ความรู้ด้านดินดาน 
การบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งร้าง
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation) 
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
การจัดการดินทราย 
การจัดการดินลูกรัง 
ด้านการปรับปรุงและบำรุงดิน
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ปุ๋ยทางดิน-ปุ๋ยทางใบ
ความสำคัญของดินและปุ์ย
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
วิธีการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ตามผลวิเคราะห์ดิน
การเตรียมดินปลูกพืช
 
ส่วนที่ 5 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การปลูกข้าวหอมมะลิ ในระบบอินทรีย์
การปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตกาแฟ
การบำรุงดินเพื่อผลผลิตถั่วเหลือง
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง
 
ส่วนที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)17
บริษัท เงินออมบิสิเนสกรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย ที่นอน ที่นอนสปริงที่นอนใยตัน ที่นอนฟองน้ำอัด ที่นอนยางพาราสำหรับงานโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นต่าง ๆราคาโรงงานผลิตจากวัสดุเกรดเอ หุ้มด้วยผ้านอก หนา นุ่มกันไรฝุ่นจำหน่ายในราคาส่ง โดยทีมงานมืออาชีพในราคาจากโรงงานเพราะเราคือผู้ผลิตโดยตรง
ติดต่อ : บริษัท เงินออมบิสิเนสกรุ๊ป จำกัด
คุณ อดิศักดิ์ โทร : 086-414-5968
โทร&แฟกซ์ 02-8137034

ชมสินค้าตัวอย่างได้ที่
website : http://www.ngmmattress.com (ที่นอน)
http://www.facebook.com/ ngmmattress
ที่อยู่ติดต่อ: 516/88ม.กลางเมืองโครงการ 2 วังทองหลาง กทม 10310
ที่อยู่ โรงงาน: 30/1ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทสาคร 7413018
SSRU กับประเทศไทย ทำไมต้องssru เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “สวนสุนันทา” ถัดมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วให้จัดเป็นโรงเรียนชื่อ "สถานที่เรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" ช่วงวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2480 รวมทั้งเลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501
.

.
 
 

ถัดมา ราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น "สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อปี พุทธศักราช 2535 กระทั่งเปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและก็ปริญญาเอก ทั้งภาคปกติรวมทั้งภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่หลากหลายให้นิสิตได้เลือกเรียนมากยิ่งกว่า 50 สาขาวิชา
.

.

ยิ่งกว่านั้น ราชภัฏสวนสุนันทา ยังมีวิทยาลัยนานาชาติและก็วิทยาลัยการจัดการ นิสิตสามารถเลือกเรียนได้นานาประการทาง อีกทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต รวมทั้งระบบ Wire-less campus ยืนยันทุกจุดของมหาวิทยาลัยและก็มีระบบระเบียบฐานข้อมูล (Data base system) ทางด้านวิชาการและงานค้นคว้าวิจัยเพื่อการค้นหาแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานเพราะฉะนั้นการรับนักศึกษา การมอบตัวนิสิต การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นักศึกษา การแจ้งผลการเรียน การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งสิ้น
.

.

รวมทั้งในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็สังคมสมัยเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินใดๆจึงควรหาผู้ช่วยเหลือและก็การสร้างโครงข่ายอีกทั้งด้านในรวมทั้งต่างชาติและอีกทั้งภาครัฐและก็เอกชน เพราะเหตุว่าต้องการใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดต้นทุนและก็ค่าใช้จ่ายสำหรับในการลงทุนแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรุ้เหล่านี้ฯลฯ
.

.

ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ทำข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น ได้แก่ ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือพัฒนาบุคคลากรกับภาครัฐ แล้วก็ธุรกิจเอกชน เช่น บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานศึกษาธุรกิจการของกินไทยแล้วก็นานาประเทศ กรมสนับสนุนการปกครองเขตแดน อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ
.

.
 

นอกนั้น สมัครเรียน ราชภัฏ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมืองนอก ทำความร่วมมือด้านวิชาการรวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และก็ออสเตรเลีย ได้จัดแจงศึกษาเล่าเรียนแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมือทางด้านวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher's Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland เป็นต้น
.

