แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ณเดช2499

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
อื่นๆ / ขายตรีผลา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2018, 07:39:31 AM »

ขายตรีผลา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นมะขวิดเป็นไม้ยืนต้นrjuili;o ขนาดกึ่งกลางถึงใหญ่ ลำejyukuiต้นมีความสูง 6 – 15 เมตร หรือมากกว่า ลำต้นตั้งชัน ชะลูด แตกกิ่งรอบๆส่วนปลายของลำต้น ผิวเปลือกลำต้นตะปุ่มตะป่ำ แตกเป็นสะเก็ดเululล็กๆสีเปลืykอกลำต้นที่เล็กมีสีเทาน้ำตาลyk ส่วนเปลือกต้นโulตuต็มกำลังจlulะมีykสีน้ำตาลอมเทาใบมะชนใบมะykขวิด|ชน}เป็นใบปulระtjulอykบแบบขนulจำพวกใบเดี่ยว (ใบสุดท้ulยมีใบเดียyluilว) ใบแyukykทงออกบulริเวณตาใkykบที่กิ่ง ประกอบด้วยจำหน่ายตรีผลาก้านใบหลักที่มีก้านใบย่อย 2ul5 ก้าน ukhyuแต่ละก้านแตtgfhhululigกออกชิดกันเป็นกระจุก แต่ละก้านมีใบย่อยkjykuliออกเป็นคู่ๆ2-3 ;i;iคู่ ตรงข้ามกัน {แลuii;lioliะ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งi;ปลาyยก้านออกเป็นใบโดดเดี่ยว รวมเป็นใบ 5ykuluulil หรือ 7 ใบ ใบykมีลักษณะเป็นรูjhtkjyปyklullไข่ขนาดเล็ก โคนใบเรียวเล็ก ใบกว้าง 0.5-1 ขายตรีผลาซม. ยาวประมาณ 1.5-4.5 ซม. ใบอ่อนมีสีเขียวสด ใบแก่มีyสีเขียuioylเข้ม แผ่นtluiuiol;ใบ แ;io;ละขอบj,rkj.ของใบเรียบ ใบค่อนข้างจะครึ้ม แล้วก็เหykuนียว ykมีเส้นกลางใบเห็นชัดเจน บริเวณขliliuloliolอบของใบมีต่อมน้ำมัulนกระจายอยู่ทั่วykดอกมะขวิดจำหน่ายตรีผลาดอกมะชlulนulออกแบบเulป็;hj,uyนช่อ แio;ทงออกรอบๆปลายกิ่งที่ซอกใบ ดอกแบ่งเป็นดอกตัวผู้ ulดอกตัวเมีย ilyuoilแล้วก็ดulอกขายตรีผลาบริบูykรณ์เพศ ulที่ซึ่งอยู่ในต้นเดียวกัน ดอykกประกอบด้วยกลีบดอกข้างนอtgyuullกที่มีสีเหลืองปนเขียo;iว แulละก็ก้านเกio;สรด้านในที่มีเหลืองอมสีแดงiolol

Tags : ขายตรีผลา,จำหน่ายตรีผลา,ขายตรีผลา

2
อื่นๆ / ขายถั่งเช่า รูปแบบของพลับ
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2018, 02:24:47 PM »

ขายถั่งเช่า ลักษณะของมะพลับต้นลูกพลับ มีบ้านเกิดในป่าดงดิบขk.;/;/องเมืองไทย ประเทศอินเดีย และก็ในชวาเกาะเซลีเบส4 โดยจัดเป็นไม้ยืนต้hehgนขนาดกึ่งกลาง ลำ,ehui,ต้นเปลาehตรง มีควาehมสูงของต้น{ปo'ระมาehณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณeh8-15 เมตร ทรงพุ่มehไม้กลมทึบ เปrhลือกต้นเรียบytjเป็นสีเทาจำหน่ายถั่งเช่าปนykyดำ หรือบางโอกาo'สehแตกเป็นร่องo'เล็กๆตามทางยาว o'ส่วนแก่นไม้เป็นสีo'ขาว เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเม็ด เจริญวัยก้uykาวkน้าในoiดินที่ร่วนykซุย มีน้ำและp['p['p'ก็ความykชุ่มชื้นปานกลาง และก็ถูกใจเเสงtyjyukอาทิตย์จัด พลับเป็ykนไม้ป่าดงดิบ เจอขึ้นในป่าที่ลุ่tykmuilมต่ำ{บริเวoงป่าo'บกรวมทั้งป่าชายเลน ชายเขาพรุ บo'ริเวo'ณชายลำคลองจำหน่ายถั่งเช่า ป่าดิi;.oiiบใกล้แหล่งน้ำ ป่io.io/io/าละเมาะoหoาดykทราย แo'ล้ykวก็ตามเรือกสวนทั่วๆไป ที่ระดับความสูงเหulนือรop'ะดับน้ำทะเลโดยประมาณ 2-30 เมตร (ส่o'วนอีกข้อมูลบอกว่าo?โดยประมาณ 50-400 เมo'ตร) ในประเทศop'ไทยเจอได้ทางภาคใต้ ส่วนในต่างประเทศเจอขายถั่งเช่าถึงที่กะไว้มาเลเซียต้นพลับใบมะพลับ ใบเป็นใo'บi;oi;โดดเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักi;ษณะของใบเป็นi;รูปขอบขi;านหรือรูปขอบขนานแ;iกมรูปหo'อo'กกลับ i;ปลายใบi;rhtjแหลมทื่อ โคนใบมน ส่วนio;ขอบของใบเรียบ ใบมีขนuil;าดกว้างโดi;ยประมาณ 2.5-8 เซนติเมตรแtjytkลi;ะยาวราวๆ 10-30 ซม. เนื้อใบดก หลังใบเรียบเป็นมัน ส่วนท้องใบเรียบแต่ว่ามีสีอ่อนกuว่า หรือมีขนเล็กน้อยi;บ้างตามเส้นกลางใบด้านล่าง โดยมีเส้นใi;ราว 6-12 คู่ แต่ละเส้นมีลักษณะคด;oo'o'ไปมา พอเพียงมองo'เlio;o;oห็นได้ทั้งสองด้าน ส่วนo'ก้านใบยาวราว 1-1.5 เซo'o'นติเมตร ขายถั่งเช่าแoo'op'u'ละก็o'แล้วก็6ykyo'รวมทั้งมีขนกระจายo'

Tags : ขายถั่งเช่า,ขายถั่งเช่า

3

ขายกระชายดำ แคนตาลูป (Cantaloupe) หรือ “แตงแคนตาลูป” แคนตาลูป ชื่อuy,iu,.วิทยาศาสตร์ เป็น “Cucumis melo L. varerkjuuili;. cantaloupensis” เป็นผลไม้เพื่อสุejyuklu.lขภาพประเภทหนึ่งuyl.io.io/.ที่มีต้นกำเนิดมาจwsrhjtyykuากปรuuiliะเทศอินเดีย แต่มีผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปปลูi;กที่ประเทศอิตาลีในเมือง “แคนตาลูโป (Cantalupu)” ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโรมจำหน่ายกระชายดำก็เลยเป็oi;op'นสิ่งที่lio;op'ทำให้เกิดชื่อผลไม้rkuioประเภทจำหน่ายกระชายดำนี้ โดยผลไม้ปร[ppะเภทนี้ได้นำเข้าyjkyuloi;มาในประเทศไทยเมื่อ พุทpo';p[]ธศักราช2478 โดยปลูกrjyukuililหนแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ จนได้มีการนำมrkาทดสอบปลูกที่มหาวิทulio'o'[ยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปรากฏว่าได้ประสิทธิภาพที่ดี โดยแหล่งปลูกแคนตาลูปที่สำคัญulของประเทศในขณะนี้อยู่ที่ อำเภอพนาulประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอไทykuiluรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จังหrjyukuiklวัluดเชียงใหม่ แล้วก็กรุงเทพฯผลแคนตาลูปจะมีลักษณะคล้ายกัi;op';p['บแตงไทยบ้านเรา คนประเpทศไทยจึlulงนิยมเรีp['p[ยกulกันว่า แตงเทศ, แตงฝรั่ง, แตงไทยฝรั่ง โดยลักษณะของผลจะกลม ผิวมีสีเขียว เหลือulululง ขาว น้ำตาลคล้ำขายกระชายดำ ดัluงนี้จะขึ้นอยู่กับulสายพันธุ์นั้นๆเป็นหลัก ผิวขluluองผลจะหulยาบ เปuลือกแข็ullง มีร่อง'p['ลึกบริเวณผล เปลือกจะมีลายคล้ายร่างแหหรือตาข่ายul เมื่อสุกแulนื้อด้านในulภายในจะมีสีส้มหulสีจำปา รtjyukuชาติออกหวullาน มีกลิ่นหอมหวน ulแต่ถ้าเกิดจะululนำมาทำน้ำแคนตาลูป เสนอแนะว่าคyulวรp['เลือกแคนตาลูปที่กำลังสุกพอดี หากอ่อนมากเกินไปจะไม่มีกลิ่นหอมสดชื่น แม้กระนั้นถ้o'p[';าเกิดสุกมากเกินไปเมื่อลองขย่าดูเหมือนมีน้ำอ8k79k8liopยู่ข้างใน ยิ่งเสียงน้ำมากแค่ไหนมีความหมายว่ายิ่งสุกมากเท่านั้น และให้เลือกผลขนาดกลางๆน้ำหนักราว 1 กิโลกรัมขายกระชายดำ โดยเลือกผิวที่เรียบตึง ไม่เป็นรอยหยักหรือเลือกที่เป็tkuiol;i;rejt77นสีนวลราวกับเปลือกไข่ก็ใช้ได้

Tags : จำหน่ายกระชายดำ

4

บัวบก
บัวบก ชื่อสามัญ Gotu kola
บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE)
สมุนไพรบัวบก มีชื่อแคว้นอื่นๆว่า ผักหนอก (ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคใต้), กะโต่ เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดในแถบทวีปเอเชีย เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีกลิ่นแรง มีรสขมหวาน
เมื่อพูดถึงบัวบก สมุนไพรจำพวกนี้ขึ้นมาทีไร คนไม่ใช่น้อยคงจะคิดไปว่ามันเพียงแค่ช่วยแก้อาการบอบช้ำในเฉยๆ(ส่วนอาการอกหักนี้ไม่เกี่ยวกันนะ) แต่อันที่จริงแล้ว บัวบกหรือใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณมากมายก่ายกอง เพราะว่าได้รับการกล่าวขานเกี่ยวการดูแลและรักษาโรคได้หลายชนิด อย่างโรคลมชัก โรคผิวหนัง ท้องร่วง อาการท้องอืด แผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วยทำนุบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ช่วยลดความอ่อนล้าของสมอง
ใบบัวบก มีสารประกอบสำคัญหลายประเภท เช่น บราโมซัยด์ บรามิโนซัยด์ ตรีเตอพีนอยด์ มาดิแคสโซซัยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านการอักเสบ และก็ยังมีกรดมาดิแคสซิค วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินเอ วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม และก็กรดอะมิโน อย่างเช่น แอสพาเรต กรดกลูตามิก เซรีน ทรีโอนีน อะลานีน ไลซีน ฮีสทีดิน เป็นต้น
ใบบัวบกเหมาะกับคนที่ขี้ร้อน มีสภาวะแข็ง หรือมีความร้อนเปียกชื้น เนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาเย็น
บัวบกคุณประโยช์จากใบบัวบกประโยชน์ซึ่งมาจากใบบัวบก
ประโยช์จากใบบัวบก
บัวบกเป็นพืชที่มีแคลเซียมในระดับปานกลางถึงสูง แม้กระนั้นมีระดับสารออกซาเลตที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสถาพทางร่างกายในจำนวนต่ำ
ใบบัวบกช่วยคืนความอ่อนวัย ย้อนอายุและก็วัย
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
ช่วยเสริมสร้างรวมทั้งกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและก็อีลาสติน
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านทานการเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย
คุณประโยชน์ของใบบัวบก ช่วยทำนุบำรุงแล้วก็รักษาสายตา ฟื้นฟูรอบดวงตา ด้วยเหตุว่าบัวบกมีวิตามินเอสูง
ช่วยรักษาอาการตาอักเสบบวมแดง ด้วยการกางใบบัวบกล้างน้ำสะอาด คั้นเอาแต่น้ำเอามาหยดที่ตา 3-4 ครั้งต่อวัน
ช่วยบำรุงประสาทและก็สมองเสมือนใบแปะก๊วย
ช่วยให้ความจำดียิ่งขึ้นและก็ทำให้มีปฏิภาณความฉลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ช่วยเพิ่มความจำในคนสูงอายุ
มั่นใจว่าใบบัวบกมีส่วนช่วยเพิ่มความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาด รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการศึกษา
ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยชะลอลักษณะของโรคโรคสมองเสื่อมในคนสูงอายุ สตรีวัยทอง โรคอัลไซเมอร์หรืออาการหลงลืมระยะสั้นได้
ช่วยเพิ่มสมาธิ แก้สมาธิสั้น
ช่วยเพิ่มความสามารถในการตกลงใจเฉพาะหน้า
ช่วยแก้อาการปวดหัว ปวดศีรษะด้านเดียว
ช่วยแก้อาการตาลายหัว
ช่วยเครียดน้อยลง
ช่วยเสริมรูปแบบการทำงานของกาบา (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลของจิตใจ จึงช่วยบรรเทาและทำให้หลับง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
ช่วยบำรุงโลหิตในร่างกาย
ช่วยทำนุบำรุงหัวใจ
ช่วยฟื้นฟูสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ช่วยให้จิตใจชื่นบาน อารมณ์แจ่มใส
ช่วยให้เค้าหน้าผ่องใสเสมือนเป็นวัยรุ่น
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
ช่วยทำนุบำรุงเสียง
ช่วยรักษาลักษณะการเจ็บคอ ด้วยการใช้บัวบกสดราวๆ 1 กำมือ เอามาตำคั้นเอาน้ำแล้วเติมน้ำส้มสายชู 1-3 ช้อนแกง แล้วจิบรับประทานเป็นประจำ
ช่วยแก้หิวน้ำคุณประโยชน์ใบบัวบก
ใบบัวบกมีคุณประโยชน์ช่วยแก้อาการร้อนใน ตัวร้อน
ใบบัวบกมีสารยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยต่อต้านโรคมะเร็ง
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในคนป่วยโรคเบาหวานได้ดิบได้ดี
ช่วยรักษาโรคดีซ่านจากภาวการณ์ร้อนเปียกชื้น ด้วยการใช้บัวบก 30 กรัม น้ำตาลทรายก้อนกรวด 30 กรัม ต้มน้ำ
ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง
ช่วยรักษาอาหารหืด
ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการใช้ต้นสด 1 กำมือต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่ม หรือจะใช้บัวบกใหม่ๆทั้งยังต้นราวๆ 30 กรัมนำมาค้นเอาน้ำ เพิ่มน้ำตาลน้อยแล้วดื่มรับประทานโดยประมาณ 5-7 วัน
ช่วยรักษาโรคลมชัก
ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ
ช่วยรักษาอาการเต้านมอักเสบเป็นหนองในช่วงแรก ด้วยการใช้บัวบกแล้วก็เปลือกของลูกหมาก 1 ผล นำมาต้มกับสุราดื่ม
ช่วยแก้คนเป็นบ้า
ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับเลือด
ช่วยลดระดับความดันเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นให้เส้นเลือด และก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ช่วยรักษาโรคที่มีสมุฏฐานจากเสลด
ช่วยแก้อาการอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย
ช่วยแก้ไข้
ช่วยห้ามเลือดกำเดา ด้วยเหตุว่าทำให้เลือดเดิน แต่ว่าเลือดจะไม่ออกจากเส้นเลือดแล้วก็ยังเป็นเหตุให้อำมหิตอีกด้วย
ช่วยแก้อาการช้ำใน บาดเจ็บจากการกระทบชน
เป็นพืชที่ย่อยได้ง่าย
ช่วยให้เจริญอาหาร กินอาหารได้มากขึ้น
ช่วยแก้อาการท้องเสีย
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์คุ้มครองรวมทั้งยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม
ช่วยแก้อาการเริ่มที่จะเป็นบิด
ช่วยรักษาโรคบิดหรือมีมูกเลือดผสมเมื่อขับถ่าย
ช่วยรักษากระเพาะอาหารเป็นแผล
ใช้เป็นยาระบาย ช่วยระบายท้อง แก้ลม
ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ
แก้อาการปัสสาวะขัดข้อง ด้วยการกางใบบัวบกราว 50 กรัม นำมาตำแล้วพอกรอบๆสะดือ เมื่อถ่ายปัสสาวะชำนาญก็ดีค่อยคัดแยกออก
ช่วยขับความร้อนเปียกชื้นทางเท้าเยี่ยว ป้องกันการเกิดนิ่ว
ช่วยรักษาโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะด้วยการใช้บัวบก 50 กรัมต้มกับน้ำแช่ข้าวครั้งที่ 2 แล้วนำมาดื่ม
ช่วยรักษาอาการมีหนองออกมาจากฉี่
ช่วยแก้อาการน้ำดีภายในร่างกายมากจนเกินไป
ช่วยรักษาโรคม้ามโต
ช่วยรักษาอาการติดโรคของไวรัสตับอักเสบ
แก้ลักษณะของการปวดข้อรูมาตอยด์
ใช้เป็นยาห้ามเลือด ใส่แผลสด ด้วยการกางใบสดราวๆ 20 ใบเอามาล้างให้สะอาด ตำพอกแผลสด
ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วเพิ่มขึ้น ช่วยรีบการผลิตเนื้อเยื่อ
ช่วยแก้อาการฟกช้ำ ด้วยการใช้ใบบัวบกมาตีให้แหลกแล้วเอามาโปะบริเวณที่ฟกช้ำดำเขียว หรือจะใช้ใบบัวบกประมาณ 40 กรัม ต้มกับสุราแดงราว 250 cc. ราวๆ 1 ชั่วโมงแล้วเอามาดื่ม
ใช้บัวบกตำเอามาพอกรักษาความร้อนบวมของโรคไฟลามทุ่ง หรือใช้รักษาอาการด้วยการใช้น้ำคั้นบัวบกนำมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวทำเป็นแป้งเหลว พอกบริเวณที่เป็น
ช่วยรักษาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย
ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่างๆได้แก่ โรคเรื้อน โรคสะเก็ดเงิน หิด ฝึกหัด ฯลฯ
ช่วยหยุดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดหนอง
ช่วยลดอาการอักเสบของแผลได้อย่างดีเยี่ยมรวมทั้งใช้ทารักษาแผลอักเสบจากการผ่าตัดได้อีกด้วย
ช่วยรักษาผิวหนังเป็นด่างขาว
ใช้เป็นยาทำลายพิษ ช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนจากแผลไฟเผาน้ำร้อนลวก ด้วยการใช้ต้นสดของบัวบกราว 3 ต้นเอามาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลกแล้วเอามาพอกแผลไฟลุก
บัวบกมีการเอามาผลิตเป็นแคปซูลวางจำหน่าย มีสรรพคุณในการช่วยทำนุบำรุงสมองเป็นหลัก (Brain tonic)
เดี๋ยวนี้มีการนำไปทำเป็นยาเป็นแผนปัจจุบันในรูปแบบผงใช้โรยแผล แล้วก็ในรูปแบบเม็ดกินเพื่อรักษาแผลผ่าตัด แผลสด ไฟลุก น้ำร้อนลวก หรือฝีหนองได้ และยังช่วยคุ้มครองการเกิดแผลเป็นอีกด้วย
ช่วยแก้อาการก้างติดคอ ด้วยการนำบัวบกไปต้มน้ำ และหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลืนน้ำลงคอ
ใบรวมทั้งเถาบัวบกใช้กินเป็นผักสดกับน้ำพริกกะปิคั่ว หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ลาบ ก้อย แกงเผ็ด ยำใบบัวบก ซุปหน่อไม้ เป็นต้น
น้ำคั้นจากใบบัวบกเอามาทำเป็นน้ำมันบัวบกใช้ทาหัว มีคุณประโยชน์ช่วยบำรุงรักษาหนังหัวและก็เส้นผม ช่วยทำให้เส้นผมดกดำ ไขปัญหาผมหล่น ผมหงอกก่อนวัย
น้ำใบบัวบกเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนมากมายก่ายกอง เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาเย็นดับร้อนในร่างกายได้สารพัน
สารสกัดจากใบบัวบก มีคุณลักษณะช่วยลดการระคายเคืองผิวและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพร่างกาย
สารสกัดจากใบบัวบกมีการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องแต่งตัว
มีการนำสารสกัดจากใบบัวบกมาใช้ทำเป็นอุปกรณ์ปิดแผล
ลบรอยตีนกาตื้นๆด้วยน้ำใบบัวบก ด้วยการนำบัวบกมาล้างน้ำให้สะอาด นำไปปั่นจนกระทั่งละเอียด แล้วนำน้ำที่ได้มาใช้สำลีชุบน้ำทาทั่วบริเวณหางตาหรือทั่วบริเวณใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วล้างออก โดยควรทาทุกๆวันก่อนนอน
มีการนำสารสกัดจากใบบัวบกมาผลิตเป็นสบู่ใบบัวบก ซึ่งผู้สร้างอ้างว่าช่วยรักษาสิว ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส ผิวหน้าเต่งตึงได้

