แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - xcepter2016

หน้า: [1] 2 3 ... 692
1
ไฟล์ eBook คู่มือชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3250

ไฟล์ eBook คู่มือชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 366 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
อำนาจหน้าที่
เป้าประสงค์หลัก
สัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก
นโยบายตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
นโยบายของรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
 
ส่วนที่  2 ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา
ดินและการกำเนิดดิน
การสำรวจและการจำแนกดิน
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถล่มในประเทศไทย
การบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งร้าง
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Land Degradation) 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
การจัดการดินทราย 
การจัดการดินลูกรัง 
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ด้านการปรับปรุงและบำรุงดิน
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความสำคัญของดินและปุ์ย
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
วิธีการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ตามผลวิเคราะห์ดิน
การเตรียมดินปลูกพืช
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
การปลูกข้าวหอมมะลิ ในระบบอินทรีย์
การปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตกาแฟ
การบำรุงดินเพื่อผลผลิตถั่วเหลือง
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย
แผน (Plan)
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย 
การบริหารการพัฒนา 
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แนวข้อสอบกฎหมายพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบ  วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือชุดเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/142

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/

3
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4776

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี  
ความรู้ด้านงบประมาณ  
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน  
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

ตัวอย่างเล่มนี้ ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/149

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
อื่นๆ / รถยกรถลาก
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 07:45:24 PM »
          รถยกรถลากโทร.0819849610 กรุงเทพปริมณฑล บริการ24ชั่วโมง  ด้วยรถยกที่ทันสมัย รถสไลด์ออน รถสไลด์ถาดกอง หรือจะเป็นรถช้อนล้อ เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมพร้อม บริการทุกงาน ทุกที่ ทุกเวลา 
           รถยกรถลาก บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ เคลื่อนย้ายรถมอไซค์ เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ รับจ้าทั่วไป ยกรถเสีย ยกรถใหม่ ยกรถเก่า ยกรถลงจากลานจอด ยกรถประกัน บริการยกรถฉุกเฉิน พนักงานขับรถมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกงาน ไม่ว่างานยากหรืองานง่าย จบทุกงาน ไม่ต้องเรียกรรถจากที่อื่น 
ติดต่อสอบถามหรือเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ที่ www.รถยกรถลาก.net
ID LINE : anonton1976
Email : [email protected]
T : 0819849610

             

6
แฟชั่น เสื้อผ้า / สกรีนเสื้อด่วน
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 04:58:32 PM »
สกรีนเสื้อด่วน รับสกรีนเสื้อยืดแบบด่วน สามารถออกแบบเองผ่านหน้าเว็บไซส์ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้านให้เสียเวลา สามารถออกแบบได้เองตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสกรีนเสื้อด้านหน้า สกรีนเสื้อด้านหลัง หรือสกรีนข้อความ สกรีนรูปภาพ ทางเราก็สามารถทำได้ เลือกแบบคอเสื้อได้ทั้งคอวี และคอกลม และยังสกรีนเสื้อแบบไม่มีขั้นต่ำอีกด้วย 1 ตัวทางเราก็รับทำ ทางเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน มีระบบการชำระเงินที่ทันไม่สมัย ตอบสนองการใช้งาน สกรีนเสื้อด่วน สั่งได้ดั่งใจ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสกรีน ไม่ว่าจะเป็นการสกรีนเสื้อแบบดิจิตอล หรือสกรีนแบบงานซับ รวมไปถึงสกรีนเสื้อยืดแบบทรานเฟอร์ ทางเราก็รับทำหมด

่ส่วนเนื้อผ้าที่เรามาให้บริการเป็นเนื้อผ้า cotton 100 ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี เสื้อยืด cotton 100 มีความหดตัวน้อย ซักไม่ยืด หรือยับ
งานบริการของเรา
-สกรีนเสื้อยืดไม่มีขั้นต่ำ
-รับสกีนเสื้อด่วน
-สกรีนไม่จำกัดสี
-มีบริการชำระเงินออนไลน์
-มีบริการจัดส่งถึงหน้า
-สามารถออกแบบได้เอง

เริ่มออกแบบได้ที่ www.i24design.com


Tags : สกรีนเสื้อด่วน,สกรีนเสื้อ,รับกสรีนเสื้อ

7
คู่มือสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลย
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5020
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/197
 *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
 **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order 
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 
 1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
 
 Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)
 บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด
 ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
 บริษัท 
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