.
สนใจ ราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อได้ที่นี่
Website สมัครเรียน ราชภัฏ https://ssru.ac.th/home
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : มรภ.สวนสุนันทา

Tags : ssru,ราชภัฏ,มรภ.สวนสุนันทา

19
ราคาถูก สนใจติดต่อสอบถาม   062-565-2466  096-861-6424

20
โครงการบ้านจัดสรรบางละมุงถูกสุด โครงงานหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ในทำเลที่ตั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจฝั่งตะวันออก โครงการบ้านเล็กๆร่มรื่น สงบเงียบ บบรยากาศดี ผ่อนคลาย มองเห็นวิวภูเขา หลบความขวักไขว่ ให้ท่านได้มีบ้านที่อบอุ่นรวมทั้งพักผ่อนได้อย่างสบายกายเพลิดเพลินใจ เดินทางสบาย รถไม่ติด สถานที่อยู่ใกล้พัทยาและก็มอร์เตอร์เวย์ เดินทางไปพัทยาหรือแหลมฉบัง เพียงแต่ 15-20 นาที เดินทางไปสนามบินนานาประเทศอู่เรือตะเภาเพียงแต่ 45 นาที ท่านที่ทำงานในโซนพัทยาหรือแหลมฉบัง สามารเดินทางไปดำเนินงานได้ง่าย สะดวก ภายในระยะเวลาไม่นาน เลือกบ้านก็เหมือนเลือกคู่ชีวิต เลือกให้ยอดเยี่ยม อีกทั้งขนาดพื้นที่ ทำเล การออกแบบ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค ความคุ้มค่าและความปลอดภัย เลือกแผนการบ้านที่ดีมีคุณภาพ เพื่อการดูแลชนะใจกันในระยะยาว
 

 
สนใจติดต่อ FaceBookบ้านจัดสรรมอร์เตอร์เวย์ถูกสุด https://www.facebook.com/somthawin2/

เลือกบ้าน เลือกชีวิตรวมทั้งการเดินทาง บ้านจัดสรรใกล้พัทยาถูกสุด ด้วยสถานที่ใกล้พัทยาแล้วก็มอเตอร์เวย์ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เดินทางใกล้ไกลใช้ระยเวลาไม่นาน ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปดำเนินการที่พัทยาหรือแหลมฉบัง เดินทางไปทำธุระที่จ.กรุงเทพฯ ก็สะดวก มีเส้นทางการเดินทางอำนวยความสะดวกทั่วถึง ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีโครงการตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขตที่รัฐบาลประกาศให้เป็นหลักที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต ซึ่งคาดว่าในย่านนี้จะมีการปรับปรุงรวมทั้งเติบโตขึ้นอย่างเร็ว ทำให้ที่ดินรอบๆนี้มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นทวีคูณ บ้านพร้อมที่ดินก็เลยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและก็มีมูลค่าเยอะขึ้นตามกำลังการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการลงทุนของฝรั่ง การเลือกซื้อบ้านที่ดีแล้วก็ถูกใจจากโครงการบ้านที่ดีสักที่ไม่ง่ายเลย ถ้าโชคดี! พบบ้านเนื้อคู่ โครงงานดีมีคุณภาพ ก็เสมือนคนโชคดีได้เจอมิตรแท้เกื้อในชีวิต บ้านช่วยให้ชีวิตง่ายรวมทั้งบรรเทาเพิ่มมากขึ้น ชีวิตที่ผิดแผกเกิดขึ้นเมื่อเลือกบ้านที่เข้ากับคุณ บ้านที่ดีควรจะมีส่วนประกอบที่แข็งแรง เสาเข็มลึก 5-6 เมตร เป็นบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูนสร้างขึ้นมาโดยผู้รับเหมามืออาชีพ ไม่ใช่บ้านประกอบยุคใหม่ที่เร็วทันใจแต่ว่าไม่ทน การสร้างบ้านจำต้องใช้อุปกรณ์เกรดดี มีคุณภาพ เป็นต้นว่า หลังคาซีแพค เครื่องสุขภัณฑ์ Cotto Karat ปลั้กสวิตซ์ไฟของพานาโซนิค มีสาธารณูปโภคครบครัน อีกทั้ง กระแสไฟฟ้า น้ำก๊อก ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ สวนหย่อม บ้านตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูง น้ำไม่ท่วม โครงการบ้านที่ดีจะต้องมีระบบความปลอดภัยที่บรรเจิด ทั้งยังกล้องวงจรปิดCCTV ไม้แขนกันรวมทั้งรั้วโครงการระบบ Key Card “บ้าน” ความสุขที่มากกว่าที่พักอาศัย
 