ขั้นตอนการทำน้ำบัวบก
วิธีทำน้ำบัวบกวิธีทำน้ำบัวบก ควรเลือกใช้ใบบัวบกที่แก่กว่า กินเป็นผักสด โดยใช้ทั้งยังรากเอามาล้างน้ำทำความสะอาด
ใบบัวบกจะเหนียวให้ตัดเป็น 2-3 ท่อน ก่อนเอามาบด
คั้นน้ำแรกโดยผสมน้ำกับใบบัวบกที่บด แล้วนำกากที่เหลือมาคั้นน้ำที่สองเพื่อให้จับตัวได้ยาสมุนไพรที่ยังเหลืออยู่ (ควรใช้น้ำสะอาด รวมทั้งห้ามใช้น้ำร้อนหรือนำน้ำที่คั้นได้ไปต้ม)
กรองน้ำบัวบกด้วยผ้าขาวบางห่างๆ(แบบผ้ามุ้ง ถี่มากจะกรองมิได้)
ข้างหลังกรองจะมีกากให้ทิ้งไป ให้รินเฉพาะน้ำส่วนใสๆมาดื่ม
น้ำบัวบกจะต้องคั้นใหม่ๆจากใบใหม่ๆและไม่ควรเก็บน้ำที่คั้นได้ไว้นานหรือควรแช่เย็นเก็บไว้
น้ำเชื่อมถ้าเกิดทำจากน้ำต้มใบเตย จะก่อให้น้ำบัวบกอร่อยมากขึ้น
คุณประโยชน์ของน้ำใบบัวบกช่วยแก้ร้อนใน ช้ำใน
ไข่เจียวบัวบก
ใบบัวบกวัตถุดิบที่จำเป็นต้องจัดแจงอย่างเช่น บัวบกสด 20 กรัม / ไข่ 2 ฟอง / น้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำปลาบางส่วน / น้ำมันพืชสำหรับใช้สำหรับในการทอด
นำบัวบกมาล้างจนถึงสะอาดแล้วหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆ
นำไข่มาตอกแล้วตีไข่ เพิ่มเติมเครื่องปรุงต่างๆ
นำใบบัวบกที่ซอกซอยแล้วผสมลงไปในไข่ คนจะกว่าจะเข้ากัน
นำมาทอดในไฟอ่อนจนกระทั่งไข่สุก
สรรพคุณช่วยบรรเทาลักษณะของการปวดศีรษะ และก็เวียนหัวศีรษะ
ข่างปองบัวบก (บัวบกชุบแป้งทอด)
เตรียมวัตถุดิบดังต่อไปนี้ บัวบกสด / ไข่ไก่ / แป้งทอดกรอบ / กระเทียมหั่นหยาบคาย / หอมแดงหั่นหยาบคาย / เกลือ / พริกไทยป่น
นำบัวบกสดที่ได้มาล้างชำระล้าง แล้วหั่นหยาบๆให้พอดีคำ
นำแป้งที่ใช้ในการทอดกรอบมาผสมกับไข่ไก่ กระเทียม หอมแดง พริกไทย และเกลือ ผสมเข้าด้วยกัน
นำบัวบกที่หั่นจัดแจงไว้ เอามาชุบกับแป้งที่ผสมไว้
หลักจากนั้นตั้งกระทะ ใส่น้ำมันให้ร้อน
แล้วจึงน้ำบัวบกที่ชุบแป้งแล้ว นำมาทอดให้พอเพียงเหลืองกรอบแล้วชูลงให้สะเด็ดน้ำมัน
เป็นอันเสร็จ นำมาจิ้มรับประทานกับน้ำปรุงรสไก่ได้เลย
คุกกี้บัวบก
ให้จัดเตรียมวัตถุดิบดังนี้ บัวบกหั่นละเอียด 2 ถ้วยตวง / ไข่ไก่ 1 ฟอง / แป้งอเนกประสงค์ 2 ถ้วยตวง / เนยสดรสเค็ม 2 ถ้วยตวง / น้ำตาล 1.1/2 ถ้วยตวง / ผงฟู 2 ช้อนชา / กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
นำใบบัวบกมาล้างชำระล้างแล้วหั่นให้ละเอียด โดยตัดก้านแล้วก็ใบออกจากกัน ก้านให้หั่นเป็นท่อนเล็กๆส่วนใบเอามาเรียงซ้อนกันแล้วหั่นตามแนวขวางรวมทั้งกลับมาหั่นอีกข้าง แล้วพักไว้
นำแป้งรวมทั้งผงฟูมาร่อนผ่านที่กรอง 2 รอบ แล้วพักไว้
นำเนยสดมาตีให้กับน้ำตาลด้วยความเร็วปานกลางจนถึงขึ้นฟู โดยประมาณ 1 นาที
ใส่ไข่ไก่และก็กลิ่นวานิลลาลงไป แล้วตีให้ถูกกัน
เบาๆใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปทีละน้อยๆ (ทีละ 1 ส่วน 3 ของแป้งทั้งหมดทั้งปวง) แล้วตีแป้งให้กับส่วนประกอบทั้งปวง
นำบัวบกที่หั่นละเอียดแล้วใส่ลงไปในแป้ง แล้วผสมให้เข้ากันอีกรอบ
นำไปอบในตู้อบ โดยวางใส่ถาดที่ทาเนยหรือกระดาษทนความร้อน ซึ่งจะต้องตักแป้งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
ใช้เวลาอบราวๆ 6-8 นาที ด้วยอุณหภูมิราวๆ 250 องศา หรือมองว่าขอบเริ่มเหลืองก็เป็นอันใช้ได้แล้ว เสร็จแล้ว คุกกี้บัวบก
กระบวนการทำน้ำมันบัวบก
จัดเตรียมส่วนประกอบดังนี้ บัวบก 4 โล / น้ำมันมะพร้าว 1 ลิตร / น้ำสะอาด 1 ลิตร
นำบัวบกมาล้างน้ำชำระล้าง แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
เติมน้ำลงไปในบัวบก แล้วค่อยนำไปปั่นกระทั่งละเอียด
เสร็จแล้วให้กรองมัวแต่น้ำบัวบกที่ได้จากการปั่น
นำน้ำบัวบกที่กรองได้ไปต้มกับน้ำมันที่ทำขึ้นมาจากมะพร้าวโดยใช้ไฟอ่อนๆประมาณ 80 องศาเซลเซียส
เคี่ยวไปเรื่อยๆกระทั่งเหลือแค่น้ำมันที่ทำขึ้นมาจากมะพร้าว โดยให้ดูลักษณะกากของน้ำมัน จะมีลักษณะแห้งแบบเม็ดทราย ถือว่าเป็นอันใช้ได้ ยกลงจากเตาแล้วกรองเอาน้ำมัน เป็นอันเสร็จ
การใช้น้ำมันบัวบก
ใช้น้ำมันที่ได้เอามาชโลมเส้นผม แล้วนวดให้ทั่วหนังศีรษะ
นวดเสร็จแล้วให้หมักทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
ครบเวลาแล้วให้สระผมด้วยน้ำอุ่นพร้อมยาสระผมตามธรรมดา เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย
น้ำมันบัวบก คุณประโยชน์ช่วยทำนุบำรุงหนังหัวแล้วก็เส้นผม ช่วยให้เส้นผมดกดำ แก้ปัญหาผมร่วง ผมหงอกก่อนวัย
การตักเตือนและก็ข้อเสนอ
คุณประโยชน์ของใบบัวบกการกินใบบัวบกคุณควรตรึกตรองเบื้องต้นของร่างกาย อย่ามองแม้กระนั้นสรรพคุณเพียงอย่างเดียว
บัวบกไม่เหมาะสมกับคนที่มีภาวการณ์เย็นพร่อง หรือขี้หนาว ท้องอืดเป็นประจำ
การกินบัวบกในปริมาณที่มากเหลือเกิน จะก่อให้ธาตุในร่างกา
http://www.disthai.com/

5

สมุนไพรรากสามสิบ
สมุนไพร รากสามสิบแคปซูล รากสามสิบ แบบล้วน  คุณประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ สิ่งที่ห้าม ผลข้างเคียงจากรากสามสิบ สำหรับหญิงที่มีปัญหาเรื่องกระชับช่องคลอด
อยู่อย่างไรให้ชีวิต Sex ดีขึ้น กระชับช่องคลอด เพิ่มน้ำหล่อลื่น ทำให้กระชับ (รีแพร์) แบบผู้หญิง ทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง มีความชื้น รวมทั้ง มีความสุขทางเพศ รักษาภาวะประจำเดือนแตกต่างจากปรกติ ปวดระดู มีบุตรยาก ตกขาว หมดอารมณ์ทางเพศ  กามตายด้าน บำรุงน้ำนม บำรุงครรภ์ คุ้มครองปกป้องแท้ง ราคาแพงส่ง แล้วก็ ราคาไม่แพง แบรนด์ รีวิวมากมาย กว่า 8 ปี
สมุนไพรเน้นย้ำ กระชับ ช่องคลอด ตกขาว รอบเดือน อารมณ์เพศแปรปรวน ไร้สมรรถภาพทางเพศสตรี รากสามสิบ ราชินีสมุนไพรชีวิตสมรส  ดูแลปัญหาระบบข้างในช่องคลอดไม่กระชับและมีปัญหาชีวิตแต่งงานบนเตียงมีกลิ่นเหม็นอับ ไม่พึ่งมุ่งหมายตกขาวมดลูกต่ำ สตรีวัยทอง ดูแลปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ
สมุนไพร รากสามสิบ แคปซูล กระชับช่องคลอด
ปัญหาลับๆยกตัวอย่างเช่น ช่องคลอดหย่อนยานไม่กระชับ เจ็บท้องเวลามีเมนส์ รอบเดือนไม่ตรงเวลา คือปัญหาต่างๆที่รบกวนจิตใจของหญิงกว่า 98% รวมถึง หน้าอกเล็กแบบ หย่อน ท้องป่อง หรือปัญหาพวกนี้มีต้นเหตุมาจากการขาดสมดุลในฮอร์โมน แนะนำ กวาวเครือขาว และ รากสามสิบ ซื้อ กวาวเครือขาว รวมทั้ง รากสามสิบ
รากสามสิบ กระชับช่องคลอด
คุณประโยชน์ คุณประโยชน์ รวมทั้ง ข้อบังคับ ผลข้างเคียง
สมุนไพรไทย รากสามสิบแบบแคปซูล กระชับสำหรับสตรี  ไม่ว่าจะเป็นอย่างยิ่งเสือโคร่ง โด่งไม่ทราบล้ม สาวน้อยตกเตียง จนกระทั่งมาถึงรากสามสิบหรือต้นสาวร้อยสามีนี้แหละ ต่างคนต่างงวยงง ว่ามันคืออะไร สรรพคุณ ทำให้กลับมาเป็น ใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี สาว(female rejuvention) กระชับช่องคลอด รักษาภาวะเมนส์มาเปลี่ยนไปจากปกติ ปวดเมนส์ ภาวะมีบุตรยาก ตกขาว อารมณ์ทางเพศถดถอย  สภาวะหมดรอบเดือน บำรุงนม บำรุงครรภ์ ป้องกันการแท้ง นอกจากนั้นยังคงใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดในผู้ชายได้ด้วยขอรับ  ยิ่งกว่านั้นยังมีการประยุกต์ใช้เป็นยาแก้ไอ ยาแก้โรคกระเพาะ แก้ไข้ แก้อักเสบ ได้เช่นเดียวกัน เป็นสมุนไพรที่มีการออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจน 
ต้น รากสามสิบ แคปซูล หมอยาในสมัยเก่าจะเรียกกันว่า"สาวร้อยผัว" ส่วนมากใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ทำให้มีแรง กระชุ่มกระชวย ไม่แก่ เสมือนๆสาวสองพันปี
ในแบบเรียนอายุรเวทใช้สมุนไพรจำพวกนี้เป็นสมุนไพรหลักสำหรับเป็นยาบำรุงในหญิง สำหรับการทำให้หญิงกลับมาเป็นสาว (female rejuvenation) นอกนั้น ยังช่วยไขปัญหาอื่นๆของสตรี ได้แก่ ภาวะรอบเดือนไม่ดีเหมือนปกติ ปวดประจำเดือน ภาวการณ์มีลูกยาก ตกขาว สภาวะหมดอารมณ์ทางเพศ ภาวะหมดระดู (menopause) บำรุงน้ำนม บำรุงท้อง ป้องกันการแท้ง (habitual abortion)

สมุนไพรรักษาโรค รากสามสิบ กระชับด้านในสตรี ชุดกระชับแบบสาวรุ่น
" รากสามสิบ " เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยกันเยอะพอควร ในด้านการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยในห้องทดลองพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหมายถึงต้านทานเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อรา คลายกล้ามของมดลูก บำรุงหัวใจ แก้การอักเสบ แก้ปวด มีฤทธิ์ราวกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ยับยั้งเบาหวาน เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง กระตุ้นภูมิต้านทาน ต่อต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ ลดระดับไขมันในเลือด คุ้มครองกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดขึ้นจากความดันโลหิตสูง ขับนม ยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารยับยั้งพิษต่อตับ
ในตำราเรียนอายุรเวทใช้ รากสามสิบ เป็นสมุนไพรหลักสำหรับ บำรุงในหญิง  สำหรับในการ ทำให้เพศหญิงกลับมาเป็นสาว ยิ่งกว่านั้นยังช่วยแก้ปัญหาอื่นๆของเพศหญิงได้แก่ สภาวะระดูไม่ดีเหมือนปกติ ปวดประจำเดือน ภาวการณ์มีลูกยาก ตกขาว ภาวะอารมณ์ทางเพศถดถอย ภาวการณ์หมดระดู สมุนไพรรักษาโรค รากสามสิบ แคปซูล กระชับช่องคลอด อาการตกขาว ปเขียน.เพิ่มอารมณ์เพศ
#รากสามสิบ นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสำหรับเพศหญิงช่วยสำหรับในการสร้างสมดุล แก่ระบบฮอร์โมนเพศหญิงจาก #รากสามสิบแคปซูล
เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติหลัก ในทางเภสัชมีการเสนอแนะว่าพืชที่ให้ เอสโตรเจน เกิดผลดีกว่าการใช้ตัวยาปรับสมดุลฮอร์โมน เนื่องมาจากไม่เป็นผลใกล้กันในทางลบ "ราชินีที่สมุนไพร"
เหตุผลที่ ผู้หญิงนิยมใช้ รากสามสิบ กล้วยๆเป็น ทานแล้วได้ผล
1 ช่วยกระชับช่องคลอด  ทำให้แฟนไม่เบื่อ แทบจะไม่รู้เลยว่าเราเคยมาก่อนรึเปล่า  เสมือนเป็นครั้งแรกของพวกเรา
2 ช่วยฆ่าเชื้อโรคในช่องคลอด ทำให้ช่องคลอดสะอาด ไม่กังวลเรื่อง กลิ่นเหม็นอับ อีกต่อไป
3 เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี ไม่หลงเหลือ ไม่ส่งผลเสียในระยะยาว
4 ราคาไม่แพง เพราะเหตุว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทย ความคิดไทยๆไม่เสียค่านำเข้าใดๆก็ตาม
 ขนาดกิน
4 ขวด เริ่มกระชับ เป็นสุข
6 กระชับแบบสาวรุ่น สุขสบายแน่ๆ
12 ผลสรุปช้านาน และ ได้ผลเกือบถาวร (รายบุคคล)
รากสามสิบ แคปซูล
ชุดนี้แถม ผสม ฮี่ยุ่มหรือหญ้ารีแพร์ 1 ต่อ 1 กับ รากสามสิบ
รากสามสิบ "  เป็น สมุนไพรที่คนไทยแล้วก็คนเอเชียใช้กันมานานแล้ว  คนโดยมากรู้จักในชื่อ เรียกต่างๆนาๆในแต่ละภาค ชื่อในภาคกลางหรือคนทั่วๆไปเรียกชื่อว่า "รากสามสิบ" หรือ "สามร้อยราก"นั่นเอง แพทย์ยาโบราณโดยมากจะรู้ดีว่าสาวร้อยผัวเป็นยาบำรุงสำหรับสตรี จึงให้ชื่อว่า "สาวร้อยสามี" ชื่อนี้เป็นไม่ว่า สาวใดจะอายุเท่าไรก็ยังสามารถมีลูกมีสามีได้(ไม่ได้เป็นสาวใจแตก)  ความหมายคล้ายสาวสองพันปีที่ยังสาวเสมอนั่นเอง และก็เป็นที่น่าตกอกตกใจว่าในอินเดียก็เรียกสมุนไพรจำพวกนี้คล้ายกับเมืองไทย โดยในภาษาสันสกฤต เรียกว่า ศตวารี (Shtavari) หมายความว่า ต้นไม้ที่มีรากหนึ่งร้อยราก หรือบางแบบเรียนกล่าวว่าหมายถึงหญิงที่มีร้อยผัว "Satavari" http://www.disthai.com/

6

บุก
บุก มีสรรพคุณ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นโลหิต รักษาโรคเบาหวาน เป็นยาแก้ไข้จับสั่น ช่วยแก้ไอ ละลายเสลด แก้โรคท้องมาน ใช้สำหรับสตรีรอบเดือนมาผิดปรกติ ใช้แก้พิษงู ใช้เป็นยาแก้แผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก แก้ฝีหนองบวมอักเสบ  ใช้เป็นยาพารา แก้ฟกช้ำดำเขียว ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับรอบเดือนของสตรี ใช้เป็นยาพอกฝี
บุก มีชื่อสามัญว่า Konjac อ่านออกเสียงว่า คอน-จัค มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Amorphophallus konjac K.Koch ชื่อเรียกอื่นๆของบุก ตัวอย่างเช่น บุกลุกงคก เบีย เบือ มันซูรัน หัวบุก บุกคางคก บุกหนาม บุกหลวง แพทย์ ยวี จวี๋ ยั่ว แพทย์ยื่อ ฯลฯ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นบุก
ต้นบุก ถือเป็น ไม้ล้มลุกชนิกหนึ่ง เป็นไม้เนื้ออ่อน ลักษณะของลำต้นอวบและก็มีสีเขียวเข้ม ใบบุกเป็นใบคนเดียว ซึ่งใบของบุกจะแตกใบที่ยอดรวมทั้งใบแผ่ขึ้นราวกับร่มกาง ดอกของบุกจะมีสีเหลือง จะบานในตอนค่ำ มีกลิ่นฉุน ลักษณะเสมือนดอกหน้าวัว
ลำต้นแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดิน มีความสูงของต้นประมาณ 50-150 ซม. หัวที่อยู่ใต้ดินนั้นมีขนาดใหญ่ ลักษณะของหัวเป็นรูปค่อนข้างจะกลมแบนนิดหน่อย หรือกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 25 เซนติเมตร ผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ลำต้นและก็แขนงมีลักษณะกลมใหญ่ เปลือกลำต้นเป็นสีเขียวมีลายทาสีขาวปะปนอยู่
ใบบุก ใบเป็นใบประกอบแบบขน มีใบย่อยเรียงสลับ รูปแบบของใบเป็นรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม ส่วนขอบของใบเรียบ ใบมีขนาดยาวประมาณ 15-20 ซม.
ดอกบุก ออกดอกเป็นดอกผู้เดียว ลักษณะของดอกเป็นทรงทรงกระบอกกลมแบน มีกลิ่นเหม็น สีม่วงแดงอมเขียว มีกาบใบยาวโดยประมาณ 30 ซม. สีม่วงอมเหลือง โผล่ขึ้นพ้นจากกลีบเลี้ยงที่มีสีม่วง
ผลบุก รูปแบบของผลเป็นรูปกลมแบน เมื่อสุกจะเป็นสีส้ม
คุณประโยชน์ของบุก
สำหรับสรรพคุณของบุก เรานิยมใช่ประโยน์ทางยาของบุก จาก หัว รากและเนื้อของลำต้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้
หัวบุก มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นโลหิต รักษาโรคโรคเบาหวาน เป็นยาแก้ไข้จับสั่น ช่วยแก้ไอ ละลายเสมหะ แก้โรคท้องมาน ใช้สำหรับสตรีรอบเดือนมาผิดปรกติ ใช้แก้พิษงู ใช้เป็นยาแก้แผลไฟเผาและน้ำร้อนลวก แก้ฝีหนองบวมอักเสบ  ใช้เป็นยาพารา แก้ฟกช้ำ
รากของบุก ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับประจำเดือนของสตรี ใช้เป็นยาพอกฝี

สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวังในการบริโภคบุก
สำหรับข้อที่ไม่อนุญาตสำหรับในการกินบุกหมายถึงหัวบุกจะมีรสเผ็ด เป็นยาร้อน มีพิษ ออกฤทธิ์ต่อม้าม ตับ และระบบทางเดินอาหาร ด้วยเหตุนี้ ในกลุ่มชนที่ ม้าม ตับ แล้วก็ระบบทางเดินอาหาร ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงกิน และไม่รับประทานมากจนเกินไป ซึงข้อควรตรึกตรองสำหรับในการบริโภคบุก มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
ในเนื้อหัวบุกป่าจะมีผลึกของแคลเซียมออกซาเลท (Calcium oxalate) เยอะมากๆ ที่ส่งผลให้เกิดอาการคัน ส่วนเหง้าแล้วก็ก้านใบถ้าหากปรุงไม่ดีแล้วรับประทานเข้าไปจะก่อให้ลิ้นพองแล้วก็คันปากได้
ก่อนนำมากินต้องกำจัดพิษออกก่อน และไม่รับประทานกากยาหรือยาสด
วิธีการกำจัดพิษจากหัวบุก ให้นำหัวบุกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำพอเพียงแหลก คั้นเอาน้ำออกพักไว้ นำกากที่ได้ไปต้มน้ำ แล้วคั้นเอาแต่น้ำ นำไปผสมกับน้ำที่คั้นหนแรก แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนำไปต้มกับน้ำปูนใสเพื่อพิษหมดไป เมื่อเดือดก็พักไว้ให้เย็น จะจับกันเป็นก้อน จึงสามารถใช้ก้อนดังที่กล่าวผ่านมาแล้วสำหรับในการทำกับข้าวหรือนำไปตากแห้งเพื่อใช้เป็นยาได้หากอาการเป็นพิษจากการรับประทานบุก ให้รับประทานน้ำส้มสายชูหรือชาแก่ แล้วและก็ตามด้วยไข่ขาวสด แล้วให้รีบไปพบแพทย์
เนื่องจากวุ้นบุกสามารถขยายตัวได้มาก ก็เลยไม่ควรบริโภควุ้นบกคราวหลังการรับประทาน แต่ว่าให้รับประทานก่อนกินอาหารไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ส่วนการบริโภคของกินที่ผลิตขึ้นมาจากวุ้น ดังเช่นว่า วุ้นก้อนและก็เส้นวุ้น สามารถบริโภคพร้อมของกินหรือหลังรับประทานอาหารได้ เนื่องจากว่าวุ้นดังกล่าวได้ผ่านแนวทางการและได้ขยายตัวมาก่อนแล้ว รวมทั้งการการที่จะขยายตัวหรือพองตัวได้อีกนั้นก็เลยเป็นได้ยาก ส่วนในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนั้นพบว่าวุ้นบุกไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ด้วยเหตุว่าไม่มีการเสื่อมสภาพเป็นน้ำตาลในร่างกาย และไม่มีวิตามินและก็แร่ หรือสารอาหารใดๆที่มีประโยชน์ต่อสภาพร่างกายเลยกลูโคแมนแนนส่งผลทำให้การดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันต่ำลง ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวมได้ แม้กระนั้นจะไม่เป็นผลต่อการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในน้ำ
การกินผงวุ้นบุกในปริมาณมาก อาจก่อให้มีอาการท้องร่วงหรือท้องอืด มีลักษณะกระหายน้ำมากกว่าเดิม บางคนอาจมีอาการอ่อนล้าเพราะระดับน้ำตาลในเลือดน้อยลงได้http://www.disthai.com/