8
                การเช่าที่ดินเพื่อทำธุรกิจในระยะยาว เมื่อมีการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน หรือแม้จะปลูกบ้านลงไปในที่ดินแล้ว ต่อมาเมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ก็เลยมีคำถามที่ต้องถามกลับมาว่า คนไหนกันจะเป็นเจ้าของอาคาร อาคาร สำนักงาน หรือ บ้านที่ผู้เช่าได้ปลูกสร้าง ในมุมของผู้ให้เช่ายอมจะต้องมีความคิดว่า ในเมื่อมีการก่อสร้างในที่ดินของผู้ให้เช่าแล้ว ตึก ตึก สำนักงาน หรือบ้าน ย่อมตกเป็นของผู้ให้เช่าโดยเป็นส่วนควบของที่ดินที่เช่า ในมุมของผู้เช่าก็มองว่า ผู้เช่าได้ใช้สิทธิเช่าเพื่อมาสร้าง ตึก ตึก ที่ทำการหรือบ้าน ในขณะที่เช่า ก็เลยการปลูกสร้างตึก ตึก ที่ทำการหรือ บ้านโดยมีสิทธิ สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงเป็นของผู้เช่า ยิ่งกว่านั้น ยังมีประเด็นตามว่า ผู้เช่าต้องออกจากที่ดินที่เช่าไหม ก็เลยมีการฟ้องร้องคดีกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดย ศาลได้ตัดสินคดีแล้วว่า สิ่งปลูกสร้างของผู้เช่า เป็นของผู้เช่าไม่ตกเป็นของผู้ให้เช่า แต่ว่าผู้เช่าจำเป็นต้องรื้อถอนออกไปจากที่ดินที่เช่า รวมทั้งข้อความสำคัญต่อมา ผู้เช่าจำเป็นต้องออกมาจากที่ดินที่เช่า รวมทั้งการที่ผู้เช่าอยู่ในที่ดินที่เช่านับตั้งแต่เวลาหมดช่วงเวลาเช่าแล้ว ย่อมเป็นการอยู่โดยฝ่าฝืนสิทธิของผู้ให้เช่า ด้วยเหตุนี้ ผู้เช่าจำต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า แล้วก็ออกจากที่ดินของผู้ให้เช่า ข้อพิสูจน์มี
                คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260/2550 เดิมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ ท. ต่อมาผู้จัดการมรดกของ ท. ได้ทำสัญญาให้ ธ. เช่าที่ดินมีกำหนด 20 ปี การที่ ธ. ปลูกสร้างตึกแถวลงบนที่ดิน จึงไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 โจทก์ซื้อที่ดินมาจากผู้จัดการมรดกของ ท. ระหว่างอายุสัญญาเช่า โจทก์จึงไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตึกแถว แต่เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน ธ. ย่อมหมดสิทธิในที่ดินต้องรื้อถอนตึกแถวออกไป เว้นแต่ ธ. ยินยอมให้ตึกแถวตกเป็นของโจทก์ ตึกแถวย่อมกลายเป็นส่วนควบของที่ดินและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามมาตรา 144 วรรคสอง เมื่อโจทก์ได้รับมอบสิทธิในตึกแถวแล้ว ตึกแถวย่อมกลายเป็นส่วนควบของที่ดินและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามมาตรา 144 วรรคสอง แต่ ธ. ซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวไม่มีอำนาจให้เช่าห้องพิพาทเกินกำหนดระยะเวลาการเช่าที่ดิน เมื่อสัญญาเช่าที่ดินครบกำหนดแล้ว ระยะเวลาการเช่าห้องพิพาทส่วนที่เกินกว่านั้นย่อมไม่ตกมายังโจทก์ตามมาตรา 569 เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จำเลยอยู่ในห้องพิพาทอีกต่อไป แต่จำเลยไม่ยอมออกไป จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย
                ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าเช่นไรผู้ให้เช่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินย่อมมีสิทธิเหนือที่ดินตามหลักกรรมสิทธิ์ บุคคลภายนอกย่อมไม่มีสิทธิ์ดีมากยิ่งกว่าเจ้าของที่
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ทนายความเชียงใหม่