ถนนหนทางมอเตอร์เวย์ เป็นทางพิเศษระหว่างเมืองหลวงสายแรกของเมืองไทย บ้านจัดสรรมอร์เตอร์เวย์ถูกสุด มอร์เตอร์เวย์ถูกทำขึ้นมาเพื่อวิวัฒนาการคมนาคมขนส่งระหว่างเมืองหลวงกับพื้นที่รอบๆชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ช่วยจัดการกับปัญหาการจราจรที่หนาแน่น การซื้อบ้านในแผนการบ้านที่มีทำเลที่ตั้งใกล้มอเตอร์เวย์ จึงเป็นอีกลู่ทางหนึ่ง สำหรับคนที่ปรารถนาความสบายสบายแล้วก็ลดเวลาสำหรับเพื่อการเดินทาง เดินทางเข้าเมืองก็สะดวก เดินทางออกเมืองก็สบาย ต้องการกลับบ้านทุกวี่ทุกวัน ด้วยเหตุว่าบ้านกว้างกว้าง สะดวกสบาย น่าอยู่ เหมือนติเตียนมเต็มพลังชีวิตที่ดีแต่ละวัน

สนใจติดต่อ Line id: @somthawin2 (มี @ ด้วยนะคะ) หรือ โทร. 099-887-8669
 

 
ขอขอบคุณบทความ บทความบ้านจัดสรรใกล้พัทยาถูกสุด https://www.facebook.com/somthawin2/

Tags : โครงการบ้านจัดสรรบางละมุงถูกสุด,บ้านจัดสรรใกล้พัทยาถูกสุด,บ้านจัดสรรมอร์เตอร์เวย์ถูกสุด

21
โรงแรม บุรีรัมย์ Phanomrungpuri Hotel and resort, Buriram Hotels, Thailand โรงแรมที่จ  .บุรีรัมย์ โรงแรม บุรีรัมย์ nangrong hotel

 
ที่พัก โรงแรม โรงแรมในอำเภอนางรอง รีสอร์ท โรงแรม จังหวัดบุรีรัมย์ ห้องพัก บุรีรัมย์ Buriram Hotels โรงแรมบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ โรงแรมอ.นางรอง โรงแรมนางรอง ห้องพักในอำเภอนางรอง Hotel Buriram Hotels โรงแรมพนมรุ้งปุรี (Phanomrungpuri Hotel and resort, Buriram, Thailand) โรงแรมใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร. 044-632222 ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติคโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท ในสไตล์ขอม ใกล้ปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ

Buriram Hotels โรงแรมที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมบุรีรัมย์ โรงแรม นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ โรงแรมนางรอง Hotel Buriram Hotels โรงแรมพนมรุ้งปุรี (Phanomrungpuri Hotel and resort, Buriram, Thailand)โรงแรมใน จังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร. 044-632222 โรงแรมพนมรุ้งปุรี ตั้งอยู่ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงแรมเปิดใหม่ในสไตล์ขอมผสมผสานกับศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสานใต้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 67 ห้อง 5 room type. โรงแรม รีสอร์ทใกล้สนามฟุตบอลบุรีรัมย์เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น สระว่ายน้ำ สปา นวดแผนไทย ห้องอาหารบาราย และห้องประชุม สัมมนา ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ขณะนี้เปิดดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ

โรงแรม บุรีรัมย์, Buriram Hotels โรงแรมบุรีรัมย์ โรงแรม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พักบุรีรัมย์ โรงแรมนางรอง Hotel Buriram Hotels โรงแรมพนมรุ้งปุรี (Phanomrungpuri Hotel and resort, Buriram, Thailand)  โรงแรมใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร. 044-632222โรงแรมพนมรุ้งปุรี ตั้งอยู่ที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวกรุงเทพเพียงแค่ 350 Km.หรือเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร โรงแรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานที่ตั้งของโรงแรมพนมรุ้งปุรี จ.บุรีรัมย์ อยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงใจกลางเมืองนางรองไปทาง อ.ลำปลายมาศ (อำเภอชำนิ) เพียงแค่ 1 กม.ทางด้านขวามือ คุณจะพบกับโรงแรมใกล้ปราสาทหินพนมรุ้งในสไตล์บูทิคโฮเท็ลสไตล์ขอม Khmer Boutique Hotel ที่พักใกล้ปราสาทพนมรุ้ง ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสไตล์ขอมที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานใต้ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังต่อไปนี้