7

หอมแดง
ชื่อสมุนไพร  หอมแดง
ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หอมไทย,หอมเล็ก,หอมหัว หอมแดง(ภาคกึ่งกลาง), หอมปั่ว ,หมอแดง (ภาคเหนือ) , หัวหอมแดง (ภาคใต้) , ฝักบั่ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ปะเซ้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) , ปะเซอก่อ (กะเหรี่ยง-ตาก) , ซัง , ตังซัง (จีน)
ชื่อสามัญ  Shallot
ชื่อวิทยาศาสตร์  Allium ascalonicum Linn.
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Allium carneum Willd., Allium fissile Gray, Allium hierochuntinum Boiss., Porrum ascalonicum (L.) Rchb.
วงศ์             Amaryllidaceae
ถิ่นเกิด หอมแดง เป็นพืชขนาดเล็กที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคส่วนของหัวหรือบัลบ์ นิยมใช้สำหรับการปรุงอาหาร แล้วก็เป็นสมุนไพร ดังนี้หอมแดง มีถิ่นเกิดดั้งเดิมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ คาดคะเนว่าอยู่ในแถบประเทศทาจิกิสถานที่ อัฟกานิสถาน รวมทั้งอิหร่าน โดยเชื่อกันว่าหอมแดงกลายพันธุ์ตามธรรมชาติมาจากหอมหัวใหญ่และก็มีการคัดจำพวกเพื่อนำมาปลูกเป็นพืชอาหาร ในจีนแล้วก็ประเทศอินเดียแล้วก็มีการกระจายจำพวกไปทั้งโลก ซึ่งได้มีการเขียนบันทึกไว้ ในตอนคริสตวรรษที่ 12 ปัจจุบันนี้การปลูกหอมแดงได้แพร่หลายไปทั้งโลก แต่ว่าก็ยังมีการบริโภคน้อยกว่าหอมหัวใหญ่อยู่  หอมแดง จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในแถบเอเซียอาคเนย์ โดยในประเทศไทยพบว่ามีการปลูกมากทางภาคอีสานและก็ทางภาคเหนือ แม้กระนั้นหอมแดงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหอมแดงคุณภาพดีก็ได้แก่หอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะทั่วไป
ใบ ใบแทงออกมาจากลำต้นหรือหัว มีลักษณะเป็นหลอดกลม ข้างในกลวง มีสารสีนวลเป็นไขฉาบผิวใบ ใบมีลักษณะตั้งชันสูงประมาณ 15-50 เซนติเมตร แตกออกเป็นชั้นถี่ 5-8 ใบ ใบอ่อนสดของหอมแดงใช้สำหรับการบริโภค
ท่อนหัวหรือบัลบ์ หัวหรือบัลบ์เป็นส่วนของกาบใบที่เรียงซ้อนกันแน่นจากข้างในของหัวออกมา เป็นแหล่งสะสมอาหาร แล้วก็น้ำ มีลักษณะเป็นกระเปาะ เรียกว่า Bulbs มีลำต้นด้านใน มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆสีขาว ซึ่งเป็นที่เกิดของหัวหอม หัวหอมจะแตกใหม่ออกมาจากหัวเดิม โดยเฉลี่ย 2 - 20 หัวต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวประมาณ 1.5-3.5 เซนติเมตร
ต้น ต้นที่เห็นเหนือดินเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากบัลบ์ จัดเป็นลำต้นเทียมที่เกิดขึ้นมาจากกาบใบเรียงอัดกันแน่น ต่อมาก็เลยเป็นส่วนของใบ
ราก รากหอมแดงเป็นระบบรากฝอยเยอะมากๆ งอกออกจากด้านล่างของต้น มีลักษณะเป็นกลุ่มรวมกันที่ตูดหัว และแพร่ลงดินลึกในระดับตื้นราวๆ 10-15 เซนติเมตรรวมทั้งแผ่รอยต้นราวๆ 5-10 ซม.
การขยายพันธุ์ หอมแดงสามารถแพร่พันธุ์ได้ 2 วิธี คือ การใช้ส่วนหัวประเภท (sets) รวมทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ (seeds) การใช้หัวประเภท (sets) เป็นวิธีของเกษตรกรที่นิยมปฏิบัติกันมานาน หัวหอมแดงที่จะปลูกต้องผ่านการพักตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะปลูกได้  การใช้เมล็ดพันธุ์ (seeds)  เป็นวิธีที่ลดต้นทุนสำหรับเพื่อการผลิตสำหรับในการซื้อหัวพันธุ์ที่มีราคาแพง สำหรับวิธีการปลูกหอมแดงนั้นมีดังนี้
การเตรียมแปลงปลูก หอมแดงเป็นพืชที่มีระบบรากสั้น มีขอบเขตรากลึกโดยประมาณ 10-15 ซม. เพราะฉะนั้น ในระดับความลึกนี้ หอมแดงจึงอยากได้หน้าดินร่วนซุย และมีความชื้นบ่อย มีการระบายน้ำ และก็อากาศดี ไม่อยากดินแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะที่มีการแตกหัวใหม่ การเตรียมดินให้ร่วนซุยจะช่วยให้หอมแดงเติบโตได้ดี ด้วยการไถกระพรวนดินหนแรก ลึก 20 เซนติเมตร พร้อมกำจัดวัชพืช ตากแดดทิ้งเอาไว้ 7-15 วัน หลังจากนั้น ไถกระพรวนดินให้ร่วนด้วยเขาหินนที่เล็กลง ลึก 20-30 ซม. และตากดินก่อนปลูก 3-7 วัน ก่อนไถพรวนครั้งที่ให้หว่านปุ๋ยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-30 โล/ไร่ ในช่วงฤดูฝนแปลงปลูกหอมแดงต้องชูร่องกว้างประมาณ 1-1.2 เมตร ความยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกเพื่อให้น้ำฝนระบายออกได้ ระยะห่างระหว่างแปลงจะเว้นไว้ประมาณ 30-50 ซม. เพื่อเป็นฟุตบาทสำหรับการให้น้ำหรือกำจัดวัชพืช
ก่อนปลูก 1-3 วัน ควรจะให้น้ำในแปลงให้เปียกแฉะก่อน กรรมวิธีปลูก นำหัวชนิดที่พักตัวการแล้วหรือหัวประเภทที่เก็บไว้นาน 2-4 เดือนภายหลังเก็บเกี่ยว มาตัดรากแห้งออก แยกหัวออกจากกันให้เป็นหัวเดี่ยวๆแล้วฝังหัวลงไปในดินให้ปลายของหัวอยู่เป็นประจำผิวดิน ระยะปลูกที่ 15 x 15 เซนติเมตร ปิดฟางดกราว 1 ซม. เมื่อหอมแดงงอกได้โดยประมาณ 15 วัน จึงหว่านปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21% อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ แล้วให้น้ำเช้าตรู่เย็นหรือวันละครั้ง สุดแท้แต่สภาพความชุ่มชื้นของผิวดิน  หอมแดงที่ปลูกจากหัวเก็บเกี่ยวเมื่ออายุโดยประมาณ 60 วัน หอมแดงที่สมควรในการเก็บเกี่ยวจำต้องแก่จัด มีใบแห้งตามธรรมชาติ โดยห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชพ่นบังคับให้ใบแห้ง ด้วยเหตุว่าหัวหอมบางทีอาจเน่าหายหรือแก่เก็บไว้บริโภคสั้น ก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวราว 10-15 วัน ต้องงดให้น้ำ รวมทั้งให้น้ำอีทีก่อนเก็บเกี่ยว 24 ชั่วโมง เพื่อให้หอมแดงถอนได้ง่าย การเก็บเกี่ยวจะใช้ขั้นตอนการมือถอนหรือใช้จอบหรือเสียมขุดร่วมด้วย ข้างหลังการเก็บเกี่ยว หอมแดงจะเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือน ภายหลังเก็บเกี่ยวบนแปลง ถ้าเกิน 6 เดือน หัวหอมแดงจะฝ่อไม่อาจจะรับประทานและไม่สามารถนำไปเพาะปลูกได้
                ทั้งนี้หอมแดงสามารถผสมข้ามประเภทได้ กับหอมหัวใหญ่ ลูกผสมที่เกิดขึ้นมีลักษณะรูปร่างจัดเข้าอยู่ในกลุ่มของหอมหัวใหญ่ (A.cepa)  ส่วนชนิดหอมแดงที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3  พันธุ์ ซึ่งลักษณะคล้ายคลึงกันมาก
ประเภทศรีสะเกษ เปลือกหัวนอกดก มีสีม่วงแดง หัวมีลักษณะกลมป้อม มีกลิ่นแรง ให้รสหวาน ใบเขียวเข้มมรกต มีนวลจับบางส่วน
ประเภทบางช้าง มีลักษณะคล้ายกับพันธุ์จังหวัดศรีสะเกษ แม้กระนั้นสีเปลือกจางกว่า หัวมีลักษณะกลมป้อม ใบสีเขียวเข้ม มีนวลจับบางส่วน เป็นพันธุ์ที่ได้ผลผลิตต่อไร่สูงยิ่งกว่าทุกประเภท
พันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ มีเปลือกบาง สีส้มอ่อน หัวมีลักษณะกลมรี  กลิ่นไม่ฉุนราวกับพันธุ์อื่น ให้รสหวาน หัวจะแบ่งเป็นกลีบเด่นชัด ไม่มีเปลือก ใบสีเขียวมีนวลจับ
ส่วนประกอบทางเคมี   หัวหอมมีน้ำมันระเหยง่ายที่มีกำมะถัน diallyl disulphide เป็นองค์ประกอบร่วมกับสารอื่นๆอีกเป็นต้นว่า Ethanol, Acetonc, methyl Ethyl, Methyl Disulfide, Methyl, Methyl Trisulfide, Methyl I-propyl Trisulfide, I-propyl Trisulfide, Ketone, I-propanol, 2 – propanol, Methanol, I-butanol, Hydrogen Sulfidc, I-propanethiol, I-propyl Disulfide , Thioalkanal-S-oxide, di-n- propyl Disulfide, n- propyl-allyl Disulfide,  Dithiocarbonate แล้วก็ Thiuram Sulfidc ,Linoleic , flavonoid Glycoside , pectin , alliin ส่วนสารที่นำมาซึ่งกลิ่นในหัวหอมมีอยู่ 3 จำพวกหมายถึงdipropyl trisulfide, methylpropyl disulfide , methylpropyl disulfide และ methylpropyl trisulfide  ส่วนคุณค่าทางโภชนาการของหอมแดงนั้นมีดังนี้

คุณค่าทางโภชนาการของหอมแดงดิบต่อ 100 กรัม

 • หอมแดงพลังงาน 72 กิโลแคลอรี่
 • คาร์โบไฮเดรต 16.8 กรัม
 • น้ำตาล 7.87 กรัม
 • เส้นใย 3.2 กรัม
 • ไขมัน 0.1 กรัม
 • โปรตีน 2.5 กรัม
 • วิตามินบี 1 0.06 มก.
 • วิตามินบี 2 0.02 มก.
 • วิตามินบี 3 0.2 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 5 0.29 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 6 0.345 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 9 34 ไมโครกรัม
 • วิตามินซี 8 มิลลิกรัม
 • ธาตุแคลเซียม 37 มก.
 • ธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัม
 • ธาตุแมกนีเซียม 21 มิลลิกรัม
 • ธาตุแมงกานีส 0.292 มิลลิกรัม
 • ธาตุฟอสฟอรัส 60 มก.
 • ธาตุโพแทสเซียม 334 มก.
 • ธาตุสังกะสี 0.4 มก.


ประโยชน์/คุณประโยชน์  สำหรับเพื่อการใช้ประโยชน์จากหอมแดงนั้นส่วนมากกว่า 80% มักจะนิยมนำไปปรุงอาหารทั้งของคาว แล้วก็ขนม รวมถึงนำไปเป็นของเคียง ของของกินต่างๆดังเช่น ข้าวตรอก สเต๊ อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้ง หัวหอม ใบและช่อดอกอ่อน รับประทานเป็นผักสดแล้วก็ปรุงเป็นของกิน หอมทั้งหัวแล้วก็ใบ ดอกเปรี้ยวรับประทานเป็นผักจิ้ม
ส่วนสำหรับในการใช้หัวหอมในด้านคุณประโยชน์รักษาโรคนั้นมีดังนี้ ตามสรรพคุณโบราณของไทยพูดว่า ใบมีรสเค็มหวาน เป็นมูก ใช้แก้หวัดและเลือดกำเดาออก หัวหอมรสเผ็ดร้อน แก้ไข้มีเสลด ใช้ในจำนวนน้อย ดูแลรักษาผมให้งอกงาม ทำให้ผิวหนังแจ่มใส แก้ไข้ เช็ดทาผิวหนังทำให้ร้อน ขับเสมหะ แก้โรคในปาก บำรุงธาตุ ใช้ข้างนอก
การเรียนทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์คุ้มครองตับและก็ไต       การศึกษาความสามารถสำหรับในการคุ้มครองความเสียหายของตับแล้วก็ไตจากการติดเชื้อไข้มาลาเรีย โดยตระเตรียมสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบคายด้วยน้ำ หลังจากนั้นนำไปทดลองฤทธิ์ในหนูถีบจักร สายพันธุ์ ICR ที่ติดเชื้อไข้มาลาเรีย Plasmodium berghei  ANKA จำนวน 6x106เซลล์ ต่อตัวทดลอง โดยให้ตัวทดลองได้รับสารสกัดทางหลอดของกินวันละครั้ง เป็นเวลา 4 วันต่อเนื่องกัน และก็กระทำตรวจวัดค่าบ่งชี้ความเสียหาย อย่างเช่น ระดับโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีตับ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) แล้วก็ตัวบ่งชี้แนวทางการทำงานของไต ได้แก่ blood urea nitrogen (BUN) และก็ creatinine โดยใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดหอมแดงที่ไม่ก่อเกิดความเป็นพิษหมายถึง3,000 มก.ต่อกิโลกรัม รวมทั้งตอนที่มีการติดเชื้อโรคไข้จับสั่นนั้นจะพบความเสื่อมโทรมของตับ รวมทั้งไตเกิดขึ้นในวันที่ 10 ภายหลังจากติดโรคโดยดูได้จากระดับของ AST, ALT, BUN รวมทั้ง creatinine ที่สูงที่สุด แต่ว่าสารสกัดหอมแดงที่ขนาด 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถป้องกันความเสื่อมโทรมของตับและไต จากการตำหนิดเชื้อไข้จับสั่นได้โดยดูจากตัวบ่งชี้ที่หรูหราธรรมดา จากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดหอมแดงมีฤทธิ์คุ้มครองความย่ำแย่ของตับรวมทั้งไตจากการตำหนิดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลองได้
ฤทธิ์ต้านอักเสบ       ทดลองฤทธิ์ต้านการอักเสบของส่วนสกัดหัวหอมแดงในเอทานอลในหลอดทดสอบ กระทำการทดลองความอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-dyphenyl tetra-zolium bromide (MTT) เล่าเรียนผลของส่วนสกัดต่อการแสดงออกของยีนที่เป็นสื่อกลางการอักเสบอย่างเช่น inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase (COX)-2, COX-1, tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-1β แล้วก็ IL-6 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสาร Lipopolysaccharide (LPS) โดยวัดจำนวนยีนที่แสดงออกด้วยวิธี reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) พินิจพิจารณาหาปริมาณฟีนอลรวม รวมทั้งฟลาโวนอยด์รวม ของส่วนสกัดโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสีกับสาร Folin-Ciocalteu รวมทั้งสารอลูมิเนียมคลอไรด์ เป็นลำดับ ผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มข้น 62.5, 125 และ 250 ไมโครกรัม/มล. ส่วนสกัดหอมแดงในเอทานอลไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ และมีฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวพันกับการอักเสบตัวอย่างเช่น iNOS, TNF-α, IL-1β รวมทั้ง IL-6 มากขึ้นตามความเข้มข้น ส่วนสกัดหอมแดงไม่มีผลต่อการแสดงออกของยีน COX-2 แต่ว่ายั้งการแสดงออกของยีน COX-1 อย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยมีจำนวนสารฟีนอลรวมคิดเป็น 15.964±0.122 สมมูลกับกรดแกลลิก/กรัม แล้วก็มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม 11.742 ±0.012 มก. สมมูลกับสารเคอร์สิทิน/กรัม
การเล่าเรียนทางพิษวิทยา
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ การทดลองสารสกัดบิวทานอลจากหอมสด ความเข้มข้น 0.5 มล./แผ่น หรือความเข้มข้นอื่นๆกับ Bacillus subtilis M-45 (Rec-) ในจานเพาะเชื้อ พบว่าไม่มีฤทธิ์ รวมทั้งเมื่อเปลี่ยนมาใช้สารสกัดเอทานอล (95%) จากหอมสด ความเข้มข้น 0.5 มล./แผ่น กับ B. subtilis H-17 (Rec+) ในจานเพาะเชื้อ พบว่าไม่มีฤทธิ์เช่นเดียวกัน นอกนั้นการทดลองน้ำสกัดหรือน้ำสุกหอมสด ความเข้มข้น 0.5 มิลลิลิตร/แผ่น กับ B. subtilis M-45 (Rec-) และก็การทดสอบ B. subtilis H-17 (Rec+) ด้วยน้ำสกัดหอมสด ก็พบว่าสารสกัดพวกนี้ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ แต่ว่าถ้าหากใช้ส่วนสกัดจาก chromatography (undiluted) หรือการใช้ oleoresin จากหอม (undiluted) มาทดลองกับ Salmonella typhimurium TA100 ในจานเพาะเชื้อ พบว่ามีฤทธิ์ แต่ว่าเมื่อเอามาทดลองกับ S. typhimurium TA98 กลับไม่มีฤทธิ์ ใช้สารสกัดเมทานอลทดสอบกับ S. typhimurium TA98 พบว่าสารสกัดนี้มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์แรง และก็เมื่อเรียนรู้กลไกการเมตา-โบไลท์สารก่อกลายพันธุ์ของหอมภายในร่างกาย พบว่ากลูตาธัยโอน กลูคิวโรนายด์ ไดธัยโอธรีธอล สามารถลดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของหอมได้ แม้กระนั้นไวตามินซีไม่เป็นผลต่อฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของหอมแต่อย่างใด มีการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของเครื่องเทศที่ใช้ตระเตรียมน้ำพริกแกง ใน S. typhimurium พบว่าสารสกัดจากหอมมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ถึง 100% ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากสารสำคัญที่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในหอม เมื่อทำแยกแล้วก็วิเคราะห์สารสำคัญนั้นพบว่า เป็นสารประเภท ฟลาโวนอยด์ เคอร์สิว่ากล่าวน (quercetin) ขึ้นรถสำคัญที่แยกบริสุทธิ์ได้ 1 ตัว พบว่าหมายถึงquercetin-4-0-glycoside สารนี้เป็นสารก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์อ่อน ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของมันจะสูงมากขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเอนไซม์ในร่างกาย เมื่อสลายสารนี้ด้วยเอนไซม์ b-glucuronidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เจอที่ลำไส้ใหญ่ พบว่าฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์จะร้ายแรงมากขึ้น
พิษต่อเซลล์ ทดลองสารสกัดเมทานอลจากรากหอมสด ความเข้มข้น 200 มคกรัม/มิลลิลิตร กับ macrophage cell line raw 264.7 พบว่าสารสกัดนี้ไม่มีพิษต่อเซลล์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรพิจารณา

 • แบบเรียนยาไทยพูดว่า หัวหอม ไม่ควรกินมากจนเกินความจำเป็น หรือกินเสมอๆ เพราะว่าอาจส่งผลให้หงุดหงิด ให้หลงๆลืมๆได้ง่าย ทำให้มีกลิ่นเต่า ฟันเสีย เลือดน้อย แล้วก็ตาฝ้ามัวไม่แจ่มใส
 • สำหรับการเลือกหอมแดงมาใช้ประโยชน์ควรเลือกหอมแดงที่มีอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากถ้าหากเกิน 6 เดือนไปแล้ว จะได้หัวหอมที่ฝ่อ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรืออาจมีสารออกฤทธิ์ที่ไม่มีคุณภาพ
 • น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากหอมแดง มีรสเผ็ดร้อน ทำให้เคืองตา  แสบจมูก  แล้วก็อาจส่งผลให้ผิวหนังปวดแสบปวดร้อน
 • น้ำหอมแดงมีสารกำมะถันซึ่งทำให้แสบตา แสบจมูก และก็ผิวหนังมีลักษณะอาการระคาย ก็เลยไม่สมควรใช้ทาใกล้รอบๆผิวหนังที่บอบบาง
เอกสารอ้างอิง

 • วรวุฒิ สมศักดิ์, สุกัญญา ชาชิโย, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล, ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. ฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงต่อความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium berghei ในหนูทดลอง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.
 • จิรวัฒน์ เวชแพศน์.2526 การศึกษาระยะปลูกของหอมแดง.ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.
 • ภก.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ.หอมเล็ก.คอลัมน์ สมุนไพรน่ารู้. นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่27.กรกฎาคม 2524 http://www.disthai.com/
 • หอม.ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์.สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • อาทิตย ศุขเกษม. การเปรียบเทียบผลผลิตของหอมแดงที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์และเมล็ดพันธุ์.ปัญหาพิเศษปริญญาตรี.ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.13 หน้า
 • Lorenz, O.A. and D.N. Maynard. 1980. Knott’s hand book for vegetable growers. John wily and Sons, Inc. New York. 390 p.
 • หอมแดง สรรพคุณและการปลูกหอมแดง.พืชเกษตรดอทคอม เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย
 • พะยอม ตันดีวัฒน์.2530. เครื่องเทศ.119 หน้า.
 • หอมแดง.ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รัตนา พรหมพิชัย. (2542). หอมบั่ว. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เล่ม 14, หน้า 7530). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
 • Werawattanachai N, Kaewamatawong R, Junlatat J, Sripanidkulchai B. Anti-Inflammatory potential of ethanolic bulb extract of Allium ascalonicum. Journal of Science & Technology, Ubon ratchathani University. 2015;17(2):63-68.
 • วิศิษย์ ว่องทิพยคงคา.2510. การเปรียบเทียบหาระยะปลูกที่เหมาะสม ของหอมต้นเพื่อเพิ่มผลผลิต ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.


8

ฟ้าทะลายโจร
ชื่อสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร
ชื่ออื่นๆ/ชื่อเขตแดน  น้ำลายพังพอน , ขุนโจรห้าร้อย (ภาคกึ่งกลาง,กรุงเทวดา), สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) , ใกล้จะสว่าง (จังหวัดสกลนคร) , เขยตายายคลุม (จังหวัดราชบุรี) , ต้นหญ้ากันงู (จังหวัดสงขลา) , ฟ้าสะท้าน (จังหวัดพัทลุง) , ก้อนเมฆทะลาย (จังหวัดยะลา) ,เชื้อเชิญซิน , เจ๊กเกี้ยงฮี้ , โขว่เซ่า , ซีปังฮี (จีน)
ชื่อสามัญ  Kariyat, Creat, Herba  Andrographis, Indian Echinace
ชื่อวิทยาศาสตร์  Andrographis paniculata (Burm. f .) Nees
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์  Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees
วงศ์   Acanthaceae
บ้านเกิด ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลุกในตระกูลเดียวกับโหระพาหรือกระเพรา มีถิ่นกำเนิด และเจอแพร่ขยายตามประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรแคว้นในประเทศแถบทวีปเอเชียรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังเช่น อินเดีย จีน ศรีลังกา ไทย รวมทั้งยังใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชีย โดยนิยมนำส่วนของใบรวมทั้งลำต้นใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรค โดยเป็นไม้ล้มลุกที่มีรสขมจัด กระทั่งขึ้นชื่อว่าเป็นจ้าวที่ความขม “King of the Bitterness”  ในปัจจุบันสามารถเจอฟ้าทะลายโจรได้ทั่วไปในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ประเทศอินเดีย ศรีลังกา และก็หมู่เกาะในสมุทรแคริบเบียน ส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศ และยังเป็นสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับการนำมาใช้คุณประโยชน์สำหรับเพื่อการรักษาโรคอีกด้วย
ลักษณะทั่วไป ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้พุ่มเตี้ยสูง 40-80 ซ.มัธยม ลำต้นลักษณะสี่เหลี่ยม แตกกิ่งก้านสาขามาก ทั้งยังต้นมีรสขมมากมาย ใบออกตรงกันข้ามกัน ตัวใบยาวรีปลายใบเรียวแหลม ยาว 2-8 เซลเซียสมัธยม กว้าง 1-3 เซลเซียสม. ขอบของใบมีรอยหยักน้อยเกือบเรียบ ก้านใบสั้นกระทั่งแทบจะเรียกว่า ไม่มีก้านใบ ดอกออกมาจากซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ยาวประมาณ 3 มัธยมม. ส่วนโคนชิดกันปลายแยกเป็น 5 กลีบเรียวแหลมกลีบติดกันเป็นหลอดสีขาว ปลายแยกเป็น 2 ซีกใหญ่ๆเหมือนปาก ซีกบนขนาดใหญ่กว่าด้านล่าง
ส่วนปลายยังแบ่งเป็นกลีบเล็กๆ3 กลีบ มีรอยกระสีม่วง ซีกข้างล่างมีขนาดเล็ก ส่วนปลายมีรอยแยกเป็น 2 กลีบสีขาว เกสรตัวผู้มี 2 อัน ใกล้กับกลีบดอกไม้ ก้านเกสรเป็นเส้นสีขาวบางๆยื่นออกมา 2 เส้น มีขนนุ่มๆปกคลุมอยู่ ปลายมีอับเรณูสีม่วงดำ ก้านเกสรตัวเมียเป็นเส้นยาวๆบางๆสีแดงอมาแตะที่อับเรณูของเกสรตัวผู้ รังไข่มี 1 อัน ผลเป็นฝักทรงกระบอกแบนมีร่องลึกกึ่งกลางด้านแบบทั้งคู่ด้าน ฝักยาวประมาณ 1.5 เซลเซียสมัธยม กว้าง 0.5 ซ.ม. ฝักแก่แล้วแตกตามรอยข้าง ฝักแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีร่องลึกนั้นอยู่ที่ด้านละร่อง เม็ดสีส้มแดงแข็ง ดูค่อนข้างจะโปร่งแสง ฝักหนึ่งมีเม็ดหลายเม็ด
การขยายพันธุ์
ฟ้าทะลายโจรเป็นไม้ล้มลุกนานหลายปี สามารถประสบพบเห็นได้ตามพื้นที่ทั่วไป เป็นพืชที่เติบโตเจริญในทุกภาวะดิน ชอบดินร่วน ดินมีความชื้น สามารถเติบโตในพื้นที่ที่มีวัชพืชขึ้นหนาได้ดี มักพบทั้งยังในที่โล่งแจ้งหรือแสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายขโมยนิยม ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เม็ดที่ใช้ควรจะเป็นเม็ดแก่ที่มีลักษณะสีดำ โดยการหว่านในแปลงดินหรือพื้นที่ว่างทั่วไป รวมถึงการหยอดเมล็ดในกระถาง เมล็ดจะแตกออกข้างใน 1-2 อาทิตย์
ฟ้าทะลายโจรข้างหลังเม็ดผลิออกแล้วไม่ได้อยากการดูแลมากราวกับพืชทั่วไป เนื่องจากว่าไม่มีโรคหรือแมลงคอยทำลายมากนัก เพียงแต่รอกำจัดวัชพืชรอบลำต้นก็สามารถเติบโตก้าวหน้า และไม่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีอะไร แม้กระนั้นควรจะรอให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอก และพรวนดินให้ร่วนซุยสม่ำเสมอ
ในการเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวในตอนที่พืชออกดอกนับตั้งแต่เริ่มมีดอกจนกระทั่งดอกบานร้อยละ 50 เพื่อให้มีจำนวนสารสำคัญสูง ซึ่งพืชจะแก่ราว 110-150 วัน
ส่วนประกอบทางเคมี
ส่วนเหนือดินฟ้าทะลายมิจฉาชีพ มีสารสำคัญพวกไดเทอร์พีนแล็กโทน (diterpene lactones) หลายประเภท อาทิเช่น แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) นีโอแอนโดร-กราโฟไลด์ (neoandrographolide) ดีออกซีแอนโดร-กราโฟไลด์ (deoxyandrographolide) ดีออกซีไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ (deoxy-didehydro andrographolide) ทั้งนี้วัตถุดิบฟ้าทะลายโจรที่ดีต้องมีจำนวนแล็กโทนรวมคำนวณเป็นแอนโดรกราโฟไลด์ไม่ต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 6 และไม่ควรที่จะเก็บวัตถุดิบไว้ใช้นานๆเพราะปริมาณสารสำคัญจะลดโดยประมาณปริมาณร้อยละ 25 เมื่อเก็บไว้ 1 ปี รวมทั้งยังมีสารกลุ่มฟลาโวน ดังเช่นว่า aroxylin, wagonin, andrographidine A , paniculide A ,paniculide B , paniculide C , andrographolide , neoandrographolide ,
deoxyandrographolide-19-B-D-glucopyranoside , deoxyandrographolide , caffeic acid (3, 4- dihydroxy-cinnamicacid) , chlorogenic acid , 3, 5-dicaffeoyl-d-quinic acid , Ninandrographolide
    Andrographoside                         Paniculide A               
คุณประโยชน์/สรรพคุณ สำหรับในการนำฟ้าทะลายมิจฉาชีพมาใช้ประโยชน์นั้นโดยมากจะเน้นย้ำในเรื่องคุณประโยชน์ทางยาสำหรับการรักษาโรคมากยิ่งกว่าจะนำมาทำประโยชน์อื่น ซึ่งสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรนั้นมีดังนี้
แบบเรียนยาไทย ฟ้าทะลายขโมยเป็นยาเย็นมีรสขมใช้ดับร้อน , แก้พิษ , เพื่อรักษาไข้ หวัด ไข้หวัดใหญ่ ดับพิษร้อน ระงับอักเสบในอาการไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ  ขับเสลด ลดบวม แก้บิด แก้กระเพาะอักเสบ ไส้อักเสบ รักษาโรคผิวหนัง ฝี การติดเชื้อ ที่ทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องร่วง บิด ทำให้เจริญอาหาร ลดความดันโลหิต คางทูม หูชั้นกึ่งกลางหรือปากอักเสบฯลฯ
ส่วนในทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้เจาะจงสรรพคุณของฟ้าทะลายมิจฉาชีพไว้ดังต่อไปนี้  ช่วยรักษาโรคหวัด เนื่องจากว่ามีสารสำคัญทางวิชาพฤกษศาสตร์หลากหลายประเภท ดังเช่นว่า ไดเทอร์ปีนแลคโตน (Diterpene Lactones) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) และก็สารประกอบอื่นๆซึ่งเชื่อว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดำเนินการ รวมทั้งมีส่วนช่วยทุเลาอาการจากโรคหวัดสำหรับคนป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง และก็ค่อนข้างจะไม่มีอันตรายสำหรับเพื่อการกิน เนื่องจากว่าจากการศึกษาเล่าเรียนไม่พบผลข้างเคียง ซึ่งอาจเป็นอีกตัวเลือกเสริมของการดูแลและรักษาโรคหวัดทั่วไป
โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ ฟ้าทะลายมิจฉาชีพมีคุณลักษณะช่วยยั้งการหลั่งสารที่ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบในร่างกาย ต้านทานอนุมูลอิสระ การแข็งตัวของเลือด และก็ยังพบรายงานว่าสารสกัดจากฟ้าทะลายขโมยช่วยคุ้มครองปกป้องโรคลำไส้ใหญ่อักเสบจากการทดลองในสัตว์ อีกทั้งยังถูกบรรจุเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขในหมวดกรุ๊ปลักษณะของระบบทางเดินอาหาร ก็เลยมักประยุกต์ใช้คุณประโยชน์สำหรับเพื่อการรักษาและก็บรรเทาโรคไส้อักเสบ
จากข้อมูลในข้างต้นมั่นใจว่าฟ้าทะลายขโมย มีความน่าจะเป็นไปได้สำหรับเพื่อการทุเลาลักษณะโรคลำไส้ใหญ่อักเสบได้เหมือนกันกับยาเมซาลาซีนที่ใช้เป็นรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบในตอนนี้ แต่ควรรอบคอบสำหรับเพื่อการใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นหลัก เนื่องจากว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรยังเป็นการหมอช่องทางและก็พบรายงานผลกระทบจากการศึกษาเล่าเรียนอยู่นิดหน่อย
ลดลักษณะของการมีไข้รวมทั้งลักษณะการเจ็บคอที่มีต้นเหตุจากต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นการอักเสบของต่อมทอนซิลจากการต่อว่าดเชื้อในช่องคอ ด้วยสรรพคุณช่วยระงับอาการอักเสบและก็ต่อต้านเชื้อการติดเชื้อของฟ้าทะลายมิจฉาชีพ รวมทั้งจากการวิจัยทดสอบจึงเชื่อว่าฟ้าทะลายมิจฉาชีพ ช่วยรักษาหรือทุเลาอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจตอนแรกได้
โรคข้อรูมาตอยด์  เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดการอักเสบตามข้อแล้วก็หลายอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งฟ้าทะลายขโมยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) จึงถูกนำมาใช้เป็นการรักษาหนทางในโรคภูไม่ต้านทานตัวเองหรือแพ้ภูไม่ตนเอง รวมทั้งจากการเรียนรู้การใช้ยาที่มีสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ที่มีลักษณะของโรคกำเริบ  จึงคาดว่าฟ้าทะลายโจรก็บางทีอาจนำไปใช้เป็นการรักษาเสริมในคนเจ็บโรคข้อรูมาตอยด์ได้
ไข้หวัดใหญ่ คุณลักษณะของฟ้าทะลายมิจฉาชีพเป็นช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้ดำเนินการก้าวหน้าขึ้น ฟ้าทะลายขโมย จึงมีคุณภาพสำหรับเพื่อการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ได้ จากการศึกษาเล่าเรียนนำร่อง 2 ชิ้น เกี่ยวกับสมรรถนะของการใช้สารสกัดที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายมิจฉาชีพในคนเจ็บโรคไข้หวัดใหญ่ ปริมาณ 540 คน เปรียบเทียบกับยาอะแมนตาดีน (Amantadine) ที่เป็นยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ผลพบว่า คนป่วยที่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายมิจฉาชีพมีลักษณะอาการดีขึ้นเร็วและอาการเข้าแทรกน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาอะแมนตาดีน ซึ่งทำให้เห็นว่าสารสกัดฟ้าทะลายขโมย มีคุณภาพต่อการดูแลรักษาไข้หวัดใหญ่
ต้นแบบ/ขนาดวิธีการใช้
ตำรับยาไทย