เครดิต : https://www.นพนภัสทนายความเชียงใหม่.com/

Tags : ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่

9
Updateใหม่สุด!!!แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบก2561[/url][/u]
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้กล่าวถึงกรมการขนส่งทางบก2561
 • แนวข้อสอบเนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบก2561
 • แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนBM
 • สรุปข้อบังคับกรมขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
 • แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พรบ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ.2522
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ2522
 • กลศาสตร์ของเหลวnew
 • ระบบไฟฟ้ารถยนต์
 • ระบบยานยนต์new
 • หลักการกลศาสตร์ของไหล(คำนวณ)
 • หลักการทำงานของเครื่องยนต์
 • แนวข้อสออบเครื่องยนต์สันดาบภายใน
 • แนวข้อสอบ รถยนต์ Dynamics of Vehicles
 • แนวข้อสอบกลศาสตร์new
 • แนวข้อสอบกลศาสตร์ของไหล
 • แนวข้อสอบกลศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mechanic Static
 • แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ new
 • แนวข้อสอบกลศาสตร์วิศวกรรม(คำนวณ)
 • แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องกล
 • แนวข้อสอบไฟฟ้าnew
 • แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล การออกแบบเครื่องกล
 • แนวข้อสอบวิศวเครื่องกลปฏิบัติการ ชุด 1 new
 • แนวข้อสอบวิศวเครื่องกลปฏิบัติการ ชุด 2 new
 • แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Computer Programming
>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
 ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : [email protected]


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

[img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-437%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81

10
อื่นๆ / ไม่รู้ไม่ได้! เมื่อต้องลงทุนทองคำ
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:11:38 PM »
  สำหรับใครที่จะลงทุนทองคำ ถือว่าเป็นการลองทุนที่หวังผลกำไรในระยะยาว นักลงทุนส่วนใหญ่จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเราได้รวบรวม 5 ความเชื่อทองคำที่นักลงทุนไทยควรรู้มาฝากกัน
  [list=1]
  • ตัวชี้วัดที่มีผลต่อราคาทองคำ คือ “ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ” โดยทฤษฎีแรกคนส่วนใหญ่ มองว่าราคาทองคำ เหมือนกับเงินสกุลหนึ่ง หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นราคาทองคำก็ควรจะลดลง แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ราคาทองคำก็ควรจะสูงขึ้น ทฤษฎีที่สอง การเข้าซื้อสินทรัพย์โภคภัณฑ์อย่าง ทองคำ ในระดับโลก จะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ [/*]
  • สำหรับใครที่มองว่าราคาทองคำ สัมพันธ์กับ ตลาดหุ้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลย[/*]
  • ตัวชี้วัดที่นักลงทุนโลกมักจะจับตากับปริมาณการซื้อขายทองคำ เพราะคนอินเดียส่วนใหญ่นิยมซื้อขายทองคำมาก สะท้อนจากวัฒนธรรม รูปแบบการซื้อขายทองคำ มี 2 รูปแบบ คือ การซื้อขายในตลาดเงิน ตลาดทุน เช่น ลงทุนใน  Futures และการซื้อขาย ตามร้านขายทองทั่วไป [/*]
  • ความเคลื่อนไหวของกองทุนประเภทที่ราคาอ้างอิงกับสินค้า หรือสินทรัพย์ที่ไปผูกไว้ และราคาทองคำ จะไม่มีความสัมพันธ์กัน[/*]
  • ประเทศใดที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ วิกฤตเศรษฐกิจ มีโอกาสที่จะขายทองคำออกมา หากเกิดขึ้นจะส่งผลให้ราคาทองคำร่วงหนัก [/*]
  >>  อัพเดต ราคาทองวันนี้ 

  11
  อื่นๆ / แจกเครดิตฟรี
  « เมื่อ: วันนี้ เวลา 10:48:05 AM »

  12
  ของชำร่วยงานศพ ไฟฉายรุ่นใหม่ เป็นของชำร่วยที่มีความหมายดี เปรียบเสมือน ไฟส่องทางสว่างนำทาง บวกกับเป็นของชำร่วย ที่มีประโยชน์เก็บไว้ใช้ได้  มีให้เลือกหลายแบบ เราคัดเลือกไฟฉาย ที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง พร้อมแพ็คเกจที่สวย ตามความต้องการของลูกค้า สนใจของชำร่วยงานศพไฟฉาย สามารถติดต่อได้เลยครับ 086-909-9921 บิ๊ก
  ไฟฉายของเรามีทั้งแบบสีเงินทอง ใส่ถุงแก้วใส่ถ่านแบบถ่านกระดุมหัวเพชรส่องสว่าง นิยมแจกเป็นของชำร่วยงานศพ  ไฟฉายผลิตจากโรงงานได้คุณภาพ ราคาไม่แพง พร้อมมีสต็อกส่งด่วนได้เลย ของชำร่วยงานศพ