1. ห้องพักของโรงแรมใกล้ปราสาทหินเขาพนมรุ้งที่มีหลากหลายในสไตล์ขอมประกอบไปด้วยห้อง Superior room, Family room, Deluxe Room, Duplex Family roomและ Grand Duplex Suit.
- Superior room (27 ตารางเมตร) เป็นห้องที่ได้รับความนิยมมีทั้งเตียงเดียว (King Size bed, 6 ฟุต) และห้องเตียงคู่ ( Twin Bed, 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง)
- Family room (32 ตารางเมตร) สบายและสะดวกสบายกว่า เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก สามารถพักได้ 3 ท่าน
- Deluxe Room (32 ตารางเมตร) เป็นห้องหัวมุม มีวิวสระว่ายน้ำและวิวสวนต้นไม้ภายในโรงแรมและมีระเบียงส่วนตัว รวมถึงมีอ่างอาบน้ำ
- Duplex Family Room (42 ตารางเมตร) โดยในห้องพักแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นล่างแบ่งเป็นพื้นที่ห้องพัก ส่วนชั้นลอยเป็นส่วนของห้องพัก ตกแต่งภายในห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ 4-5 ท่าน
- Grand Duplex Suit (50 ตารางเมตร) เป็นห้องที่หรูที่สุดของโรงแรมพนมรุ้งปุรี โดยมีอยู่เพียง 1 ห้องเท่านั้น โดยในห้องพักแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นล่างแบ่งเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่น ส่วนชั้นลอยเป็นส่วนของห้องพัก ตกแต่งภายในห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้ รวมถึงมีอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำ

2. ห้องอาหารบาราย มีอาหมามากมายทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ
3. ห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ถึง 150 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
4. นวดแผนไทย มาตรฐานวัดโพธ์ ในบรรยากาศสบายๆริมสระว่ายน้ำ
5. ศุนย์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆในบริเวณของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมแพ็คเกจทัวร์ที่เลือกได้ตามความต้องการ
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โรงแรมอำเภอนางรอง

Tags : โรงแรมจ.บุรีรัมย์,โรงแรมที่บุรีรัมย์,hotel nangrong

22
อื่นๆ / อัพเดท: บริษัทคัมภีร์โปรเจคจำกัด
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:41:54 AM »
บริษัทคัมภีร์โปรเจคจำกัด
บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉินครบวงจร  ช่างกุญแจ  ฉุกเฉิน ร้านแบตเตอรี่  ออนไลน์ส่งถึงที่ รถยกกรุงเทพ  บริการ24ชั่วโมง ช่างรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด
ช่างปะยาง24ชั่วโมง บริการรวดเร็วทันใจ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
24ชั่วโมง ด้วยทีมงานมืออาชีพ 
www.คัมภีร์โปรเจค.com
ยินดีให้บริการปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง 
โทร.0859446181/0819849610

23
มาใหม่ขบวนข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกาข้าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงาน ก.ก.)
ภาค ก และ ข


แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • แนวข้อสอบด้วย


กรุงเทพมหานคร

 • แนวข้อสอบกล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร-สำนักงาน-ก.ก.