 • แก้บิดจากแบคทีเรีย (บิดไม่มีตัว หรือบิดชิเกลล่า) ไส้อักเสบ ใช้ใบสด 10-15 กรัม ต้มน้ำผสมน้ำผึ้งกิน
 • แก้บิดจากแบคทีเรียอย่างฉับพลัน ลำไส้อักเสบ กระเพาะอักเสบ ใช้ต้นแห้ง 10-15 กรัม ต้มน้ำ รับประทานวันละชุด แบ่งกินเป็น 2 ครั้ง รุ่งเช้า-เย็น
 • แก้หวัด มีไข้ ปวดศรีษะ ท้องร่วง ใช้ต้นแห้งบดเป็นผง ผสมน้ำสุก กินทีละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง
 • แก้ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ใช้ต้นแห้งบดเป็นผุยผงผสมน้ำสุก กินครั้งละ 3 กรัม วันละ 3-4 ครั้ง
 • แก้หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ใช้ใบแห้ง 10 กรัม ต้มน้ำกิน
 • แก้วัณโรคปอดในระยะเริ่มแรก


           ใช้ใบแห้งบกเป็นผงผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นเม็ดขนาดเม็ดถั่วเหลือง กินครั้งละ 15-30 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง กับน้ำสุก
           ใช้ต้นแห้ง 15 กรัม ใบจับไต่กงเล้า (Mahonia bealei (Fort) Carr) 15 กรัม เถาฮงอาเสี่ยโกยฮ๊วย (Milletia reticulate Benth) 30 กรัม ต้มน้ำ แบ่งให้กินเป็น 2 ครั้ง วันละ 1 ชุด ต่อเนื่องกัน 15-30 วัน เป็น 1 รอบ ของการดูแลรักษา

 • แก้ไอกรน ใช้ใบ 3 ใบ ชงน้ำ ผสมน้ำผึ้งรับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • แก้ความดันโลหิตสูง กระทั่งมีอาการปรากฏให้มองเห็น ใช้ใบ 5-7 ใบ ชงน้ำกินวันละหลายๆครั้ง
 • แก้ปากอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ใช้ใบแห้งบดเป็นผงหนัก 3-5 กรัม ผสมน้ำผึ้งกินร่วมกับน้ำ
 • แก้คออักเสบ ใช้ต้นสดบดกลืนช้าๆให้ฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณคอ
 • แก้ไส้ติ่งอักเสบ ใช้ต้นแห้ง 25 กรัม กับดอกเบญจมาศสวน (Chrysanthemum indicum L.) 30 กรัม ต้มน้ำดื่มวันละ 2 ชุด
 • แก้จมูกอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ปอดฟัน ใช้ต้นแห้ง 10-15 กรัม ต้มน้ำกินหรือใช้ต้นสดตำคั้นเอาน้ำหยอดหูอีกด้วย
 • แก้โรคหนองใน ทางเดินเยี่ยวอักเสบ ใช้ใบสด 10-15 ใบ ตำผสมน้ำผึ้งชงน้ำกิน
 • แก้บาดแผลไฟเผา น้ำร้อนลวก ใช้ใบแห้งบดเป็นผุยผงละเอียดผสมน้ำมันพืชทา หรือใช้ใบสดต้ม เอาน้ำที่ต้มเย็นแล้วมาชำระล้างรอยแผล
 • แก้พิษงูกัด


           ใช้ใบสดตำ เอาไปอังเหนือควันจนกระทั่งติดน้ำมันจากควันไฟ เอามาพอกที่ปากแผล หรือใช้ใบแห้ง 10-15 กรัม ต้มน้ำดื่ม
           ใช้ต้นสด 30 กรัม ร่วมกับ Paris polyphylla 10 กรัม ฮั่งชิ้งเช่า (Scutellaria indica L.) เลือกเอาแบบใบแคบ 30 กรัม จั่วจิเช่า ชนิดดอกขาว (Oldenlandia diffusa Roxb) 30 กรัม ต้มน้ำกินวันละ 1-2 ชุด

 • แก้ผด ผื่นคัน ใช้ผงยานี้ 30 กรัม ผสมน้ำมันพืชลงไป กระทั่งมีความจุ 100 ม.ล. ใช้ทาบริเวณที่เป็น
การใช้ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน)

 • ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาอาการท้องร่วง โดยใช้แคปซูลของผงใบฟ้าทะลายขโมยขนาด 250 มิลลิกรัม ปริมาณ 2 แคปซูล กิน 4 ครั้งต่อวัน
 • ใช้ฟ้าทะลายมิจฉาชีพรักษาอาการไอและเจ็บคอ โดยนำใบฟ้าทะลายมิจฉาชีพสดตากแห้งในร่ม บดเป็นผุยผงละเอียด เอามาปั้นเป็นยาลูกกลอน ขนาดปลายนิ้วก้อย ผึ่งลมให้แห้ง กิน 3-6 เม็ด วันละ 4 ครั้ง 3 เวลา หลังอาหารแล้วก็ก่อนนอน หรือใช้แคปซูลของผงใบฟ้าทะลายมิจฉาชีพ ขนาด 250 มก. จำนวน 2 แคปซูล รับประทานวันละ 4 คราวหลังอาหารและก่อนนอน
 • ใช้ฟ้าทะลายมิจฉาชีพรักษาฝี โดยนำใบค่อนข้างจะแก่ราวๆ 1 กำมือ แล้วเอาเกลือ 3 เม็ด ใส่ผสมตำรวมกันในครกพอละเอียดดี เอาสุราครึ่งถ้วยชา น้ำครึ่งช้อนชา ใส่รวมลงไปคนจนเข้ากันดีเทน้ำกินค่อนถ้วยชา กากที่เหลือพอกแผลฝี แล้วเอาผ้าสะอาดพันไว้ พอกใหม่ๆจะรู้สึกปวดนิดหนึ่ง


ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ    ยาแคปซูล ยาเม็ด ที่มีผงฟ้าทะลายมิจฉาชีพแห้ง 250 มก. แล้วก็ 500 มก.      บรรเทาอาการท้องเดินไม่ติดโรค กินทีละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังรับประทานอาหาร    ทุเลาอาการเจ็บคอ กินวันละ 3 – 6 กรัม แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก็ก่อนนอน                 ทุเลาอาการหวัด กินวันละ 1.5 – 3 กรัม แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังรับประทานอาหารและก็ก่อนนอน  การใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรคอื่น หรือใช้บำรุงร่างกาย ควรต้มน้ำกินหรือกิน 1-3 กรัม หลังอาหาร 1-7 วัน แล้วก็ควรเว้นระยะการกิน 3-4 วัน เพื่อลดผลที่อาจเป็นเพราะการสั่งสมของสารหรือได้รับสารในจำนวนมากในร่างกาย

การเรียนทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ลดไข้     เมื่อป้อนส่วนสกัด 85% เอทานอลจากส่วนเหนือดิน ขนาด 2.5 กรัม/กิโลกรัม แก่กระต่ายที่ถูกฉีดวัคซีนไทฟอยด์เข้าใต้ผิวหนังเพื่อให้ไม่สบาย พบว่าไข้ลดน้อยลง เช่นเดียวกับเมื่อป้อนสารสกัด 95% เอทานอล ขนาด 2 และก็ 4 มิลลิลิตร/กิโลกรัม แก่หนูขาว albino ที่ถูกฉีดเชื้อยีสต์เข้าใต้ผิวหนังขนาด 300 มก./กก. เพื่อจับไข้ พบว่าไข้จะต่ำลงหลังจากที่ได้รับสารสกัด 180 และ 270 นาที และมีความสามารถสำหรับการลดไข้เท่ากับยาลดไข้แอสไพริน แต่ว่าสารสกัดดังที่กล่าวถึงมาแล้วไม่สามารถลดไข้หนูขาวที่เจ็บป่วยเพราะถูกฉีดเชื้อยีสต์ขนาด 600 มก./กิโลกรัม ส่วนสกัดน้ำ หรือ 50% เอทานอลจากส่วนเหนือดิน เมื่อให้ทางปากกระต่าย ขนาดสูงสุด 5 กรัม/กก. ไม่สามารถที่จะลดไข้กระต่ายที่ถูกทำให้เจ็บป่วยโดยการฉีดวัคซีนไข้รากสาดน้อยเข้าใต้ผิวหนัง  Madav S, et al. พบว่า andrographolide ขนาด 100 มิลลิกรัม/กก. ให้ทางสายยางลงไปในกระเพาะของกินหนูถีบจักร สามารถลดไข้หนูที่ถูกทำให้เจ็บป่วยโดย Brewer’s yeast
ส่วนการเล่าเรียนทางสถานพยาบาลในคนเจ็บอายุมากกว่า 12 ปี ปริมาณ 152 คน มีลักษณะอาการป่วย และก็เจ็บคอ มารับการรักษาที่โรงหมอชุมชน 6 แห่ง แล้วก็องค์การเภสัชกรรม แบ่งเป็นกลุ่มแบบสุ่มให้ได้รับยาพาราเซตามอล จำนวน 53 คน  แคปซูลฟ้าทะลายโจรขนาด 3 ก./วัน จำนวน 48 คน ขนาด 6 กรัม/วัน ปริมาณ 51 คน กินติดต่อกันนาน 7 วัน พบว่าในวันที่ 3 ของการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยกรุ๊ปที่ได้รับพาราเซตามอลหรือแคปซูลฟ้าทะลายขโมย ขนาด 6 ก./วัน ลักษณะของการมีไข้แล้วก็อาการเจ็บคอจะหายไปมากกว่ากรุ๊ปที่ได้รับฟ้าทะลายโจรขนาด 3 กรัม/วัน แม้กระนั้นผลของการรักษาไม่แตกต่างกันในวันที่ 7 ของการดูแลรักษา
ฤทธิ์ลดการอักเสบ        เมื่อป้อนส่วนสกัดเอทานอล (85%) จากส่วนเหนือดิน ขนาด 2 ก./กิโลกรัม แก่หนูขาว พบว่าสามารถลดอาการบวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกทำให้อักเสบโดย carrageenan และฉีดส่วนสกัดน้ำ ส่วนสกัดเอทานอล (50%) และก็ส่วนสกัดเอทานอล (85%) จากส่วนเหนือดินเข้าช่องท้องหนูขาว ขนาด 0.5-2.5, 0.06-0.25 และก็ 1-2 ก./กิโลกรัม ตามลำดับ จะสามารถลดอาการบวมของอุ้งเท้าหนูได้ แต่หากป้อนส่วนสกัดน้ำ และก็ส่วนสกัดเอทานอล (50%) จากส่วนเหนือดิน ขนาด 0.125-2 กรัม/กิโลกรัม ไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบของอุ้งเท้าหนู
          เมื่อให้ผงใบฟ้าทะลายมิจฉาชีพ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สารสกัดอัลกอฮอล์จากใบ ขนาด 200 แล้วก็ 500 มิลลิกรัม/กก.  และสารสกัดน้ำจากใบ ขนาด 500 มิลลิกรัม/กก. แก่หนูขาว พบว่าสามารถยับยั้งอาการบวมของอุ้งเท้าหนูที่ถูกรั้งนำให้อักเสบโดย carrageenan ได้เท่ากับ 54.97, 38.01, 53.22 แล้วก็ 41.23% ตามลำดับ และก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาต้านการอักเสบ prednisolone ขนาด 5 มก./กก., indomethacin ขนาด 5 มก./กิโลกรัม และ ibuprofen ขนาด 10 มิลลิกรัม/กก. เมื่อให้ผงใบฟ้าทะลายโจร สารสกัดอัลกอฮอล์ แล้วก็สารสกัดน้ำจากใบ ขนาด 500 มิลลิกรัม/กก. จะยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวในหนูขาวที่ถูกฝังสำลีเข้าที่บริเวณท้อง พอๆกับ 40.67, 45.63 และ 35.25% ตามลำดับ แล้วก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาต้านการอักเสบ prednisolone แล้วก็ ibuprofen  แล้วก็เมื่อให้ผงใบฟ้าทะลายโจร สารสกัดอัลกอฮอล์ แล้วก็สารสกัดน้ำจากใบ ขนาด 200 รวมทั้ง 500 มก./กิโลกรัม เสมอกัน 3 แบบอย่าง สามารถยั้งการเกิด granuloma ในหนูขาวที่ถูกฝังสำลีเข้าที่รอบๆพุงทิ้งเอาไว้ 5 วัน เท่ากับ 11.86 และ 19.85%, 15.15 แล้วก็ 22.78%, 11.76 รวมทั้ง 15.89% ตามลำดับ และก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาต่อต้านการอักเสบ ibuprofen ผงใบฟ้าทะลายโจรแล้วก็สารสกัดอัลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดการอักเสบสูงที่สุด
          สาร andrographolide จากฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งขั้นตอนการอักเสบได้ เมื่อป้อนให้หนูขาวในขนาด 30, 100 แล้วก็ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดอาการบวมของอุ้งเท้าหนูขาวที่ถูกทำให้อักเสบโดย carrageenan, kaolin และ nystatin ยับยั้งการเกิด granuloma ในหนูขาวที่ถูกฝังสำลีไว้ที่ท้อง และก็ลดบวมใน adjuvant ซึ่งจะมีผลให้เกิดข้ออักเสบ andrographolide ขนาด 300 มก./กิโลกรัม จะยับยั้งการรั่วซึมของ acetic acid ซึ่งจะทำให้เกิด vascular permeability andrographolide ขนาด 20 มคกรัม/มล. จะลดการสร้าง a-tumor necrosing factor (ซึ่งเป็น cytokine ที่อยู่ในวิธีการทำให้เกิดการอักเสบ) ของเม็ดเลือดขาวโมโนซัยท์ ที่ถูกกระตุ้นโดย lipopolysaccharide รวมทั้งเพิ่มการผลิต interleukin-1-b และก็ interleukin-6 น้อย ลดการผลิต a-tumor necrosing factor ในเม็ดเลือดแดงของอาสาสมัครร่างกายแข็งแรงที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide ได้มากกว่า 96% แต่ไม่เป็นผลยับยั้ง interleukin-1-b แล้วก็ interleukin-6 สาร andrographolide ขนาด 0.1-10 ไมโครโมล ป้องกันการยึดติดแล้วก็เปลี่ยนที่ (adhesion and transmigration)ของเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลที่ถูกเหนี่ยวนำโดย -formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP) โดยผ่านกระบวนการที่ andrographolide จะไปลดการแสดงออก (up-expression) ของ CD11b แล้วก็ CD18 แล้วก็ไปแย่ง fMLP จับกับ phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้น protein kinase C ที่จะไปกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการสร้าง ROS (reactive oxygen species)  ส่วนสกัดจากสารสกัดฟ้าทะลายขโมย (ไม่กำหนดจำพวกของสารสกัดและก็ส่วนที่ใช้) ความเข้มข้น 100 มค.กรัม/มิลลิลิตร จะยับยั้งสารที่เกี่ยวกับกรรมวิธีเกิดการอักเสบ โดยไปยับยั้ง platelet activating factor (PAF) 82±3% รวมทั้งยั้ง fMLP 79±4%  ซึ่งเป็นสารที่ไปกระตุ้น neutrophil granulocyte ให้ผลิตสารที่จะไปนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการอักเสบ นอกจากนั้นสามารถยับยั้ง neutrophil สำหรับในการผลิต elastase ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการอักเสบได้ 73±4%   สาร andrographolide ขนาด 1-100 ไมโครโมล จะยับยั้งการสร้าง NO ในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นโดย lipopolysaccharide แล้วก็ g-interferon ขนาดของสารที่สามารถยั้งได้ 50% พอๆกับ 17.4±1.1 ไมโครโมล  ยิ่งกว่านั้นยังลด inducible NO synthase protein (iNOS protein) และลดความคงตัวของโปรตีนโดยผ่านขั้นตอนการ post-transcription และสารสกัดเมทานอลจากใบมีฤทธิ์ลดการผลิต nitric oxide ของ macrophage ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide ขึ้นรถ andrographolide และก็ neoandrographolide ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ จะมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง nitric oxide ที่ความเข้มข้น 0.1-100 ไมโครโมล รวมทั้งความเข้มข้นซึ่งสามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide 50% เท่ากับ 7.9 รวมทั้ง 35.5 ไมโครโมล เป็นลำดับ ผลสำหรับการออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร เมื่อให้สัตว์ทดลองที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide กิน neoandrographolide ขนาด 5 แล้วก็ 25 มิลลิกรัม/กก./วัน จะยั้งการสร้าง nitric oxide 35 และก็ 40% เป็นลำดับ ส่วน andrographolide เมื่อให้ทางปาก ไม่มีฤทธิ์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว (3)  ยิ่งกว่านั้นยังมีการศึกษาค้นคว้าพบว่าสาร deoxyandrographolide, didehydrodeoxyandrographolide แล้วก็ neoandrographolide มีฤทธิ์ลดการอักเสบเหมือนกัน
          การศึกษาเล่าเรียนทางสถานพยาบาลในคนไข้แก่กว่า 12 ปี จำนวน 152 คน มีอาการไม่สบาย และเจ็บคอ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 6 ที่ แล้วก็องค์การเภสัชกรรม แบ่งเป็นกรุ๊ปแบบสุ่มให้ได้รับยาพาราเซตามอล ปริมาณ 53 คน  แคปซูลฟ้าทะลายขโมยขนาด 3 ก./วัน ปริมาณ 48 คน ขนาด 6 กรัม/วัน ปริมาณ 51 คน กินติดต่อกันนาน 7 วัน พบว่าในวันที่ 3 ของการดูแลและรักษาคนเจ็บกรุ๊ปที่ได้รับพาราเซตามอลหรือแคปซูลฟ้าทะลายมิจฉาชีพ
ขนาด 6 กรัม/วัน อาการไข้และลักษณะของการเจ็บคอจะหายไปมากกว่ากรุ๊ปที่ได้รับฟ้าทะลายขโมยขนาด 3 ก./วัน  แม้กระนั้นผลของการรักษาไม่ได้ต่างอะไรกันในวันที่ 7 ของการดูแลและรักษา
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย  สารสกัดเอทานอล 95% จากใบอย่างเข้มข้น และก็สารสกัดน้ำจากราก ยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ในจานเลี้ยงเชื้อ สารสกัดเอทานอล 80% จากราก ขนาด 12.5 มิลลิกรัม/มล. และ 25 มิลลิกรัม/มล. ได้ผลกำกวมสำหรับเพื่อการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ S. aureus ในจานเลี้ยงเชื้อ เป็นลำดับ แล้วก็สารสกัดน้ำร้อนจากใบอย่างเข้มข้น ให้ผลไม่ชัดเจนสำหรับในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ในจานเลี้ยงเชื้อด้วยเหมือนกัน ทดสอบสารสกัดเฮกเซน แล้วก็สารสกัดน้ำจากฟ้าทะลายขโมยต้น ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัม/มล. ด้วยวิธี agar well diffusion method ไม่เป็นผลยั้งเชื้อ S. aureus เมื่อป้อนสารแขวนลอยของผงใบรวมทั้งลำต้นฟ้าทะลายมิจฉาชีพแก่หนูขาว (Wistar albino weaning rats) 3 กรุ๊ปๆละ 24 ตัว ขนาด 0.12, 1.2 รวมทั้ง 2.4 กรัม/กิโลกรัม นาน 6 เดือน โดยมีหนูอีก 24 ตัว รับประทานอาหารตามปกติ เป็นกรุ๊ปควบคุม ต่อไปวางยาสลบหนู ดูดเอาเลือดจากห้องหัวใจ ตัดเยื่อปอดแล้วก็ตับมาวางไว้ที่จานเลี้ยงเชื้อที่มี B. subtilis และ pathogenic bacteria พบว่า ฟ้าทะลายมิจฉาชีพทุกขนาดความเข้มข้นไม่เป็นผลยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus และก็ได้ทดลองในอาสาสมัคร 10 ราย สุ่มรับประทานสมุนไพรขนาดเดียวต่อหนึ่งสัปดาห์ ตรงเวลา 4 อาทิตย์ ขนาดต่างๆที่ใช้ คือ 1, 2, 3 และก็ 6 กรัม เจาะเลือดก่อนกิ