  ไฟฉาย ของชำร่วยงานศพ ของชำร่วยงานศพ ไฟฉายสีเงินทอง  ราคา 14.00 บาท

  พวงกุญแจไฟฉาย ของชำร่วยงานศพ  ถ้วยหลอดไฟที่มีถึง 5หลอด สว่างมากแถมมีพวงกุญแจไว้ห้อยได้


  ไฟฉายLed 5 หลอด มีพวงกุญแจในตัวใส่ถุงผ้า พร้อมแจกในงานศพ ของชำร่วยงานศพ ไฟฉาย  ราคา 18.00 บาท

  ไฟฉายชาร์จไฟบ้าน พรีเมี่ยม ออกใหม่ ไฟสว่าง มีไฟ2ด้าน ชิ้นใหญ่จับถนัด

  ไฟฉายชาร์จ อย่างดี มีไฟทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ครับ ของชำร่วยงานศพไฟฉาย  ราคา 59.00 บาท

  13
  สนใจติดต่อ www.wattanakol2001.com/wak/
  หรือ www.facebook.com/wattanakol2001
  TEl: 034-333-062 , 038-938-355 , 090-9699177 , 081-9132553 , 081-5708590
  รถรับจ้างขนสินค้า รถรับจ้าง บริษัทขนย้ายสินค้า ชลบุรี บริการขนส่งสินค้า ทุกรูปแบบ ทั่วประเทศTransportation Transports Planning Customs Clearance Loading/Unloading and Hydraulic Jacking Contract rental truck & equipment Indoor / Outdoor Warehouse บริการด้านขนส่งสินค้าทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการด้านวางแผนงานโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริการดำเนินการพิธีการศุลกากร บริการเคลื่อนย้าย บรรจุ สินค้า บริการเช่ารถและอุปกรณ์ บริการคลังเก็บสินค้า

  ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่,ขนส่งขนาดใหญ่,ขนส่ง,บริการขนส่ง,ขนส่งสินค้า,ทรานสปอร์ต,Transport,Transports,logistic,โลจิสติก,ดำเนินการพิธีการศุลกากร,เคลื่อนย้าย,บรรจุ สินค้า,เช่ารถ,คลังเก็บสินค้า ,Crossborder,Oversized-Heavy,หัวลาก,เครน,โฟล์คลิฟท์,เทรลเลอร์,crane,forklift,units,tracy miller,heavymove,heavycargo,windturbine,bladetrailer,rocket,3rdwindfarm,rocket,bladetrailer,heavytransport,heavymove

  14
  Updateสุดๆ!!!แนวข้อสอบนักบัญชีการประปานครหลวง2561
  แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

  • ความรู้ด้วยว่าการประปานครหลวง2561
  • แนวข้อสอบสำหรับการประปานครหลวง2561


  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ภาค_2561new
  • แนวข้อสอบภาษาไทย การสรุปเหตุผล
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
  • ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate
  • แนวข้อสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ชุด1 2561new
  • ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
  • แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล new
  • แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update2561)
  • แนวข้อสอบ หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
  • แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test)
  • แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัยEQ
  • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
  • สรุปความรู้การเงินการบัญชี
  • ความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุน การบัญชีทั่วไป
  • การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
  • รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
  • การบริหารต้นทุน
  • สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  • แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ
  • แนวข้อสอบการบัญชีต้นทุน
  • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update
  • แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลยupdate
  • แนวข้อสอบการบัญชี
  • แนวข้อสอบบัญชีภาครัฐ ฉ2 จำนวน 35 ข้อ
  • แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ บัญชีเบื้องต้น
  • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
  • แนวข้อสอบ งบการเงิน
  • แนวข้อสอบงบดุลชุด 2
  • แนวข้อสอบงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (new)
  • แนวข้อสอบ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
  • แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชีupdate
  • จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
     ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


  อยากสอบงานราชการได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>


  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


  T. 094-9053222


  Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


  Email : [email protected]


  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ   
  [url=http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2017/02/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-256-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%

  15
  ธุรกิจ งาน / 3 เทพสเต็ปฮอท - วิเคราะห์บอล
  « เมื่อ: วันนี้ เวลา 07:31:31 AM »

  หน้า: [1] 2 3 ... 692