 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561)
 • ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
 • แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้
 • แนวข้อสอบภาษาไทย เฉลยละเอียด (1)
 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทย 100ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_
 • แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อupdate2561
 • แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test)
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-vocabulary-structure -gramma (update)
 • แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน
 • แนวข้อสอบ พรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ2528new
 • แนวข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพ พศ2554new
 • แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 update
 • แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560
 • แนวข้อสอบ ระเบียบ กทม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พศ 2546new
 • ความรู้แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา

  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>


  ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


  อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


   


  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ[/u]งานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


  T. 094-9053222


  Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


  Email : [email protected]


  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ   
  [img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/upl

24


รับสมัครพนักงาน ประจำรังสิต
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมี iPhone จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
(ไม่ใช่ขายตรง ไม่ใช่ธุรกิจ เครือข่าย)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
061 635 4787 คุณน๊อต
095-963-9696 (คุณกิ้ว)
____________________________________________
           
                            (คนอิสาน คนกาฬสินธุ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)                                        

#สมัครงานบริษัท #สมัครงานjobthai #รับสมัครงานด่วนวันนี้ #สมัครงานบัญชี 
#สมัครงานด่วนเริ่มงานทันที #สมัครงานวุฒิม6 #สมัครงานวุฒิม3สมัครงาน
#สมัครงานรังสิตคลอง1 #สมัครงานรังสิตหยุดเสาร์อาทิตย์ #สมัครงานแถวรังสิตธัญบุรี
#สมัครงานแถวรังสิตคลอง3 #หางานรังสิตดอนเมือง #สมัครงานจันทร์-ศุกร์ปทุมธานี
#หางานปทุมธานีคลองหลวง #หางานแถวรังสิตไม่จํากัดวุฒิ #งานใหม่ประจําวันนี้
#เปิดรับสมัครงานด่วน #สมัครงานบริษัท #รับสมัครงานพนักงานทั่วไป
#หางานรับสมัครด่วนมาก #หาสมัครงานโรงงาน 
#รับสมัครด่วนพนักงาน #งานวันนี้กทม
(ป)


25
ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง 096-861-6424 062-565-2466

26
จะดีมากยิ่งกว่าไหม? ถ้าหากไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคร้าย ถ้าเกิดคุณจะต้องเจอกับต้นสายปลายเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ทุกวี่วัน ได้เวลาบำรุงสุขภาพด้วย OMG CORDY-1 สินค้าอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย เพื่อสุขภาพแบบ All-in-one ที่รวมสุดยอดสมุนไพร ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ตัวก่อให้เกิดโรคร้าย รวมไปถึงความเสื่อมของเซลล์ สาเหตุของโรคต่างๆการแก่ก่อนวัยอันควร OMG CORDY-1 ถั่งเช่าทิเบต ช่วยบำรุงสุขภาพแบบครอบคลุมในระยะยาว ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บใดๆจะเข้ามารังควาน OMG Cordy-1 สุดยอดตัวช่วยสุขภาพ ที่มากกว่า ตังถั่งเช่า เพราะว่ารวม 4 ยอดเยี่ยมสมุนไพร

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mandodee.com

Tags : ถั่งเช่า,Cordy,omg

27
บริษัทจัดจำหน่ายพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต  096-861-6424 062-565-2466

28
จี๊ดที่สุดหลักข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)2561
แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค ก และ ข
-       ให้ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้ด้วยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นupdate2561


 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่2561)
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
 • แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ
 • แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ
 • แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_
 • แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข ชุดที่ 1 update
 • แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language )
 • การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 • สรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจการเมือง ปัจจุบัน
 • สรุป กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น__พศ_2542 new
 • แนวข้อสอบ_พรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พศ2542 new
 • แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560(new)
 • แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบวิชาประจำตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ

  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>


   

     ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


  อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


   


  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


  T. 094-9053222


  Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


  Email : [email protected]


  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ   


  [url=http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2018/09/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%