9

เพกา
ชื่อสมุนไพร เพกา
ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลิ้นฟ้า , หมากลิ้นฟ้า (โคราช,เลย,ภาคอีสาน) , มะลิดไม้ , มะลิ้นไม้ , ลิดไม้ (ภาคเหนือ) ,เบโก (นราธิวาส,ภาคใต้) ,หมากลิ้นช้าง , หมากลิ้นก้าง (ไทยใหญ่) ,กาโดโด้ง(กะเหรี่ยง-จังหวัดกาญจนบุรี) , ดอก๊ะ ,ดุมึง ,ด๊อกก๊ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ,โชยเตี้ยจั้ง (จีน)
ชื่อสามัญ   Broken bone, Damocles tree, Indian trumpet flower, Indian trumpet tree
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oroxylum indicum (L.) Vent.
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์  Oroxylum indicum (L.) Kurz
ตระกูล             Bignoniaceae
ถิ่นกำเนิด เพกาเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของทวีปเอเชีย ซึ่งพบในอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นครั้งแรก ในปัจจุบันสามารพบได้หลายประเทศ อาทิเช่น อินเดีย เมียนมาร์ ไทย ลาว เขมร มาเลเซีย รวมถึง จีนตอนใต้ด้วย ซึ่งชอบพบเพกาตามป่าเบญจพรรณ และก็ป่าชื้นทั่วๆไป ส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถเจอเพกาได้ทุกภาคของประเทศ อย่างไรก็ดีสำหรับในการนำเพกามาทำเป็นอาหานั้น ดูเหมือนจะมีแต่คนไทยแค่นั้นที่เอามาบริโภค ส่วนประเทศอื่นๆนั้นไม่พบข้อมูลสำหรับเพื่อการนำมาบริโภคเป็นอาหารแต่อย่างใด
ลักษณะทั่วไป   เพกาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกึ่งกลางและก็เป็นไม้ ครึ่งหนึ่งผลัดใบไหมผลัดใบ สูง 5-12 เมตร ขนาดลำต้นราว 10-30 ซม. เรือนยอดเล็ก กิ่งเปราะหักง่าย แตกกิ่งก้านน้อย ต้นที่แก่น้อยมีกิ่งใหญ่กึ่งกลางกิ่งเดียว เปลือกเรียบ มีใบเป็นกลุ่มกึ่งกลาง คล้ายกับต้นปาล์ม ภายหลังจากมีดอก ลำต้นจะแยกเป็นกิ่งเกะกะ เปลือกต้น สีน้ำตาลครีมอ่อน หรือเทาอ่อน แตกเป็นสะเก็ดสี่เหลี่ยม และแผลของใบยาวถึง 150 ซม. มีสาเหตุมาจากใบที่หล่นไปแล้ว ลำต้นและก็แขนงมีรูระบายอากาศ กระจายอยู่ทั่วไป เปลือกลำต้นเรียบสีเทา มีรอยแผลเป็น จากการหลุดตกของใบ ใบประกอบแบบขน 3 ชั้น ปลายคี่ ใบขนาดใหญ่ ยาว 60-200 ซม. เรียงตรงกันข้ามกันอยู่บริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่ หรือรูปไข่ปนวงรี กว้าง 4-8 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายยาว ขอบของใบเรียบ ฐานใบสอบแคบ ใบเกลี้ยง หรือมีขนสีขาวสั้นๆด้านล่าง ท้องใบนวล ก้านใบบนสุดแยกออก 1 ครั้ง ก้านใบกึ่งกลางแยก 2 ครั้ง รวมทั้งก้านใบด้านล่างแยก 3 ครั้ง ทำให้มองเห็นใบทั้งปวงเป็นสามเหลี่ยม  ก้านใบย่อยยาว 5-8 มม. ก้านใบข้าง และก้านใบร่วมโค้งพองออกที่ฐานและที่ข้อ ก้านใบยาว 0.5-2 เมตร ดอกช่อขนาดใหญ่แบบกระจะ ออกที่ปลายยอดเป็นกระจุก มีดอกย่อย 20-35 ดอก จะบานพร้อมคราวละ 2-3 ดอก ก้านช่อดอกยาว 60-180 เซนติเมตร ยื่นออกมานอกทรงพุ่มของยอด ดอกย่อยขนาดใหญ่ 8-12 เซนติเมตร กลีบสีนวลแกมเขียวโคนกลีบเป็นหลอดสีม่วงแดง หรือม่วงด้านนอก หลอดกลีบดอกไม้ยาว 2-4 เซนติเมตร รูปแตร กลีบดอกไม้ครึ้ม ขอบย่นย่อ ไม่มีพู หรือพูไม่เท่ากัน มีต่อมกระจายอยู่ด้านนอก ภายในมีขนหนาแน่น ดอกบานกลางคืน มีกลิ่นสาบฉุน และตกเช้าตรู่ มักจะมีดอกแล้วก็ผลในกิ่งเดียวกัน เกสรตัวผู้ 5 อัน ใกล้กับหลอดดอก โคนก้านมีขน เกสรตัวเมียมี 1 อัน กลีบเลี้ยงยาว 2-4 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปทรงกระบอก ปลายไม่แยกเป็นกลีบอย่างกระจ่าง เมื่อสำเร็จ กลีบเลี้ยงนี้จะเจริญรุ่งเรืองเป็นเนื้อแข็งมาก ผลเป็นฝัก แบน โค้งนิดหน่อยที่ฐาน มีสันเล็กๆที่ด้านข้าง เหมือนรูปลิ้น แขวนอยู่เหนือเรือนยอด กว้าง 6-10 ซม. ยาว 30-120 เซนติเมตร สีน้ำตาลเข้ม สีแดง ติดฝักยาก ฝักเป็นรูปกระบี่ เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ส่วน เมล็ดแบนสีขาว  ขนาด 4-8 ซม. มีปีกบางโปร่งแสง เยื่อนี้ช่วยให้เม็ดปลิวตามกระแสลมให้ตกห่างต้นเพื่อเพาะพันธุ์ได้ไกลขึ้น
การขยายพันธุ์ เพกาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เม็ด  โดยเลือกเมล็ดจากฝักแก่ เปลือกฝักแห้ง มีสีดำ โดยให้เก็บฝักไว้สัก 2-3 เดือน ก่อนนำมาเพาะเมล็ด เนื่องจากว่าหลังจากฝักแก่ เมล็ดเพกาจะเข้าสู่ระยะพักตัวอยู่ช่วงหนึ่ง ถ้าเกิดนำเมล็ดมาเพาะในพักหลังฝักแก่มักมีอัตราการงอกต่ำ ด้วยเหตุนี้ ก็เลยทิ้งฝักไว้สักระยะหนึ่งก่อน
การเพาะเมล็ด ควรเพาะในถุงเพาะชำ เพื่อให้ย้ายต้นลงปลูกลงในแปลงได้สบาย โดยนำเมล็ดออกจากฝัก และผึ่งแดดสัก 2-3 วันก่อน จากนั้นค่อยเอามาเพาะ  สำหรับวัสดุเพาะ ควรใช้ดินผสมกับอุปกรณ์อินทรีย์ ยกตัวอย่างเช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยธรรมชาติ และก็แกลบดำ แม้กระนั้นแม้ไม่สบายให้ใช้เพียงแต่ปุ๋ยหมักสิ่งเดียวก็ได้ โดยใช้อัตราส่วนดิน:ปุ๋ยมูลสัตว์:แกลบดำ ที่ 1:3:1 ก่อนบรรจุลงถุงเพาะชำ หลังจากนั้น นำเม็ดลงกลบ และรดน้ำให้เปียก พร้อมกับดูแลด้วยการรดน้ำบ่อยๆทุกวี่วัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง จนกระทั่งต้นจะผลิออก แล้วก็แตกใบได้ 2 ข้อ ก่อนย้ายลงปลูกเอาไว้ภายในแปลง  การปลูกเพกานิยมปลูกในต้นฤดูฝน เมื่อต้นกล้าแตกยอดได้ 2 ข้อแล้ว ให้นำกล้าเพกาลงปลูกได้ สำหรับระยะปลูกให้มีระยะห่างที่ 4×4 เมตร โดยการขุดหลุมขนาดราว 30 เซนติเมตร ลึกโดยประมาณ 30 เซนติเมตร ก่อนจะรองตูดหลุมด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ราว 3-5 กำ และก็ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ราวๆ 1 ถือมือ พร้อมคลุกหน้าดินผสม ก่อนที่จะนำกล้าเพกาลงปลูก
ส่วนประกอบทางเคมี
ในฝักพบสาร Oroxylin A , Chrysin     ,Baicalein , Triterpene  , Carboxyliv acid , Ursolic acid
ในเมล็ดเจอสาร Flavonoids , Chrysin , Oroxylin A ,Terpene , Baicalein , Saponins , Benzoic acid  , 6-Glucoside , Tetuin
สำหรับส่วนประกอบของน้ำมันของเม็ดเจอสาร
Caprylic, Lauric  , Myristic ,Palmitic ,Palmotoleic ,Stearic ,Oleic , Linoleic acid
ในใบพบสาร Flavones  ,Baicalein ,Glycosides ,6,7-Glucuronides,7-Glucuronides , Chrysin , Scutellarein , Anthraquinone , Aloe emodin
ส่วนของลำต้นพบสาร Oroxylin A  ,Baicalein  ,Chrysin ,7-Glucuronides, Biochanin A ,Ellagic acid , Puunetin ,B-sitosterols ,b-Methylbailein  ,Lapachol
ส่วนรากพบสาร  Oroxylin A  ,  Baicalein , Chrysin, Pterocarpan , Rhodioside  ,D-Galatose ,Sitosterol
ที่มา : wikipedia
ส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเพราะนั้นมีดังนี้
คุณประโยชน์ทางโภชนาการในยอดอ่อนเพกา (100 กรัม) พลังงาน 101 กิโลแคลอรี โปรตีน 6.4 กรัม ไขมัน 2.6 กรัม คาร์โบไฮเดรต 13.0 กรัม วิตามินบี1 0.18 มก. วิตามินบี2 0.69 มก.แล้วก็วิตามินบี3 2.4 มิลลิกรัม  ฝักอ่อนของเพกา (ต่อน้ำหนัก 100 กรัม) วิตามินซี 484 มิลลิกรัม วิตามินเอ 8,200 มก. แคลเซียม 13 มก., ฟอสฟอรัส 4 มก., โปรตีน 0.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 14 กรัม, ไขมัน 0.5 กรัม, เส้นใย 4 กรัม
ประโยชน์/สรรพคุณ  คุณประโยชน์ซึ่งมาจากเพกานั้นส่วนใหญ่นิยมเอามารับประทานเป็นของกิน ยกตัวอย่างเช่น ฝักอ่อน อายุฝักราว 1 เดือน (ที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถใช้เล็บมือจิกลงไปได้) จัดเป็นผักประจำถิ่นที่นิยมนำมากินด้วยการลวกหรือปิ้งไฟ คู่กับน้ำพริก เมนูลาบต่างๆและก็ซุปหน่อไม้ ซึ่งฝักอ่อนนี้ เมื่อกินจะมีรสขมอ่อนๆดังนี้ การปิ้งไฟ นิยมย่างไฟจากเตาถ่าน แม้กระนั้นบางทีอาจปิ้งจากไฟลุกไหม้ก็ได้ โดยย่างให้เปลือกฝักอ่อนร้อน และอ่อนตัวกระทั่งไหม้เกรียมเป็นสะเก็ดดำ แล้วหลังจากนั้นค่อยขูดสะเก็ดดำออก ก่อนนำมาหั่นกิน    ใบ รวมทั้งยอดอ่อน ประชาชนนิยมนำมารับประทานดิบหรือลวกหรือย่างไฟ คู่กับน้ำพริก ซุปหน่อไม้ รวมทั้งเมนูลาบต่างๆรวมทั้งนำมาผัดใส่กุ้ง หรือยำใส่กระเทียมเจียว ดังนี้ ใบอ่อน และก็ยอดอ่อน มักไม่นิยมเด็ดมารับประทานมากเท่าไรนัก เพราะจำเป็นต้องให้ยอดเติบโต และติด ดอกบานนิยมนำมาลวกแค่นั้น เนื้อดอกเมื่อลวกแล้วจะมีความนุ่ม รวมทั้งให้รสขมน้อยกว่าฝักอ่อน แล้วก็ยอดอ่อน นับได้ว่าเป็นส่วนที่อร่อยมากที่สุด และมักจะใช้สำหรับกินคู่กับน้ำพริก ส่วนการใช้ประโยชน์อื่นๆนั้น อาทิเช่น แก่นไม้เพกา ในบางพื้นของภาคอีสาน นิยมใช้เผาถ่านสำหรับทำผงถ่านผสมทำดินปืนหรือดินบั้งไฟ ดังนี้ สามารถเผาเป็นถ่านได้ในรูปไม้สด เนื่องจากว่าเนื้อไม้สดค่อนข้างจะแห้งอยู่แล้ว แล้วก็เผาในรูปขอนไม้แห้ง ซึ่งเผาได้ง่ายดายกว่า แต่ตอนนี้ ไม่ค่อยนิยมแล้ว เนื่องด้วย ต้นเพกาในอีสานหายากขึ้น แล้วก็หันมาใช้ไม้ยูคาลิปตัสแทน ส่วนฝักเพกาแก่ นิยมนำมาตากแห้ง รวมทั้งส่งออกต่างถิ่นเพื่อใช้ทำยาสมุนไพร สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ นอกจากนั้นคนภูเขายังคงใช้เปลือกต้นเพกาย้อมผ้าให้ได้สีเขียวอีกด้วย
นอกเหนือจากนี้เพกายังมีคุณประโยชน์ทางยาอีกด้วย ดังนี้  ตำรายาไทย  ใช้  เม็ด ต้มน้ำกิน แก้ไอแล้วก็ขับเสลด ใช้เป็นยาระบาย เมล็ดแก่ มีรสขม เป็นยาระบาย แก้ไอ ขับเสลด เม็ดแห้ง ทำน้ำจับเลี้ยงแก้ร้อนใน อยากดื่มน้ำ ฝักแก่ มีรสขมรับประทานได้ แก้ร้อนในอยากกินน้ำ ช่วยเจริญอาหาร หยุดไอ ฝักอ่อน มีรสขมร้อน ใช้เป็นยาขับลม
ใบ มีรสฝาดขม ต้มน้ำกินแก้เจ็บท้อง เจริญอาหาร แก้ปวดข้อต่างๆ
เปลือกต้น -รสฝาดเย็น แล้วก็ขมนิดหน่อย เป็นยาสมานแผล ทำน้ำเหลืองให้ปกติ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับเลือดดับพิษเลือด บำรุงโลหิต แก้เสลดจุกคอ ขับเสลด แก้บิด แก้อาการจุกเสียด
ราก   มีรสฝาดเย็น ขมน้อย ใช้บำรุงธาตุ ทำให้เกอดน้ำย่อยของกิน เจริญอาหาร   แก้ท้องเดิน แก้บิด แก้ไข้สันนิบาต
เพกาทั้งยัง 5    คือการใช้ส่วนราก ใบ ดอก ผล ต้น รวมกันจะมีรสฝาดเย็น มีคุณประโยชน์สมานแผล แก้อักเสบบวม แก้ท้องร่วง บำรุงธาตุ แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ไข้เพื่อลม เพื่อเลือด

แบบ/ขนาดวิธีการใช้
ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข      นำเปลือกต้นฝนกับน้ำปูนใสทาแก้อาการบวม ฟกช้ำ รวมทั้ง อักเสบ  หรือนำเปลือกเพกาฝนทาบริเวณฝีแก้ปวดฝี        เปลือกต้นตำผสมกับเหล้า     ใช้เป็นยากวาดประสะพิษซางเด็กรูปแบบเม็ดเหลือง      แก้ละอองขึ้นในปาก คอลิ้น แก้ละอองไข้     ใช้ฉีดพ่นตามตัวคนคลอดลูกที่ทนการอยู่ไฟมิได้ ทำให้ผิวหนังชา     ทาบริเวณฝี แก้ปวดฝีทาแก้อาการฟกบวมอักเสบ  เปลือกต้นสดตำผสมกับน้ำส้ม  (ซึ่งได้จากรังมดแดง) หรือเกลือสินเธาว์    รับประทานขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด แก้บิด แก้อาเจียนไม่หยุด    กินแก้เสลดจุกคอ (ขับเสลด) ขับเลือดเน่าในเรือนไฟ บำรุงเลือด
ยิ่งไปกว่านี้ ช่วยรักษาโรคโรคเบาหวาน ด้วยการใช้เปลือกเพกา เปลือกต้นไข่เน่า ใบไข่เน่า แก่นลั่นทม บอระเพ็ด ใบมัน รากหญ้าค้าง รวม 7 อย่าง น้ำหนักอย่างละ 2 บาท เอามาต้มกับน้ำดื่มครั้งละ 1 แก้วเล็ก ก่อนที่จะกินอาหาร เช้าและเย็น  ช่วยแก้แล้วก็ทุเลาอาการไอ และขับเสมหะโดยใช้เม็ดแก่เพการาวๆครึ่งกำมือถึงหนึ่งกำมือ (1.5 – 3 กรัม) ใส่เอาไว้ภายในหม้อที่เติมน้ำ 300 มล. แล้วต้มไฟอ่อนๆจนกระทั่งเดือดราวๆ 1 ชั่วโมง แล้วเอามาดื่มทีละ 1 แก้ว รุ่งเช้า ช่วงเวลากลางวัน เย็น จนกว่าอาการจะ  แก้โรคไส้เลื่อน ด้วยการใช้เปลือกต้นเพกา รากเขยตาย ต้นหญ้าตีนนก นำมาตำรวมกันให้รอบคอบ แล้วค่อยนำไปละลายกับน้ำข้าวขัดถู ใช้ขนไก่ชุบพาด นำมาทาลูกอัณฑะ
การศึกษาเล่าเรียนทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบ     ฟลาโวนอยด์ที่สกัดจากเพกาสามารถลดการอักเสบในเท้าของหนูเม้าส์ที่ถูกรั้งนำให้บวมด้วย dextran และก็จะส่งผลลดบวมเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อใช้ร่วมกับ a-chymotrypsin  สารสกัดจากเปลือกต้นเพกามีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูที่ถูกกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการอักเสบด้วยอัลบูมินจากไข่  ฟอร์มาลิน และก็ฮีสตามีน แม้กระนั้นไม่มีผลในหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยซีรัมจากม้า หรือไซลีน (xylene)  นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากเปลือกมีฤทธิ์ลดการแพ้ในหนูที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้มากกว่าหนูปกติ
           จากการศึกษาฤทธิ์ต้านทานการอักเสบในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดจากเปลือกต้นเพกามีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยั้งสารในร่างกายที่ก่อให้เกิดการอักเสบ คือ PGE2 รวมทั้ง NF-kB แล้วก็ยังออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยการหยุดยั้งแนวทางการขบวนการออกซิเดชันของไขมัน (lipid-peroxidation)  นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดด้วยไดคลอโรมีเทนจากเปลือกต้น แล้วก็รากมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบโดยยั้งเอนไซม์ 5-lipoxygenase รวมทั้งพบว่าสาร lapachol ที่สกัดได้จากเปลือกต้นรวมทั้งรากของเพกาก็มีฤทธิ์ยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี 5-lipoxygenase ได้ด้วยเหมือนกัน โดยมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับ fisetin ซึ่งใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับเพื่อการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ  นอกเหนือจากนั้นยังพบว่าสารสกัดด้วยน้ำจากเปลือกยังสามารถลดการอักเสบได้โดยลดการหลั่งเอนไซม์ myeloperoxidase
ฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งแก้ท้องเสียสารสกัดไดคลอโรมีเทนของเปลือกต้น แล้วก็รากของเพกา มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรียได้หลายสายพันธุ์อาทิเช่น Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli และก็ Pseudomonas aeruginosa รวมทั้งยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อราCandida albicans และเจอสาร lapachol ที่สกัดได้จากเปลือกต้นรวมทั้งรากของเพกา มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อ B. subtilis และ S. aureus ได้เสมอกันกับยา streptomycin  สารสกัดเพกาต้นด้วยการต้ม ไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typi type 2 (ค่า MIC พอๆกับ 125 มิลลิกรัม/มล.) แต่มีฤทธิ์อย่างอ่อนต่อเชื้อ Staphylococcus aureus (ค่า MIC เท่ากับ 15.13 มก./มล.) (2) สารสกัดจากฝักด้วยเอทานอล (80%) ขนาด 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ไม่แน่นอนต่อเชื้อ S. aureus แล้วก็ Escherichia coli
สำหรับสารสกัดจากตำรับยาเหลืองปิดสมุทรซึ่งมีเปลือกเพกาเป็นองค์ประกอบ และก็ใช้ทุเลาอาการท้องร่วงที่มิได้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการตำหนิดเชื้อ พบว่ามีฤทธิ์ลดอาการท้องร่วงในหนูเม้าส์ที่ทำให้ท้องเดินด้วยน้ำมันละหุ่ง และก็มีฤทธิ์ยั้งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบในลำไส้เล็กขิงหนูตะเภา  นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอุจจาระตก 6 สายพันธุ์ในหลอดทดสอบหมายถึงBacillus cereus ATCC 14579, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium ATCC 11331, Shigella flexneri  DMSC 1130, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Vibrio parahaemolyticus DMST 5665 และ แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหาร ขึ้นรถสกัดด้วยน้ำจะออกฤทธิ์ดีกว่าสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์รวมทั้งสารสกัดของสมุนไพรลำพังแต่ละจำพวกที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยานี้
ฤทธิ์ต้านทานการหดเกร็งกล้ามเนื้อ  สารสกัดฝักเพกาด้วยเอทานอลและก็น้ำ (1:1) มีฤทธิ์ต้านทานการหดเกร็งของกล้ามเนื้อของลำไส้เล็ก เมื่อทำการทดลองในหนูตะเภาที่ถูกทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อส่วนลำไส้เล็กด้วย acetylcholine รวมทั้ง histamine
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การเล่าเรียนใช้สารสกัดจากใบเพกาในการต้านสารอนุมูลอิสระ DDPH และก็ยั้งสารอนุมูลอิสระ Nitric Oxide พบว่า สารสกัดสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งในค่า IC50 = 24.22 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร รวมทั้ง ค่า IC10 = 129.81 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ของสารทั้ง 2 ตามลำดับ
ฤทธิ์ต้านทานโรคมะเร็ง การศึกษาทดสอบสารสกัดจากเพกาชื่อ Baicalein ในการต้านเซลล์ของมะเร็ง HL-60 พบว่า สาร Baicalein สามารถยั้งเซลล์ของโรคมะเร็ง HL-60 ได้มากกว่าร้อยละ 50 ข้างใน 36-48 ชั่วโมง
การเรียนทางพิษวิทยา
การทดสอบความเป็นพิษ มีการทดลองกรอกสารสกัดรากเพกาด้วยน้ำร้อนแก่หนูเพศผู้ในขนาด 1 โมล/กิโลกรัม มีแถลงการณ์ว่าทำให้เกิดพิษ Dhar และแผนก กระทำการทดลองฉีดสารสกัดฝักเพกาด้วยเอทานอลและน้ำ (1:1) รวมทั้งสารสกัดรากเพกาด้วยเอทานอลรวมทั้งน้ำ (1:1) เข้าท้องหนู พบว่าสารสกัดในขนาดสูงสุดที่หนูสามารถทนได้ (maximum tolerated dose)หมายถึง100 มิลลิกรัม/กก. แล้วก็ 1 ก./กิโลกรัม เป็นลำดับ (4) ธีระยุทธ ได้กระทำการทดลองความเป็นพิษฉับพลันของสารสกัดเปลือกเพกาด้วยเอทานอล (70%) โดยการฉีดเข้าท้องรวมทั้งกรอกลงกระเพาะหนูถีบจักรในขนาด 100 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าสารสกัดไม่ก่อให้เกิดพิษทันควันในหนู แล้วก็เมื่อทดสอบความเป็นพิษกระทันหันโดยใช้สารสกัดในขนาดสูงขึ้น คือ 400 และก็ 800 มิลลิกรัม/กก.น้ำหนักตัว พบว่าสารสกัดไม่ส่งผลให้เกิดพิษรุนแรงเมื่อให้โดยการกรอกลงกระเพาะหนู แม้กระนั้นนำมาซึ่งการก่อให้เกิดพิษกระทันหันได้เมื่อฉีดเข้าท้องในขนาด 800 มก./กิโลกรัม สำหรับความเป็นพิษครึ่งหนึ่งทันควันของสารสกัด พบว่าเมื่อกรอกสารสกัดลงกระเพาะหนูถีบจักรในขนาด 400 และก็ 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ทุกวี่ทุกวันเป็นเวลา 30 วัน  พบว่าไม่กระตุ้นให้เกิดพิษกระทันหันในหนู
รวมทั้งเมื่อป้อนสารสกัดจากตำรับยาเหลืองปิดสมุทรขนาด 5 กรัม/กก. ครั้งเดียวให้หนูแรท ดูความประพฤติภายใน 14 วัน ไม่เจอพิษแบบกะทันหันแล้วก็ความแปลกของอวัยวะภายใน รวมทั้งเมื่อให้สารสกัดขนาด 1, 2 และ 4 กรัม/กก./วัน แก่สัตว์ทดสอบติดต่อกันตรงเวลา 90 วันไม่พบพิษแบบกึ่งเรื้อรัง ไม่พบความเปลี่ยนไปจากปกติของน้ำหนักตัว ค่าตรวจทางเลือดวิทยา และก็ทางวิชาชีวเคมี และก็การเปลี่ยนแปลงในพยาธิวิทยาของอวัยวะภายใน  สำหรับตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่มีเพกา ชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.) และยาเขียว (Thunbergia laurifolia Lindl.) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งในหลอดทดลอง ก็พบว่ามีความปลอดภัยสำหรับในการทดลองความเป็นพิษแบบรุนแรงในสัตว์ทดลอง
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ จากการทดลองฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ โดยแนวทาง Ames’ test จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัดในขนาดสูงสุดสำนักงานทดสอบ (2 มิลลิกรัม/จานเพาะเชื้อ) กับ Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 แล้วก็ TA100 พบว่าไม่มีคุณลักษณะสำหรับเพื่อการนำมาซึ่งการ กลายพันธุ์ อมรศรี และก็แผนก พบว่าสารสกัดเพกาที่ได้จากการต้มมีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ เมื่อทดสอบโดยแนวทาง Ames’ test
การวัดความเป็นพิษของสารสกัดจากเพกาโดยวิธี somatic mutation and recom bination test ในแมลงหวี่ พบว่าสารสกัดเพกาในขนาด 120 มก./มล. สามารถนำมาซึ่ง somatic mutation ได้  โดยพบว่าแมลงหวี่ที่ได้รับสารสกัดมีจำนวนจุดบนปีกน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับแมลงหวี่กลุ่มควบคุม รวมทั้งมีกล่าวว่าส่วนสกัดอัลกอฮอล์ของเพกาเมื่อเอามาทำปฏิกิริยากับเกลือไนไตรท์ในสถานการณ์โอบล้อมที่เป็นกรดแล้วนำมาทดลองการกลายพันธุ์ พบว่าสินค้าที่เกิดขึ้นมีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์
ข้อแนะนำ/ข้อควรระวัง

 • หญิงมีท้องไม่สมควรกินฝักอ่อนของเพกา เพราะมีฤทธิ์ร้อน โดยอาจจะทำให้แท้งลูกได้
 • พึงระวังสำหรับการใช้เพการ่วมกับยากลุ่มต้านทานการแข็งตัวของเกร็ดเลือด อย่างเช่น แอสไพริน (aspirin) ,วาฟาริน (warfarin) , สารสกัดแปะก๊วย (Ginko biloba)
 • เพกาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงได้ อาทิเช่น เกิดการระคายกระเพาะได้
เอกสารอ้างอิง

 • ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์.  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเขตร้อน (ครั้งที่ 1): โครงการย่อย “การวิจัยด้านพิษวิทยา”.  การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการใช้สมุนไพรทางคลินิก และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมุนไพร ที่ใช้รักษาโรคเขตร้อน” 26-27 ก.พ. 2530, มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • เพกา.สมุนไพรทีใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน.สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จีรเดช มโนสร้อย วรพงษ์ กิจดำรงธรรม ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ อรัญญา มโนสร้อย. การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2553;8(2):54.
 • อมรศรี ช่างปรีชากุล อริศรา เวชกัลยามิตร มาลิน จุลศิริ ปัญญา เต็มเจริญ.  การต้านสารก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำจากพืช สมุนไพรชนิดที่สามารถนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่ม. Special project, Faculty of pharmacy, Mahidol university,1991.
 • เพกา.ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหิทยาลัยอุบลราชธานี
 • Ali RM, Houghton PJ, Raman A, Hoult JRS.  Antimicrobial and antiinflammatory activities of extracts and  constituents of Oroxylum indicum (l.) Vent.  Phytomedicine 1988;5(5):375-81.
 • เพกา.สมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์.สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อุดมการณ์ อินทุใส และปาริชาติ ทะนานแก้ว . สมุนไพรไทย ตำรับยา บำบัดโรค บำรุงร่างกาย.2549.
 • ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์.  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเขตร้อน (ครั้งที่ 2): โครงการย่อย “การวิจัยด้านพิษวิทยา”.  การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาการใช้สมุนไพรทางคลินิกและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเขตร้อน” 26-27 ก.พ. 2530, มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • เพกา/ลิ้นฟ้า สรรพคุณและการปลูกเพกา.พืชเกษตรดอทคอมเว็บเพื่อพิชเกษตรไทย http://www.disthai.com/
 • นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน. การสัมมนาเรื่อง “การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2”, 19-20 มีนาคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 2552.
 • ขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ.2551.พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ที่ตำบลบ้านจันทร์และแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ .วิทยานิพนธ์(วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.271 หน้า
 • Glinsukon T. Toxicological report. Symposium on Development of Medicinal Plants for Tropical Diseases, 26-27 February, Bangkok, Thailand, 1987. p.110-4.
 • เพกา.กลุ่มยาแก้โรคบิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ.สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด .โครงการอนุรักษ์พันธุกรมมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี.
 •   Siriwatanametanon N, Fiebich BL, Efferth T, Prieto JM, Heinrich M. Traditional Used Thai Medicinal Plants: In Vitro Anti-inflammatory, anticancer and Antioxidant Activities. J Ethnopharmacol 2010; 130:196-207.
 • Golikov PP, Brekhman II. Pharmacological study of a liquid extract from the bark of Oroxylum indicum.  Rastit, Resur 1967; 3(3): 446.
 • พัฒน์ สุจำนงค์.  ตำรายาไทย-จีนยากลางบ้าน ยาสมุนไพร และยาแผนโบราณ.  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แพร่วิทยา, 2524. หน้า 363.
 •   Chen CP, Lin CC, Namba T.  Development of natural crude drug resources from Taiwan. (VI). In vitro studies of the inhibitory effect on 12 microorganisms.  Shoyakugaku Zasshi 1987; 41(3):215-25.
 • แก้ว กังสดาลอำไพ วรรณี โรจนโพธิ์. การประเมินฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสมุนไพรไทยในรูปของยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสมุนไพรบางชนิด โดยวิธีเอมส์เทสต์. รายงานผลการวิจัยเอกสารด้านการแพทย์แผนไทยโดยศูนย์ประสาน

10

งาขาว
ชื่อสมุนไพร งาขาว
ชื่ออื่นๆ/ชื่อแคว้น นีโซไอยู่มั้ว (จีน) ซะติด ซะเจี่ย (เมื่อน)
ชื่อสามัญ Sesame seeds (white)
ชื่อวิทยาศาสตร์   Sesamum  orientale Linn.
วงศ์ PEDALIACEAE
ถิ่นเกิด
งาขาวมีบ้านเกิดเมืองนอนเช่นเดียวกันกับ งาดำเป็นงาขาวเป็นไม้ล้มลุกที่มีมาแต่โบราณ มีแหล่งเกิดในแถบประเทศเอธิโอเปีย ถัดมาก็ถูกนำเข้าไปยังอินเดีย จีน รวมถึงแถบแอฟริกาเหนือและก็เอเชียใต้ ในราวราว 2000 ปี ก่อนคริศตกาลแล้วก็ในศตวรรษที่ 17 ได้ถูกนำเข้าไปในทวีปอเมริกาส่วนในประเทศไทย งา ก็เป็นที่รู้จักกันมาช้านาน ซึ่งประยุกต์ใช้ผลดีได้ทั้งยังทางยา อาหาร และก็เครื่องสำอาง
ลักษณะทั่วไป
งาขาว เป็นไม้ล้มลุกที่แก่ฤดูเดียว มีลำต้นตั้งตรงจรดยอด สูงประมาณ 50-150 เซนติเมตร ลำต้นไม่แตกกิ่งแขนง แต่บางจำพวกอาจมีการแตกกิ่งกิ่งก้านสาขา ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำ เป็นสี่เหลี่ยม มีขนสั้นๆปกคลุมหนา ลำต้นมีร่องยาวตามความสูงของลำต้น เปลือกลำต้นบาง สีเขียวเข้มหรือมีสีอมม่วง สามารถดึงลอกเป็นเส้นได้
ใบงาขาว ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้ามกันตามความสูงของลำต้น ประกอบด้วยก้านใบทรงกลมสีเขียวหรือสีม่วงแดง ยาวโดยประมาณ 5 เซนติเมตร ส่วนแผ่นใบมีลักษณะเป็นรูปหอกยาว กว้างประมาณ 3-5 ซม. ยาวราวๆ 8-15 ซม. โคนใบมน เป็นฐานกว้าง และค่อยเรียวลงจนปลายใบแหลม แผ่นใบมีสีเขียวสด มีร่องตามเส้นกิ้งก้านใบ ขอบของใบเรียบหรือเป็นหยัก
ดอกงาขาวเป็นดอกลำพังหรือเป็นกลุ่มรอบๆซอกใบ 1-3 ดอก ประกอบด้วยก้านดอกสั้น ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ถัดมาเป็นกลีบรองดอกสีเขียว จำนวน 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมชิดกันห่อฐานดอก ถัดมาเป็นกลีบที่มีลักษณะเป็นกรวยยาว กลีบดอกอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่หรือบานจะมีสีขาว ยาวเป็นทรงกรวย ประมาณ 4-5 ซม. ปลายกลีบห้อยลงดิน และก็แยกออกเป็น 2 กลีบเป็นกลีบล่างที่ยาวกว่า รวมทั้งกลีบบนที่มีปลายหยักเป็น 3 แฉก ต่อมาข้างในดอกจะมีสีกลีบดอกภายในเป็นสีเหลือง มีเกสรตัวผู้ 4 อัน แบ่งเป็น 2 คู่ แต่งละคู่ยาวแตกต่างกันส่วนเกสรตัวเมียมี 1 อัน ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายก้านเกสรแยกออกเป็น 2-4 แฉก ทั้งนี้ ดอกงาขาวจะเริ่มบานในช่วงเวลาเช้า แล้วก็กลีบจะตกลงดินในตอนเวลาเย็น
ผลของงาขาวเรียกว่า ฝัก ฝักอ่อนมีลักษณะทรงกระบอกออกจะกลม ปลายฝักเป็นจะงอยแหลม เมื่อฝักใหญ่จะแบ่งเป็นร่องๆตามความยาวของฝัก ยาวราวๆ 2-3 ซม. เปลือกฝักครึ้ม มีสีเขียว แล้วก็มีขนปกคลุม เมื่อฝักแก่กลายเป็นสีดำอมเทา และก็ปริแตก ทำให้เมล็ดตกลงดิน  ด้านในฝักมีเม็ดขนาดเล็กสีขาวมากมาย เรียงซ้อนแยกกันในแต่ละร่องพู เม็ดมีรูปไข่ เปลือกเม็ดบางมีสีขาว มีกลิ่นหอมสดชื่น ใน 1 ฝัก จะมีเมล็ดประมาณ 70-100 เม็ด
การขยายพันธุ์
                งาขาว ที่ปลูกกันทั่วไปมี 6 ชนิด เป็นต้นว่า

 • จำพวกเมืองเลย ปลูกมากมายที่จังหวัดเลยรวมทั้งรอบๆชายแดนไทย-ลาว แล้วก็ตอนจังหวัดเลยถึงอุตรดิตถ์
 • พันธุ์เชียงใหม่ ปลูกมากมายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่
 • จำพวกชัยบาดาลหรือสมอทอด ปลูกมากมายที่จังหวัดเพชรบูรณ์และก็ลพบุรี แม้กระนั้นเดี๋ยวนี้มีจำนวนน้อยมาก
 • ชนิดร้อยเอ็ด.1
 • ประเภทมข.1
 • จำพวกมหาสารคาม 60 มีเขตเกื้อหนุนการปลูก ตัวอย่างเช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แล้วก็กาญจนบุรี


งาเป็นพืชเขตร้อนชอบอาการร้อนและแดดจัด อุณหภูมิที่สมควรต่อการเติบโต ราวๆ 27-30 องศาเซลเซียส ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 องศาเซลเซียส การงอกจะช้าลง หรือ บางครั้งก็อาจจะหยุดชะงักการเจริญเติบโต แต่หากอุณหภูมิสูงขึ้นมากยิ่งกว่า 40 องศาเซลเซียสจะก่อให้การผสมเกสรติดยาเสพย์ติดกการสร้างฝักเป็นได้ช้า
   ฤดูปลูก

 • ต้นฤดูฝน เริ่มปลูกตั้งแต่ก.พ.-ม.ย. แล้วก็เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่สิ้นเดือน ม.ย.-เดือนมิถุนายน ส่วนมากจะปลูกภายในพื้นที่นาก่อนการปลูกข้าว มีพื้นที่ปลูกประมาณปริมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกงาทั่วประเทศ แหล่งปลูกงาต้นฤดูฝนได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำพูน น่าน และสุราษฏร์ธานี
 • ปลายฤดูฝน เริ่มปลูกตั้งแต่ก.ค.-เดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่สิ้นเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ส่วนมากจะปลูกลงในภาวะพื้นที่ไร่หรือที่ดอน ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ มีพื้นที่ปลูกราวร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกงาทั้งประเทศ แหล่งปลูกงาปลายฤดูฝนที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี พิษณุโลก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และก็เลย
ส่วนการปลูกงาขาวนั้นสามารถทำเป็นดังต่อไปนี้

 • การเตรียมดิน การเตรียมดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกงาเหตุเพราะเมล็ดงามีขนาดเล็ก ต้องมีการเตรียมดินให้ร่วนซุย จะช่วยให้งาแตกหน่อก้าวหน้ารวมทั้งมีความสม่ำเสมอ การไถลูกพรวนจะมากหรือน้อยครั้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและก็จำพวกของเนื้อดิน ถ้าเกิดเป็นดินร่วนทรายจะไถ 1-2 ครั้ง ส่วนดินเหนียวต้องไถมากมายครั้งกว่าดินร่วนซุยโดยไถ 2-3 ครั้ง เพื่อย่อยดินให้ละเอียดจะให้ผลผลิตสูงกว่าไถเพียงครั้งเดียว
 • วิธีปลูก การปลูกงาขาวมีอยู่ 2 แนวทางคือ
 • การปลูกแบบหว่าน เกษตรกรจำนวนมากนิยมนำมาปลูกงาด้วยวิธีนี้ โดยภายหลังจากตระเตรียมดินก็ดีแล้ว จะใช้เม็ดงาหว่านให้กระจายสม่ำเสมอ อัตราเมล็ดพันธุ์ 1-2 กิโลกรัม/ไร่
 • การปลูกแบบโรยเป็นแนว ในการทำร่องสำหรับโรยเมล็ด ส่วนมากใช้คราดกาแถว ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร อัตราเมล็ดพันธุ์ 2-3 กก./ไร่ การปลูกเป็นแนวจะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน
 • การใส่ปุ๋ย ดินปนทรายหรือดินร่วนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 20-30 โล/ไร่ ดินร่วมปนดินเหนียว ใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-0 ในอัตรา 20-25 โล/ไร่
 • การดูแลรักษา การปลูกงาขาวไม่ต้องการดูแลมากสักเท่าไรนัก ข้างหลังการหว่านเม็ดแล้วเกษตรกรจะปลดปล่อยให้งาเติบโตตามธรรมชาติ แต่มั่นตรวจทานแปลงเป็นระยะ ถ้าหากเจอโรคหรือแมลงระบาดให้ฉีดพ่นด้วยสารกำจัดศัตรูพืช ส่วนการปลูกเอาไว้ในหน้าแล้งหรือพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งอาจมีการให้น้ำเป็นระยะ
 • การเก็บเกี่ยวผลผลิต งาขาวแก่เก็บเกี่ยวประมาณ 70-120 วัน ข้างหลังปลูก ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แล้วก็เริ่มเก็บฝักได้ในระยะฝักแก่สีเหลืองหรือน้ำตาลอมดำ ใบมีสีเหลือง และก็ร่วงหล่นใกล้หมด และเก็บในระยะที่เปลือกฝักยังไม่ปริแตก การเก็บเกี่ยวงาขาวจะใช้แนวทางถอนทั้งต้น ก่อนเด็ดฝักแยกออกมาจากลำต้น แล้วตีให้ฝักแตกสามัคคีเม็ดงาออก ซึ่งบางทีอาจใช้ไม้ตีหรือใช้เครื่องตีแยกฝัก


ส่วนประกอบทางเคมี เม็ดงาขาวมีน้ำมัน 44-58% โปรตีน 18-25% ที่มีกรดอะมิโนที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันกับถั่วเหลืองคาร์โบไฮเดรตโดยประมาณ 13.5% และก็ขี้เถ้า 5% (Borchani et al.,2010) น้ำมันงาราว 50% เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 35% รวมทั้งอีก 44% เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ระหว่างที่ 45% ของกากงาประกอบด้วยโปรตีน 20% (Ghandi, 2009) ส่วนส่วนประกอบทางเคมีที่มีในเมล็ดงาขาวนั้นก็มีเช่นเดียวกับงาดำ เช่น กรดไขมันตัวอย่างเช่น oleic acid, linoleic acid, palmitic acid, stearic acid, สารกลุ่ม lignan, ชื่อ sesamol, d-sesamin, sesamolin, สารอื่นๆเช่น sitosterol  ส่วนค่าทางโภชนาการของงาขาวมีดังนี้

คุณค่าทางโภชนาการงาขาว (งาขาวดิบ 100 กรัม)
                งาขาวดิบ             
น้ำ                           3.9          กรัม
พลังงาน                 658         กิโลแคลอรี่
โปรตีน                    20.9        กรัม
ไขมัน                       57.1        กรัม
คาร์โบไฮเดรต                        15.0        กรัม
ใยอาหาร                                4.6          กรัม
เถ้า                           3.1          กรัม
แคลเซียม                               86           มก.
เหล็ก                       7.4          มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส                              650         มิลลิกรัม
เบต้า แคโรทีน                        0              มก.
ไทอะมีน                 1.08        มิลลิกรัม
ไรโบฟลาวิน                           0.11        มก.
ไนอะซีน                  3.3          มก.
 
ประโยชน์/คุณประโยชน์
งาขาวใช้เป็นส่วนประกอบของของหวาน อาทิเช่น กระยาสาดข้าวเหนียวแดง หรือใช้ตกแต่งขนมปังหรือของหวานต่างๆรวมถึงใช้สกัดน้ำมันงาสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่ ใช้สำหรับทำครัว โดยเฉพาะของกินจำพวกทอดต่างๆ ใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเสริม  ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง ได้แก่ โลชั่นที่มีไว้บำรุงผิว น้ำหอม สบู่ เป็นต้น ใช้ในอุตสาหกรรมยา รวมทั้งอาหาร เช่น ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับการผลิตช็อกโกแลต การสร้างเนยเทียม เป็นต้น  ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์  ใช้ทารักษาแผล  ใช้ชโลมผม ช่วยทำให้ผมมันวาววับ ใช้ทารักษาโรผิวหนัง ผื่นผื่นคัน มีการทำการศึกษาในงาขาวพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและก็ใช่แล้วพบว่า มีไขมันสูงยิ่งกว่าถั่วเหลืองราวๆ 3 เท่า รวมทั้งสูงกว่าไข่ ราวๆ 4-6 เท่า มีโปรตีนสูงกว่าไข่ประมาณ 5% แต่ว่าต่ำยิ่งกว่าถั่วเหลืองประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้โปรตีนในงาขาวยังต่างจากพืชเชื้อสายถั่วแล้วก็พืชให้น้ำมันอื่นๆเพราะมีกรดอะมิโนที่ต้องซึ่งพืชดังที่กล่าวมาแล้วขาดแคลน ดังเช่น เมธไธโอนินและซีสติเตียนน แต่งาขาวมีไลซีนต่ำ โดยเหตุนี้บางทีอาจใช้งาเป็นอาหารเสริมพวกของกินถั่วต่างๆเมื่อใช้เป็นของกิน หรือใช้เสริมโปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งแพงแพง นอกจากนี้ยังใช้เสริมของกินพวกธัญพืช กล้วย และก็ของกินแป้งอื่นๆได้เป็นอย่างดี
นอกนั้นเม็ดงาขาวยังประกอบไปด้วย เกลือแร่ 4.1 – 6.5 % ที่สำคัญคือ เหล็ก ไอโอดีน สังกะสี เซเลเนียม แคลเซียม และก็ธาตุฟอสฟอรัส โดยจะมีแคลเซียมมากกว่าพืชทั่วๆไปราวๆ 20 เท่า ส่วนคุณประโยชน์ทางยาของงาขาวนั้น ตำราเรียนยาไทยระบุว่า งาขาวมีรสฝาด หวาน ขม ทำให้น้ำดี กำเริบเสิบสาน น้ำมันใช้หุงเป็นน้ำมันใส่บาดแผลได้ดี การหุงน้ำมันต้องใช้งาสดตำคั้นเอาน้ำ โดยใช้น้ำคั้นใบแล้วก็เถาตำลึง บอระเพ็ด ขมิ้นอ้อย  ไพล เอาน้ำมาอย่างละ 1 ถ้วย แล้วใส่น้ำมันงาลงไป 1 ถ้วย ตั้งไฟเคี่ยวไปจนถึงเหลือ 1 ถ้วย เอาน้ำมันที่ได้ปรุงด้วยสีเสียดเทศรวมทั้งไทยสิ่งละบางส่วน หลอมตะกั่วนมให้ละลายเทลงในน้ำมัน แล้วเอาขึ้นหลอมอีกจนได้ 3 ครั้ง ทิ้งตะกั่วเอาไว้ภายในนั้น ใช้น้ำมันใส่แผลจะช่วยสมานแผลได้ดีมาก
 ส่วนสรรพคุณทางยาของงาขาวนั้น แบบเรียนยาไทยบอกว่า สารเซซามินในเม็ดงาขาวสามารถลดระดับ LDL-cholesterol ในกระแสเลือดของคน (ซึ่ง LDL-cholesterol เป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการเกิดโรค Athersclerosis (ไขมันตันในเส้นเลือด)  บรรเทาอาการของโรคคิดสีดวงทวาร (Hemmorhoids) ได้ โดยกรดไขมันในน้ำมันงา ยกตัวอย่างเช่น Linoleic acid , oleic acid , palmatic acid , stearic acid , สามารถบรรเทาลักษณะโรคริดสีดวงทวารได้
ดังนี้มีการศึกษาวิจัยน้ำมันงาพบว่าน้ำมันงาเป็นแหล่งของสารอาหาร เช่น กรดไขมันโอเมก้า 6 ฟลาโวนอยด์ ฟลีนอลิค สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินและเส้นใย ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการต่อต้านโรคมะเร็ง และก็เกื้อหนุนสุขภาพ
ต้นแบบ/ขนาดวิธีใช้ เหมือนกันกับงาดำ คือสำหรับเพื่อการนำงาขาวมาใช้ประโยชน์โดยมากจะนำไปใช้คุณประโยชน์ด้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมความสวยมากยิ่งกว่าด้านการดูแลและรักษาโรคแต่ก็มีการใช้ประโยชน์ตามตำรายาไทยอยู่บ้าง อย่างเช่น