29
อื่นๆ / กระดาษทิชชู่
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 11:48:06 PM »
ในตอนนี้ หลายพื้นที่ในโลก การทำความสะอาดมีวิธีการและก็วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประยุกต์ใช้ร่วมกันหลายแนวทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้คนจะไตร่ตรองการใช้น้ำหรือกระดาษทิชชู่ ในการชำระล้าง
กระดาษทิชชู่ชำระแล้วก็กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า ซึ่งเป็นประเภทที่ใช้กันทั่วไปในประเทศ กระดาษทิชชู่ชำระ เป็นกระดาษทิชชู่ที่ผู้คนใช้เป็นหลักสำหรับเพื่อการชำระล้างและกระดาษทิชชู่เช็ดหน้า เป็นกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ทั่วๆไป แล้วก็หลากหลายจุดประสงค์การใช้งาน
กระดาษทิชชู่รุ่นใหม่ที่นำสมัยที่สุดในโลก ที่ถูกพัฒนาแล้วจะได้รับการออกแบบมาให้เสื่อมสภาพในถังบำบัดน้ำเสียได้อย่างดีเยี่ยม ความครึ้มของกระดาษทิชชู่จะถูกระบุโดยชั้นต่างๆหรือความดกของแต่ละชั้น มีตั้งแต่ว่า 1 ถึง 6 ชั้น แล้วก็ถูกสร้างแบบแผ่นเดียว หรือ หลายๆแผ่นตามติดกัน หน้า-หลัง เพื่อทำให้แผ่นดก แข็งแรงแล้วก็ซึมซับได้มากขึ้น เดี๋ยวนี้มีการผลิตกระดาษทิชชู่ให้เลือกหลากหลายแบบอย่าง ลวดลาย การตกแต่ง ผิวอาจมีการเคลือบให้ชุ่มชื้น หรือเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่น แม้ว่าน้ำหอมอาจเป็นสาเหตุก่อกำเนิดการแพ้สำหรับผู้ใช้ที่แพ้น้ำหอม แต่ว่ารูปแบบนี้ก็ยังได้รับความนิยมในท้องตลาด

สินค้ากระดาษทิชชู่ ปัจจุบันถูกสร้างขึ้น โดยมีเหตุทางด้านเทคนิคที่ต่างกันหลายส่วน เช่น ขนาด น้ำหนัก ความหยาบของกระดาษ ความนิ่มนวลของกระดาษ สารเคมีหลงเหลือ การดูดซึมน้ำ ฯลฯคุณสมบัติด้านเทคนิคจำนวนมากเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการสำรวจตลาดทางวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดว่าภาคการตลาดใดอยากสิ่งใด ยกตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดเดี๋ยวนี้ คืออาจมีการเคลือบผิวว่านหางจระเข้หรือโลชั่นหรือแว็กซ์ เพื่อลดความหยาบหยาบของกระดาษ

Tags :  ขายส่ง ผ้าปูที่นอน, ขายส่ง พรมเช็ดเท้า

30
7 ที่พักป่าบงเปียง ที่ตอนนี้นาขั้นบันไดกำลังเขียวขจีและสวยงามแบบสุดๆ 

1.บ้านมาฉิโพ ที่พักป่าบงเปียง 


ที่พักป่าบงเปียงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ บ้านไม้ที่ตกแต่งแบบง่ายๆ แต่บรรยากาศเลอค่า เหมือนได้ชาร์ตแบตจากความเหนื่อยมาตลอดทั้งปีเลยทีเดียว 

ติดต่อที่พักป่าบงเปียง : 081-020-1691


2.วีรศักดิ์โฮมสเตย์ ที่พักป่าบงเปียง


นั่งเล่นริมระเบียงบ้านวีรศักดิ์ บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆ หมอกหนาๆ ลอยอยู่เหนือนาข้าวสีเขียว บรรยากาศเหมือนการมาพักผ่อนบ้านญาติที่ต่างจังหวัด

ติดต่อที่พักป่าบงเปียง : 093 074 2686

3.ระเบียงนา ที่พักป่าบงเปียง


ชมวิวได้แบบ 360 องศาจากบนที่นอน พร้อมกับหมูกระทะสักชุดหนึ่งมานั่งปิ้งกินกันริมระเบียง พระอาทิตย์ในยามเช้า เป็นบรรยากาศสุดโรแมนติก 

ติดต่อที่พักป่าบงเปียง : 080 794 6883

4.ดาวบ้านดอย นาขั้นบันไดป่าบงเปียงวิวนาขั้นไดแบบ 360 บริเวณระเบียงบ้าน สัมผัสกับการต้อนรับของชาวบ้านอย่างอบอุ่น ใช้ชีวิตอยู่แบบชาวบ้าน

ติดต่อที่พักป่าบงเปียง : 096 780 7003

อ่านต่อเพิ่มเติม >> 7 ที่พักป่าบงเปียง เสพบรรยากาศนาขั้นบันไดสีเขียวขจีในช่วงปลายฝนต้นหนาว


หน้า: 1 [2] 3 4 ... 1045