 • แก้ฉี่หรืออุจจาระขัด นำเมล็ดงา 20 – 30 กรัม หรือ 1 – 2 ช้อน ต้มแล้วนำน้ำมาดื่มในขณะท้องว่าง
 • ความดันเลือดสูง เมล็ดงาขาว น้ำส้ม  ซีอิ้ว และน้ำผึ้งอย่างละ 30 กรัม ผสมกับไข่ขาว 1 ฟอง คนจะกว่าจะเข้ากันดี ต้มด้วยไฟอ่อนๆจนสุก รับประทานวันละ 3 ครั้งบ่อยๆ
 • บรรเทาอาการไอแห้ง ไม่มีเสมหะ ให้นำเมล็ดงา 3 – 5 ช้อน ตำบดอย่างถี่ถ้วน ก่อนผสมกับน้ำตาลทราย 2 ช้อน รับประทาน หรือ นำผงเม็ดงาชงน้ำร้อน และเดิมน้ำตาลดื่ม
 • บำรุงสมอง ตำราอายุรเวทให้ใช้งาผง 1 ส่วน ผงมะขามป้อม 1 ส่วน และน้ำผึ้ง 1 – 2 ช้อนชา เคล้าให้เหมาะ ปั้นเป็นลูกกลอนรับประทาน
 • ยาอายุวัฒนะ (ประเทศญี่ปุ่น) ใช้ไข่ไก่ 1 ฟอง ชงด้วยน้ำร้อน เพิ่มเติมน้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ และก็น้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ
 • ขับพยาธิหมุด เมล็ดงาขาว 50 กรัม เติมน้ำต้นจนได้น้ำข้นๆกรองเอาส่วนน้ำมาปรุงด้วยน้ำตาล ดื่มขณะท้องว่างครั้งเดียวให้หมด
 • เจ็บคอ คัดจมูก แพ้อากาศ ปวดเมนส์ นอนไม่หลับ ปวดหัว รับประทานงับด 1 ข้อนชาก่อนนอน
การเล่าเรียนทางเภสัชวิทยา การเล่าเรียนทางเภสัชวิทยาของงาขาวนั้นโดยมากเป็นการศึกษาควบรวมไปกับงาดำ (ซึ่งเป็นการเรียนรู้รวมกันอีกทั้งงาขาว งาดำ) โดยเหตุนั้นผลการศึกษาเรียนรู้ทางเภสัชวิทยาของงาขาวก็เลยอย่างกับงาดำ (มองการเล่าเรียนทางเภสัชของงาดำ) แต่ว่าผู้เขียนสามารถรวบรวมข้อมูลการศึกษาเล่าเรียนทางเภสัชวิทยาของงามาเพิ่มเติมอีกได้อีก 2 ฉบับเป็น
                การเล่าเรียนฤทธิ์ลดความเป็นพิษจากนิโคตินของสารลิกแนนจากงาในหนูแรทผิวเผือกเพศผู้ที่ได้รับพิษจากนิโคติน โดยการฉีดนิโคตินทีละ 3.5 มก./กก.น้ำหนักตัว เข้าใต้ผิวหนัง ต่อเนื่องกัน 15 วัน ร่วมกับการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารลิกแนนจากงา ขนาด 0.1 หรือ 0.2 ก.ต่ออาหาร 100 ก. ผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารลิกแนนจากงาช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ Low Density Lipoprotein cholesterol และก็ Very Low Density Lipoprotein cholesterol ช่วยเพิ่มปริมาณ High Density Lipoprotein cholesterol และโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงลดความเข้มข้นของผลิตผลจากการเกิดการเพอรอกซิเดชั่นของไขมันที่มากขึ้นเนื่องด้วยพิษของนิโคติน นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าสารลิกแนนจากงาช่วยเพิ่มปริมาณ DNA แล้วก็คุ้มครองป้องกันไม่ให้ DNA ในเยื่อตับถูกทำลายด้วยนิโคตินได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง แสดงให้เห็นว่าสารลิกแนนจากงาสามารถทุเลาความเป็นพิษของนิโคตินต่อการเกิดออกซิเดชั่นและความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมในร่างกายได้ และการเรียนทางคลินิกเรื่องฤทธิ์ของน้ำมันงาร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูง คนเจ็บชายและหญิงที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับน้อยถึงปานกลาง เป็นมีค่าความดันเลือดตัวบน ≥ 140 มม.ปรอท และค่าความดันเลือดตัวข้างล่าง ≥ 90 มม.ปรอท อายุ 35 – 60 ปี จำนวน 50 คน ได้รับยาเพื่อการรักษาเป็นยาขับฉี่ hydrochlorothiazide หรือ β-blocker atenolol มานาน 1 ปีก่อนเข้าร่วมการเล่าเรียน และยังคงได้รับยานี้ตามธรรมดาตลอดการเรียนรู้นี้ คนไข้จะได้รับน้ำมันงาเพื่อใช้ในการเข้าครัวในครอบครัว 4 – 5 กก. ต่อสมาชิกในครอบครัว 4 คน ต่อเดือน (ราวๆ 35 กรัม/วัน/คน) และจะต้องใช้เฉพาะน้ำมันงาเพียงแต่ประเภทเดียวตลอด 45 วัน แล้วหยุดเปลืองน้ำมันงา ให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันที่เคยใช้อยู่เดิมอีก 45 วัน ทำตรวจร่างกาย ความดันเลือด น้ำหนักตัว, Body mass index (BMI), ระดับไขมัน อิเลคโตรไลท์ รวมทั้งเอนไซม์ในเลือด ก่อนจะมีการศึกษาเล่าเรียน ภายหลังกินน้ำมันงา 45 วัน และก็ภายหลังจากหยุดกินน้ำมันงา 45 วัน พบว่า การใช้น้ำมันงาแทนที่น้ำมันจำพวกอื่นสำหรับในการเข้าครัวในคนป่วยความดันเลือดสูง ทำให้ค่าความดันโลหิตตัวบนรวมทั้งตัวด้านล่างกลับลงสู่ระดับธรรมดา น้ำหนักร่างกาย รวมทั้ง BMI ลดลง แม้กระนั้นหลังจากหยุดใช้น้ำมันงานค่าดังที่กล่าวผ่านมาแล้วกลับสูงขึ้น ระดับคอเลสเตอรอล, high density lipoprotein cholesterol แล้วก็ low density lipoprotein cholesterol ในเลือดไม่ต่างกันเมื่อวัดผลทั้ง 3 ขณะที่ศึกษาเล่าเรียน นอกจากระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดต่ำลงเมื่อใช้น้ำมันงา แล้วก็กลับสูงขึ้นเมื่อหยุดใช้น้ำมันงา ระดับโซเดียมในเลือดต่ำลงเมื่อใช้น้ำมันงาและก็กลับสูงมากขึ้นเมื่อหยุดใช้น้ำมันงา   ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงมากขึ้นเมื่อใช้น้ำมันงาแล้วก็ต่ำลงสู่ค่าธรรมดาเมื่อหยุดใช้น้ำมันงา การเกิด lipid peroxidation น้อยลงเมื่อใช้น้ำมันงาและค่ายังคงที่หลังจากที่หยุดใช้น้ำมันงาแล้ว ระดับโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี catalase รวมทั้ง superoxide dismutase ในเลือดสูงขึ้น แล้วก็ glutathione peroxidase ในเลือดน้อยลง เมื่อใช้น้ำมันงารวมทั้งค่ายังคงเดิมภายหลังจากหยุดใช้น้ำมันงาแล้ว ระดับวิตามินซี วิตามินอี เบต้า-ค้างโรทีน และ reduced glutathione สูงมากขึ้นเมื่อใช้น้ำมันงาแล้วก็น้อยลงภายหลังหยุดใช้น้ำมันงา จากการเรียนรู้หมายความว่าน้ำมันงาสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิต ลดการเกิด lipid peroxidation แล้วก็เพิ่มฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ในผู้เจ็บป่วยความดันโลหิตสูงร่วมกับยาขับฉี่ได้
การเล่าเรียนทางพิษวิทยา การศึกษาทางพิษวิทยาของงาขาวเป็นการศึกษาควบรวมไปกับงาดำ (ซึ่งเป็นการศึกษารวมกันงาขาว งาดำ) โดยเหตุนั้นผลการค้นคว้าทางพิษวิทยาของงาขาวจึงอย่างกับงาดำ (ดูการเรียนรู้ทางพิษวิทยาของ งาดำ)
 
อเสนอแนะ/ข้อควรตรึกตรอง

 • สำหรับในการรับประทานงาขาวในบางรายอาจมีอาการแพ้ได้ เหตุเพราะมีสาร Sesamol ซึ่งจะมีผลให้กำเนิดอาการต่างๆดังเช่น ลมพิษ คันจมูก หายใจลำบาก กลีบตาแล้วก็ริมฝีปากบวมแดง
 • การรับประทานงาขาวอาจส่งผลให้ระดับความดันเลือดลดต่ำเกินไปได้ในผุ้ทีมีความดันโลหิตต่ำ
 • ถ้าเกิดกินงาขาวมากจนเหลือเกินอาจจะส่งผลให้มีการระบายท้องมากเกินความจำเป็นจนนำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้
 • หนังสือเรียนจีน ห้ามใช้งานในคนที่ท้องเสียเรื้อรัง เสื่อมสมรรถนะทางเพศ มีตกขาว หรือ ถ้าเกิดจะใช้ควรใช้ในขนาดน้อย การใช้เกิน 4 ช้อนโต๊ะต่อวัน อาจจะเป็นผลให้ท้องเสียได้
 • ตำราอายุรเวท บอกว่า งา เป็นยาขับเมนส์ การใช้ในสตรีตั้งท้องระยะเริ่มต้น (1-3 เดือน) ในขนาดที่มากจนเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้แท้งได้
เอกสารอ้างอิง

 • ชยันต์  พิเชียรสุนทร , แม้นมาส  ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์ 2542. คำอธิบาย ตำราพระโอสถ พรนารายณ์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ กุมภาพันธ์ 2548
 • มนตรา ศรีษะแย้ม , นาถธิดา วีระปรียากูร , พนมพร ศรีบัวรินทร์.ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในหลอดทดลองของเมล็ด งา ขาว ดำ และ แดง .วารสารสารเภสัชศาสตร์อีสาน.ปีที่ 10 .ฉบับที่ 2.พฤษภาคม – สิงหาคม 2557.หน้า 136-146
 • ปราณี รัตนสุวรรณ . งา ...ธัญพืชเมล็ดจิ๋วดินทรงคุณค่า.ภาควิชาเภสัชงาขาวและเภสัชพฤกษศาสตร์.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรมวิชาการเกษตร.2549.รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร รอบ 12 เดือน.วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2549.
 • งาขาว สรรพคุณ และการปลูกงาขาว.พืชเกษตรดอทคอม.เว็บเพื่อเกษตรกรไทยนันทวัน บุณยะประภัศร (บรรณาธิการ) 2539.สมุนไพรพื้นบ้าน(1) คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.disthai.com/
 • ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.กองโภชนาการ กรมอนามัย.2544
 • Bowden, Jonny. The 150 Healthiest foods on earth: The surprising, unbiased truth about what you should eat and why (PAP/COM). Fair Winds Pr,2007:309-310
 • สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน กันยายน 2545 บริษัท สำนักพิมพ์ยูทิไลซ์ จำกัด
 • สารลิกแนน จากงาช่วยลดพิษของนิโคติน.ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร.สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • งา,ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ฤทธิ์ของน้ำมันงาร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูง.ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.


11

เห็ดหลินจือ
เข้าใจมะเร็งโรคมะเร็งเป็นอย่างไรมีเหตุปัจจัย กลไกลการกำเนิดลักษณะของการมีอาการโรคมะเร็ง มะเร็งที่พบย่อยไม่ว่าจะเป็น ปากมดลูกโรคมะเร็งตับ ปอด แล้วจะคุ้มครองปกป้องได้ไหม รักษาอย่างไร
สมุนไพร-เห็ดหลินจือ[/b] โรคมะเร็ง ( Cancer1 ) พบได้ในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ตอนแรกเกิดไปจนถึงคนชรา ส่วนมากจะพบในอายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไปส่วนในเด็กพบน้อยกว่าคนแก่ราวๆ 10 เท่า เดี๋ยวนี้ว่าหลายท่านจะเริ่มหันมาใสหัวใจในสุขภาพทางกายเห็ดหลินจือของตนกันมากยิ่งขึ้น แต่ว่าบรรดาเชื้อโรคต่างๆก็พัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งเหมือนกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตที่ผู้คนเป็นกันเยอะมากๆมากกว่าโรคติดต่อ
โรคมะเร็งเป็น โรคของเซลล์ ที่มีการเติบโตอย่างแตกต่างจากปกติเปลี่ยนเป็นก้อนโรคมะเร็งซึ่งสามารถบุกรุง ทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงและก็กระจัดกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้โรคซึ่ง (เห็ดหลินจือ)โรคซึ่งเกิดมีเซลล์กำเนิดมีเซลล์แตกต่างจากปกติในร่างกาย แล้วก็เซลล์เหล่านี้มีการเจริญวัยเร็วเกินธรรมดา ร่างกายควบคุมไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เซลล์พวกนี้จึงเจริญลุกลามและก็แพร่ระบาดได้ทั่วร้างกายนำมาซึ่งการทำให้เซลล์ปกติของสมอง ไต กระดูก แล้วก็ไขกระดูก
ต้นเหตุแล้วก็สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
เห็ดหลินจือ-สำหรับปัจจัยที่ทำให้ผู้คนต่างมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกันมากขึ้นเรื่อยๆมีต้นเหตุจากอีกทั้งปัจจัยภายใน เป็น
1.ปัจจัยภายนอก
-ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  มักเกิดในไม่นิยมที่ไม่นิยมกินร้อนช้อนกลาง โดยอาจติดจากทางทะเลลายสำหรับเพื่อการรับประทานอาหารร่วมกัน
-การตำหนิดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ในกรณีที่ถูกใจกินอาหารแบบดิบๆหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
-ผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดือแอลกอฮอล์เป็นชีวิตจิตใจ แล้วก็ผู้ที่สูบบุรีเสมอๆ
-คนที่เคยผ่านการฉายรักสีเอกซเรย์
สารอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนอยู่ในของกินและก็เครื่องดื่มที่พวกเรารับประทานกันทุกวี่ทุกวัน โดยยิ่งไปกว่านั้นในพวกพริกแห้ง ถั่ว
-สารก่อโรคมะเร็งในอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ปิ้งหรือปิ้งจนถึงไหม้เกรียม หรือพื้นที่ทอดโดยใช้น้ำมันบ่อยๆวันแล้ววันเล่า
-สารไฮโดรคาร์บอน เป็นสารเคมีที่นำมาใช้สำหรับการรักษาอาหารอย่างไนโตซาไม่น ซึ่งเป็นสีย้อมผ้าที่เอามาผสมอาร
2.ปัจจัยภายใน
-เห็ดหลินจือมีเหตุมาจากความคิดเปลี่ยนไปจากปกติในร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น เด็กไม่สมประกอบโดยกำเนิด ซึ้งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม
-ร่างกายมีภูมิต้านทานผิดพลาดหรือขาดสารอาหารบางสิ่งบางอย่าง ได้แก่ พวกวิตามินเอ หรือ ซี
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามะเร็งส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัจจัยภายใน นั้นแปลว่าพวกเราสามารถป้องกันการก่อมะเร็งได้เยอะพอสมควร ดังนี้ ก็ขึ้นกับการกระทำและระเบียบวินัยการเลือกปฎิบัติของเราเป็นหลัก และก็วิชาความรู้ในเรื่องของสารก่อมะเร็งด้วย
เห็ดหลินจือ-ไม่มีอาการเฉพาะโรคมะเร็ง แต่ว่าเป็นอาการเหมือนกันกับการอักเสบเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เป็นโรคมะเร็ง โดยที่ผิดแผกคือมักเป็นอาการที่ห่วยแตกลงเรื่อยรวมทั้งเรื้อรัก โดยเหตุนี้เมื่อมีลักษณะต่างๆนานเกิน 1 – 2 อาทิตย์ ควรต้องรีบพบแพทย์ ยังไง ก็ตาม อาการที่น่าสงสัยว่าเนมะเร็ง ได้
-มีก้อนเนื้อโตเร็ว หรือ มีแผลเรื้อรังไม่หายภายใน 1-2 อาทิตย์ หลังจากการดูแลตนเองในพื้นฐาน
-มีต่อมน้ำเหลืองโต ลูบคลำเ มักจะแข็งไม่เจ็บ แล้วก็โตขึ้นเรื่อย
-ไฝ ปาน หูด ที่โตเร็วกว่าปกติ หรือเป็นแผลแตก
-หายใจ กรือ มีกลิ่นปากร้ายแรงจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
-เลือดกำเดาออกเรื้อรัง มักออกเพียงฝ่ายเดียว (บางทีอาจออกทั้งสองข้างได้)
-ไอเรื้อรัง เรือ ไอเป็นเลือด
-มีเสลด น้ำลาย หรือเสมหะคละเคล้าเลือดบ่อยครั้ง
-คลื่นไส้เป็นเลือด
-ปัสสาวะเป็นเลือด
-ฉี่บ่อยครั้ง ขัดลำ ปัสสาวะเล็ด โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
-อุจจาระเป็นเลือด  มูก หรือเป็นมูกเลือด
-ท้องผูก สลับท้อง โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
สมุนไพร เห็ดหลินจือ-มีเลือดออกทางช่องคลอดเปลี่ยนไปจากปกติ หรือ มีเมนส์ไม่ดีเหมือนปกติ หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดในวัยหมดประจำเลือดหรือข้างหลังมีเซ็กส์ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
-ท้องขึ้น ท้องอืด แน่ อึดอัดท้อง โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
-มีไข้ต่ำๆหาสาเหตุไม่ได้
-เป็นไข้สูงบ่อยมาก หาต้นเหตุไม่ได้
-จับไข้สูงบ่อยมาก หาต้นสายปลายเหตุไม่ได้
-ผอมบางลงมากใน 6 เดือน น้ำหนักลดจากเดิมเป็น 10%
-มีจ้ำช้ำเลือดง่าย หรือ มีจุดแดงคล้ายไข้เลือดออกตามผิวหนังบ่อยมาก
-ปวดหัวรุนแรงเรื้อรัง หรือ แขน/โคนขาแรง หรือ ชัก โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
-ปวดหลังเรื้อรัง รวมทั้งปวดเยอะขึ้นอาร่วมกับ แขน/โคนขาแรง

สัญญาณอันตราย 7 ประการ ที่ควรรีบมาเจอแพทย์
เห็ดหลินจือ-มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย อย่างเช่น มีตกขาวมากเกินความจำเป็น
-มีก้อนเลือดหรือตุ่ม เกิดขึ้นที่แห่งใดที่หนึ่งของร่างกายและก็ก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ
-มีแผลเรื้อรัง
-มีการอุจจาระ ปัสสาวะ ไม่ปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิม
-เสียงแหบ ไอเรื้อรัง
-กลืนอาหารทุกข์ยากลำบาก เบื่อข้าว น้ำหนักลด
สมุนไพร-มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เป็นต้นว่า โตไม่ปกติ ควรจะรีบมาพบแพทย์
รายนามโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย
1.มะเร็งตับ
2.โรคมะเร็งปอด
3.มะเล็งเม็ดเลือดขาว
4.มะเร็งสมอง
5.มะเร็งปากมดลูก
6.โรคมะเร็งไส้
7.มะเร็งกล่องเสียง
8.มะเร็งผิวหนัง
9.โรคมะเร็งรังไข่
10.มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
11.มะเร็งต่อมลูกหมาก
12.โรคมะเร็งเต้านม
13.โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
14.มะเร็งกระดูก
15.มะเร็งหลอดของกิน
16.มะเล็งลิ้น
17.โรคมะเร็งโพรงปากรวมทั้งลำคอ
18.มะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็ถุงน้ำดี
19.มะเร็งหลอดลม
20.มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
21.มะเร็งตับอ่อน
22.มะเร็งไต
23.มะเร็งไทรอย์
24.มะเร็งโรงจมูก
สมุนไพร-เห็ดหลินจือ[/b] จะมองเห็นได้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคอันตรายซึ่งสามารถปกป้องให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ ดังนี้ข้นอยู่กับความประพฤติปฏิบัติระเบียบวินัยของทุกคนเป็นหลักว่าจะสามารถข่มใจในอ่อนของกินกินได้มากมายน้อยเท่าใด เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งส่วนมากนั้นมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร เราจำเป็นที่จะต้องเลือกกินอาหารซึ่งมีก็เพียงแต่คุณประโยชน์แล้วก็ค่าทางโภชนาการรวมทั้งความสะอาดโดยไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆเพื่อห่างไหลมายากลจากโรคร้ายอย่างโรคมะเร็ง

Tags : สารสกัดเห็ดหลินจือ

12

เห็ดหลินจือ
[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/16484916/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD]เห็ดหลินจือมีผล[/url]อย่างไรต่อเซลล์ต่อมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันสูง และโรคอื่นๆอันแสนเหนื่อยที่จะรักษา ติดตามผลการค้นคว้ายืนยันสรรพคุณได้ในบทความนี้จ้ะ
บทความกลุ่มนี้อ้างอิงคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือจากผลการศึกษาเรียนรู้ยืนยันจากที่ต่างๆเพื่อเพื่อนพ้องได้ใคร่ครวญด้วยตัวเองว่ารักษาโรคได้ดิบได้ดีแค่ไหนและก็น่าเชื่อถือแค่ไหน หากเพื่อนฝูงๆเคยอ่านบทความเกี่ยวกับสรรรพคุณหรือการวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือจากที่อื่นมาก่อน แล้วรู้สึกอ่านไม่ง่ายเท่าใดหรือไม่รู้เรื่อง บทความในเว็บไซต์นี้ผู้เขียนได้คัดเลือกรวมทั้งสะสมจากหลายที่และเขียนในภาษาที่อ่านง่ายที่สุดเท่าที่จะทำเป็น
เพื่อนพ้องๆถูกใจบทความนี้ก็จะเป็นกำลังหัวใจให้นักเขียนได้บทความดีๆให้เพื่อนฝูงอ่านกันอีกต่อไปบทความเห็ดหลินจือรักษาโรคเด็ดๆที่เพื่อนพ้องๆจำเป็นต้องชอบ
ระบบภูมิคุ้มกันคือกลไกการกำจัดเชื้อโรค สารเคมีแปลกปลอม เซลล์ของมะเร็ง และสิ่งเจือปนอื่ๆที่จะเข้ามาทำอัตรายต่อสภาพทางด้านร่างกายเรานั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนฝูงๆมีระบบภูมิคุ้มกันดีก็จะไม่ป่วยง่าย หรือถ้าป่วยไข้ก็จะฟื้นเร็ว แม้กระนั้นถ้าเกิดระบบภูมิต้านทานไม่ดีก็จะเจ็บป่วยบ่อยและเป็นหนักกว่ามีระบบูมิคุ้มกันแข็งแรง มาถึวตรงนี้แล้วเพื่อนๆอาจเห็นความสำคัญของการมีระบบระเบียบภูมิต้านทานที่แข็งแรงกันแล้ว
ชาวจีนโบราณใช้สมุนไพร เห็ดหลินจือมานานกว่า 2000 ปีแล้ว แม้กระนั้นในยุคนั้นยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าเพราะเหตุใดผู้ที่ทานเห็ดหลินจือถึงมีอายุยืนแล้วก็แข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรค ตอนนี้พวกเราสมารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสารกลุ่ม Polysacchayide ในเห็ดหลินจือนั้นสามารถสร้างเสริมภูมิต้านทานให้กับเราได้จริง สารกลุ่มดังที่กล่าวถึงมาแล้วสามารถกระตุ้นการสร้าง Interleukin รวมทั้ง Immuoglodulin ซึ่งส่งผลให้ระบบภูมปกป้องดีแล้วก็แข็งแรงขึ้น
ระบบภูมิต้านทานที่ถูกเสริมด้วยสาร Polysaccharide ในเห็ดหลินจือจะสามารถต้านวรัส เซลล์ของโรคมะเร็ง และจำกัดสารอนุมูลอิสระเจริญขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังช่วยทำให้ถูกผลกระทบที่โดนยาต้านทานมะเร็งบางตัวรวมทั้งการทำคีโมกดภูมิต้านทานให้มีระบบภูมิคุ้มกันอีก และเห็ดหลินจือยังมีสารออกฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเชื้อ HIV อีกด้วย ซึ่ง กรุ๊ปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วคือกลุ่ม Bitter Triterpenoids
นักค้นคว้าได้ค้นพบสารหลายอย่างในสมุนไพร เห็ดหลินจือที่ช่วยลดจำนวนไขมันในเส้นเลือดเป็นGanoderic Acid และ Lucidenic Acid ซึ่งสาร 2 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว เว้นแต่ช่วยลดไขมันในเส้นโลหิตได้แล้ว ยังคุ้มครองไม่ให้ไขมันตันเส้นเลือดได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสารกรุ๊ป Nucleotide ที่สามารถช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือดในเส้นโลหิต รวมทั้งช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้อีกด้วย
ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นทดลองให้สารสกัดเห็ดหลินจือกับผู้ที่เป็นโรคไขมันเส้นเลือดสูง 70 ราย และก็ทำการเก็บผลของการทดลองภายหลังผ่านไป 3 เดือน พบว่าโคเรสเตอรอลของคนรับการทดลองลดน้อยลงไปถึง 74% ซึ่งก็สอดคล้องกับผลวิจัยจากทั่วทั้งโลก แล้วก็ยังพบว่าเห็ดหลินจือ นอกเหนือจากช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นโลหิตแล้ว ยังส่งผลให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อรับรองทางคุณลักษณะและประโยช์จากเห็ดหลินจือยังคงมีจำกัด บาง การวิจัยเป็นการทดสอบขนาดเล็ก หลักฐานที่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือเป็นเพียงแค่การทดลองในผู้ป่วยบางกลุ่มแค่นั้น ประสิทธิผลของเห็ดหลินจือต่อโรคมะเร็ง จึงยังคงเป็นเรื่องการค้นคว้าที่ควรจะปฏิบัติงานทดลองถัดไป เพื่อให้ได้ได้ผลลัพ์ที่กระจ่างแจ้ง แล้วก็เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อการรักษาคนเจ็บมะเร็งได้ในอนาคต
ภาวะต่อมลูกหมากโต และก็การเจ็บป่วยในระบบทางเท้าปัสสาวะ
มีวิธีการทดลองหนึ่งที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพร เห็ดหลินจือทดสอบในผู้เจ็บป่วยเพศ 88 รายซึ่งมีอายุเกินกว่า 49 ปีขึ้นไป ที่มีลักษณะอาการปัสสาวะขัดข้อง ข้างหลังการทดลองกว่า 12 อาทิตย์ คำตอบที่ได้เป็น คนไข้ต่างหรูหราคะแนน IPSS ที่ ( TNE lnternational Prostate Symptom Score )ซึ่งเป็นค่าคะแนนสากลสำหรับการวัดปัญหาในระบบฟุตบาทปัสวะของคนป่วยจากการตอบคำถาม แต่ไม่ปรากฏผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต การขับถ่ายปัสวะ หรือขนาดของต่อมลูกหมากอะไร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การทดสอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาสตร์ที่ชัดเจนเพียงพอ ควรต้องมีการค้นคว้าทดสอบในด้านนี้ถัดไปในอนาคต เพื่อค้นหาข้างหลังฐานที่กระจ่างแจ้งสำหรับในการสรุปเกี่ยวกับประสิทธิของเห็ดหลินจือต่อการรักษาภาวการณ์ต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาสุขภาพอะไรก็ตามที่เกี่ยวโยง

ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นโลหิตหัวใจ
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางด้านการแพทย์ 5 ราการ ซึ่งมีคนไข้เบาหวานชนิด 2 ร่วมทดสอบกว่า 398 รายพบว่า เห็ดหลินจือไม่เป็นผลทางการรักษาในเชิงการลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพพอเพียงจะสนับสนุนผลทางการรักษาเหล่านั้น และไม่มีข้อมูลที่พอเพียงสำหรับในการรับรองด้านความปลอดภัยจากการบริโภคเห็ดหลินจืออย่างเดียวกัน โดยหนึ่งในการวิจัยเหล่านั้น ได้แสดงถึงผลข้างเคียงจากการบริโภคเห็ดหลินจือในคนเจ็บบางราย เป็นอาการคลื่นใส้ ท้องร่วง หรือท้องผูก
สมุนไพร ดังนั้นจึงควรมีการค้นคว้าทดสอบถึงสมรรถนะของเห็ดหลินจือสำหรับการลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เพื่อปกป้องรวมทั้งการดูแลและรักษาโรคเส้นโลหิตหัวใจถัดไป และให้รู้เรื่องแจ่มกระจ่างชัดดเจนในด้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมากเพิ่มขึ้น อันเป็นผลดีต่อขั้นตอนการรักษาคุ้มครองป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจและก็อาการต่างๆที่เกี่ยวโยงต่อไปในอนาคต

Tags : สมุนไพรเห็ดหลินจือ

13

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ ในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือขายเยอะมากตามตลาด มีทั้งๆที่ผลิตในไทยและก็นำเข้าจากต่างชาติ ถ้าสหายๆต้องการเลือกซื้อ ต้องดูให้ดี ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีที่มาและก็แหล่งผลิตน่าไว้ใจหรือเปล่า มีการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือไม่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถกันความชื้นก้าวหน้าหรือป่าว
สรรพคุณสมุนไพร เห็ดหลินจือที่มีงานวิจัยรับรอง....มีอะไรบ้าง
มีความเชื่อมานานแล้วว่าเห็ดหลินจือแดงสามารถทำให้หัวใจแข็งแรง เลือดลมดี ผิวพรรณผ่องใส ช่วยให้แก่ช้าลง ความจำ แล้วก็ช่วยอายุยืนนาน
ส่วนคุณประโยชน์ในทางการดูแลรักษาโรคถูกกล่าวไว้อย่างมากมายด้วยเหมือนกัน อาทิเช่น แก้ตับแข็ง รักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคความดัน แล้วก็ภูมิแพ้ฯลฯ
แม้กระนั้นทีเด็ดเป็น......
มีงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือรักษาโรคจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการทดลองศึกษาทางคลีนิครวมทั้งยืนยันว่าเห็ดหลินจือมีคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้จริง ไม่ใช่แค่ความเชื่อถืออีกต่อไป อันได้แก่
-กระตุ้นภูมิต้านทาน
-ต่อต้านเนื้องอกรวมทั้งโรคมะเร็ง
-รักษาโรคฟุตบาทเยี่ยว
-รักษาโรคหัวใจ
-ช่วยทำให้การนอนหลับ
-ลดไขมันในเลือด
-ต้านทานอนุมูลอิสระ
-ต่อต้านการอักเสบ
ในเห็ดหลินจือมีสารอาหารที่บางทีอาจเป็นผลดีต่อร่างกายเยอะมาก จำพวกเส้นใยต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินรวมทั้งแร่ธาตุบางชนิด เชเนแคลเซียม โพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัสแมกนีเซียม เซเลเนียม ธาตุเหล็ก สังกะสี มองดูแดง สารโมเลกุลชีวภาพที่สำคัญ เย่างสเตียรอยด์(Steroids) เทอร์ป่ายปีนอยด์ (Terpenoide) นิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) ไกลโคโปรตีน (Glycoproteins)พอลิแซ็กคาไรค์ (Polrsacchayides) และก็สารอนุพันธ์อื่นๆโดยยิ่งไปกว่านั้นกรดอะมิโนไลซีน (Lysine) และลิวซีน (Leucine)ดังนี้ มีบางบุคคลหรือในบางวัฒนธรรมนำเห็ดหลินจือมาทำกับข้าวรวมทั้งดัดแปลงเพื่อการบริโภคอย่างนานัปการ นักวิทยาศาสตร์จึงสนใจแล้วก็นำเห็ดหลินจือมาทดลองหาประสิทธิผลทางการรักษารวมทั้งการบำรุงสุขภาพ เพื่อพิสูจน์ว่าเห็ดจำพวกนี้มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราจริงหรือไม่

เห็ดหลินมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่บางทีอาจเป็นได้ใช่หรือ?
ถึงแม้มีการค้นคว้าทดลองจำนวนมากเกี่ยวกับคุณลักษณะและก็คุณค่าที่อาจเป็นไปได้ของเห็ดหลินจือ
แต่ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อรับรองด้านวิทยาศาสตร์และก็การแพทย์ที่แจ่มชัดถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ที่อาจเป็นได้ของเห็ดหลินจือแต่ ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์และก็การแพทย์ที่แจ้งชัดถึงคุณลักษณะแล้วก็ประสิทธิผลด้านอะไรก็ตามโดยเหตุนี้ ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลของเห็ดหลินจือ ปริมาณและก็กรรมวิธีการบริโภคที่เหมาะสม แล้วก็ข้อจำกัดต่างๆแล้วก็ต้นเหตุทางสุขภาพของตนให้ดีก่อนที่จะมีการบริโภค
เพิ่มสมรรถนะร่างกาย
สมุนไพร มีการทดลองที่ทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือในด้านการเพิ่มสรรถภาพของร่างกาย โดยได้ ทดลองในคนไข้โรคปวดกล้ามไฟโปรไมอัลเจีย (Fibromyalgia)เพศหญิงปริมาณ 64 ราย ตลอดเวลาการทดสอบ 6 อาทิตย์ ผู้ป่วยบริโภคเห็ดหลินจือปริมาณ 6 กรัม/วัน จากนั้นก็เลยทดสอบความสามารถร่างกายของคนไข้ ผลการทดลองรวมทั้งกำหนดแผนการรักษาคนไข้โรคนี้ต่อไป แต่ยังคงขาดหลักฐานเกื้อหนุนที่แจ่มแจ้ง จึงควรมีการทำการศึกษาเรียนรู้ในด้าน เพื่อหาหลักฐานและก็เครื่องพิสูจน์ที่กระจ่างแจ้งถึงประสิทธิผลของเห็ดหลินจือต่อไป
ธรรมดาในกระแสเลือดเราจะมีไขมันอยู่แล้วทุกคน จากมากน้อยก็แล้วแต่คนไป แต่หากในกระแสโลหิตของพวกเรามีจำนวนไขมันมากจนเกินไปนี่มีปัญหาแน่ค่ะ เรียกสภาวะนี้ว่า โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ซึ่งโรคนี้มีเหตุที่เกิดจากหลายกรณี จากอาหาร สภาพจิตใจ เห็ดหลินจือสภาพแวดล้อม พันธุรวมทั้งอาจกำเนิดจาผลกระทบของยาบางประเภทอีกด้วย(ไขมันที่กล่าวถึง คือ สามกลีเซอไรค์และคอลเรสเตอรอล โรคไขมันในเลือดสูงสามารถกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดโรคภัยต่างๆตามมาอีก ยกตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด และเส้นโลหิตสมองตีบ เป็นต้น
เมื่อพินิจพิจารณาเปรียบเทียบจากการรวบการค้นคว้าวิจัยที่เรียนประสิทธิผลของเห็ดหลินจือเพื่อรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ 373 คน แม้จะพบว่าคนเจ็บตอบสนองต่อการดูแลรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัดก้าวหน้าขึ้นเมื่อรักษาร่วมกับการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือ แม้กระนั้นเมื่อตรวจสอบและลองใช้เห็ดหลินจือเพียงอย่างเดียวกลับไม่มีประสิทธิผลในสำหรับเพื่อการทำให้โรคมะเร็งลดขนาดลงอย่างใด
นอกจากนั้น สมุนไพร จาการทบทวนงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยพบว่ามีงานศึกษาวิจัย 4 ชิ้นที่ส่งผลลัพธ์เกื้อหนุนว่าเห็ดหลินจืออาจสโมสรต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเจ็บให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ในเวลาเดียวกัน ก็มีผลลัพธ์จากงานศึกษาวิจัยหนึ่งที่แสดงถึงผลข้างคียงของเห็ดหลินจือ เป็นอาการคลื่นใส้และก็นอนไม่หดังนั้นจึงควรมีการค้นคว้าทดลองถึงประสิทธิภาพของ สมุนไพร เห็ดหลินจือสำหรับการลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เพื่อคุ้มครองปกป้องและการดูแลรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจต่อไป แล้วก็ให้รู้เรื่องแน่ชัดชัดดเจนในด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกรรมวิธีรักษาป้องกันโรคเส้นโลหิตหัวใจและอาการต่างๆที่เกี่ยวถัดไปในอนาคต
จำนวนที่เหมาะสมสำหรับเพื่อการบริโรคเห็ดหลินจืออย่างแจ่มชัด เนื่องประสิทธิผลแล้วก็ผลกระทบจากการบริโภค ด้วยเหตุนี้ ลูกค้า ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ และหารือหมอหรือเภสัชกรก่อนการบริโรค เนื่องจากแม้เห็ดหลินจือในแต่ละแบบจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่สารเคมีและส่วนประต่างบางทีอาจส่งผลข้างๆที่เป็นโทษต่อสถาพทางร่างกายได้เช่นกันลับด้วย

Tags : สมุนไพรเห็ดหลินจือ

14

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือมีผลอย่างไรต่อเซลล์ต่อมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน โรคความดันสูง รวมทั้งโรคอื่นๆอันแสนเหนื่อยที่จะรักษา ติดตามผลการศึกษายืนยันคุณประโยชน์ได้ในเนื้อหานี้จ้ะ
บทความสมุนไพร พวกนี้อ้างอิงคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือจากผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยยืนยันจากที่ต่างๆเพื่อเพื่อนฝูงได้พินิจพิเคราะห์ด้วยตัวเองว่ารักษาโรคได้ดีแค่ไหนแล้วก็น่าเชื่อถือเท่าใด ถ้าเพื่อนฝูงๆเคยอ่านบทความเกี่ยวกับสรรรพคุณหรือการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือจากที่อื่นมาก่อน แล้วรู้สึกอ่านไม่ง่ายเยอะแค่ไหนหรือเปล่ารู้เรื่อง บทความในเว็บนี้คนเขียนได้คัดและก็เก็บจากหลายที่และเขียนในภาษาที่อ่านง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้
สหายๆถูกใจเนื้อหานี้ก็จะเป็นอย่างยิ่งหัวใจให้ผู้เขียนได้บทความดีๆให้สหายอ่านกันอีกต่อไปบทความเห็ดหลินจือรักษาโรคเด็ดๆที่สมุนไพร เพื่อนพ้องๆจะต้องถูกใจ
เห็ดหลินจือยับยั้งโรคมะเร็ง
เห็ดหลินจือ ผลการวิเคาะห์พบว่า เห็ดหลินจือ มีสารสามารถยั้งมะเร็งไดรวมทั้งโดยไม่กระทบต่อเซลล์ปกติ สารดังที่กล่าวถึงมาแล้วมีอยู่มากที่สปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มห่อสปอร์แล้วนอกนี้ผลวิจัยจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยพบว่าเห็ดหลินจือมีสารกลุ่ม Polysaccharide ซึ่งช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้ม และก็สารกลุ่ม Triterpenes (พบที่สปอร์ของเห็ดหลินจือ เยอะที่สุด ) ซึ่งกลุ่มหลังสามารถยั้งเซลล์ของโรคมะเร็งได้ โดยสปอร์กะเทาะผนังหุ้มห่อจะได้ผลดีมากกว่าแบบไม่กะเทาะมากมาย
อย่างไรก็แล้วแต่ฤทธิ์ฆ่าเซลล์ของโรคมะเร็งของโรคมะเร็งของสารสกัดเห็ดหลินจือที่กล่าวไปนั้น ยังคงเป็นเพียงแค่ผลของการทดสอบในหลอดทดลองแค่นั้น บัดนี้คณะแพทย์ศาสตร์ของมหาลัยจังหวัดเชียงใหม่กำลังศึกษาค้นคว้าผลที่มีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็วจริงๆรวมทั้งคาดว่าผลวิจัยนี้คงเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้กันในเร็วๆนี้จ้ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีรายงานการเรียนจากประเทศจีนพบว่า เห็ดหลินจือสามารถเสริมภูมิต้านทานได้จริงในผู้ป่วยมะเล็กลำไส้ใหญ่ ปอด และคนเจ็บที่เป็นโรคมะเร็งขั้นแผ่ขยาย โดยไม่มีผลข้างเคียงรวมทั้งสามารถใช้ได้ติดต่อกันนานได้โดยสวัสดิภาพ อย่างไรก็ตามในประเทศไทย การใช้เห็ดหลินจือสำหรับในการรักษาโรคโรคมะเร็งนั้นยังไม่ใช่ช่องทางหลักสำหรับในการรักษา ย้ำเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันมากยิ่งกว่า
สมุนไพร ในตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือขายเยอะแยะตามตลาด มีในขณะที่ผลิตในไทยรวมทั้งนำเข้าจากต่างชาติ ถ้าหากเพื่อนๆอยากเลือกซื้อ จะต้องมองให้ดี ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีที่มาแล้วก็แหล่งผลิตน่าไว้วางใจหรือไม่ มีการยืนยันจาก อย. ไหม และผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถกันความชื้นได้ดิบได้ดีหรือประกาศ
ชาวจีนรู้จักการใช้เห็ดหลินจือรักษาโรคหัวใจมาตั้งแต่ยุคราชวงค์หมิง ปัจจุบันแพทย์แผนจีนก็ยังคงใช้เห็ดหลินจือการรักษาโรคหัวใจมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยเหตุว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงก็คงเลิกใช้กันไปนานแล้วใช่ไหม จึงมีการทำการศึกษากันอย่างจริงๆจังมากมายก่ายกองสำหรับประเด็นนี้

สมุนไพร ที่กรุงปักกิ่งได้มีการทดสอบจริงกับคนเจ็บที่มีอาการเจ็บทรวงอก จากเส้นโลหิตหัวใจตีบ พบว่าภายหลังการให้รับประทานเห็ดหลินจืออปิ้งสม่ำเสมอตรงเวลา 3 เดือน ผุ้ป่วยไข้ที่เข้ารับการทดสอบ 90% มีลักษณะที่ดียิ่งขึ้น จากการสังเกตร่วมร่วมกับการประมาณคลื่นหัวใจ ECG
เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นกรุ๊ปหนึ่งได้เจอสารเคมีที่ช่วยลดความดันเลือดในเห็ดหลินจือแล้วก็เจอสารยับยั้งการจับตัวกันจบกลายเป็นก้อนของเลือดอีกด้วย จากการทดสอบใช้เห็ดหลินจือกับคนป่วยโรคหัวใจโรงพยาบาล พบว่าสามารถลดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้จริง
นักวิทยาศาสตร์รัสเชียรับรองอีกเสียงว่าเห็ดหลินจือช่วยเรื่องเลือดแล้วก็หัวใจได้จริง รวมทั้งพบว่าเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมสำหรับโรคหัวใจ จากกลุ่มตัวอย่างสมุนไพร 21 จำพวก ที่กรุ๊ปศึกษาค้นคว้าได้เลือกหยิบมาศึกษาทดลอง
เห็ดหลินจือ ธรรมดาในกระแสโลหิตพวกเราจะมีไขมันอยู่แล้วทุกคน จากมากมายน้อยก็ตามทีคนไป แม้กระนั้นหากในกระแสโลหิตของเรามีปริมาณไขมันมากเกินไปนี่มีปัญหาแน่ค่ะ เรียกภาวะนี้ว่า โรคไขมันในเส้นเลืดสูง ซึ่งโรคนี้เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ อีกทั้งจากของกิน ภาวะจิตใจ สิ่งแวดล้อม พันธุรวมถึงอาจกำเนิดจาผลข้างเคียงของยาบางชนิดอีกด้วย(ไขมันที่เอ๋ยถึงเป็นสามกลีเซอไรค์รวมทั้งคอลเรสเตอรอล โรคไขมันในเลือดสูงสามารถนำไปสู่โรคภัยต่างๆตามมาอีก ยกตัวอย่างเช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด แล้วก็เส้นโลหิตสมองตีบ ฯลฯ
เห็ดหลินจือ นักวิจัยได้ศึกษาค้นพบสารหลายประเภทในเหล็ดหลินจือที่ช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดหมายถึงGanoderic Acid รวมทั้ง Lucidenic Acid ซึ่งสาร 2 ชนิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เว้นแต่ช่วยลดไขมันในเส้นโลหิตได้แล้ว ยังคุ้มครองไม่ให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดได้โดยตรงอีกด้วย นอกนั้นยังมีสารกรุ๊ป Nucleotide ซึ่งสามารถช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือดในเส้นเลือด และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้อีกด้วย
ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นทดลองให้สารสกัดเห็ดหลินจือกับผู้ที่เป็นโรคไขมันเส้นโลหิตสูง 70 ราย และทำเก็บผลของการทดสอบภายหลังผ่านไป 3 เดือน พบว่าวัวเรสเตอรอลของคนรับการทดลองต่ำลงไปถึง 74% ซึ่งก็สอดคล้องกับผลที่ได้รับจากการวิจัยจากทั่วโลก และก็ยังพบว่าเห็ดหลินจือ เว้นเสียแต่ช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดแล้ว ยังมีผลให้เลือดไหลเวียนอีกด้วย
การที่เห็ดหลินจือสามารถจัดแจงกับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงได้นั้น ได้รับการรับรองจากนักค้นคว้าอีกทั้งในญี่ปุ่น จีน รัสเชีย และที่อื่นๆอีกทั้งโลกแล้วว่าสำเร็จจริงละไม่ได้เป็นเพาระความศรัทธาอีกต่อไป สุดท้ายก็ขอฝากไว้ สภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นสภาวะที่อันตรายด้วยเหตุว่าสามารถเป็นเหตุให้เกิดโรคน่าขนลุกอื่นๆตามมาได้ ดังนั้นหากสหายๆตรวจเลือดแล้วพบสภาวะนี้ก็ควรรีบจัดแจงตั้งแต่เนิ่นๆไว้กิ่นจะดีมากกว่า

15

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือมีผลยังไงต่อเซลล์ต่อมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันสูง และโรคอื่นๆอันแสนเพลียที่จะรักษา ติดตามผลการค้นคว้ายืนยันคุณประโยชน์ได้ในเนื้อหานี้ค่ะ
สมุนไพร บทความกลุ่มนี้อ้างอิงคุณประโยชน์ของ[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/16484916/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD]เห็ดหลินจือ[/url]จากผลการศึกษาเรียนรู้ยืนยันจากที่ต่างๆเพื่อสหายได้พินิจพิเคราะห์ด้วยตัวเองว่ารักษาโรคเจริญขนาดไหนรวมทั้งน่าเชื่อถือเท่าใด ถ้าสหายๆเคยอ่านบทความเกี่ยวกับสรรรพคุณหรือการค้นคว้าเกี่ยวกับเห็ดหลินจือจากที่อื่นมาก่อน แล้วรู้สึกอ่านไม่ง่ายเท่าใดหรือไม่รู้เรื่อง บทความในเว็บแห่งนี้ผู้เขียนได้คัดเลือกและก็เก็บรวบรวมจากหลายที่รวมทั้งเขียนในภาษาที่อ่านง่ายที่สุดเท่าที่จะทำเป็น
เพื่อนๆถูกใจเนื้อหานี้ก็จะเป็นอย่างยิ่งดวงใจให้ผู้เขียนได้บทความดีๆให้เพื่อนอ่านกันอีกต่อไปบทความเห็ดหลินจือรักษาโรคเด็ดๆที่เพื่อนฝูงๆต้องชอบ
เห็ดหลินจือยั้งโรคมะเร็ง
ผลงานวิจัยพบว่า เห็ดหลินจือ มีสารสามารถยับยั้งมะเร็งไดแล้วก็โดยไม่กระทบต่อเซลล์ธรรมดา สารดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีอยู่มากที่สปอร์ที่กะเทาะผนังห่อสปอร์แล้วนอกนี้ผลวิจัยจากกรมความเจริญหมอแผนไทยพบว่าเห็ดหลินจือมีสารกลุ่ม Polysaccharide ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูเขามิคุ้ม และก็สารกลุ่ม Triterpenes (เจอที่สปอร์ของเห็ดหลินจือ มากที่สุด ) ซึ่งกรุ๊ปหลังสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ โดยสปอร์กะเทาะผนังห่อจะได้ผลดีมากกว่าแบบไม่กะเทาะมาก
อย่างไรก็แล้วแต่ฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งของมะเร็งของสารสกัดเห็ดหลินจือที่กล่าวไปนั้น ยังคงเป็นเพียงแต่ผลของการทดลองในหลอดทดสอบเท่านั้น ในตอนนี้คณะแพทย์ศาสตร์ของมหาลัยเชียงใหม่กำลังวิจัยผลที่มีต่อคนเจ็บโรคมะเร็วจริงๆแล้วก็คาดว่าผลการศึกษาวิจัยนี้คงจะเปิดเผยให้เพื่อนพ้องๆได้รู้กันในเร็วๆนี้จ้ะ แต่ในขณะนี้มีรายงานการเรียนจากประเทศจีนพบว่า เห็ดหลินจือสามารถเสริมภูมิต้านทานได้จริงในคนป่วยมะเล็กลำไส้ใหญ่ ปอด และคนไข้ที่เป็นมะเร็งขั้นลุกลาม โดยไม่มีผลใกล้กันและสามารถใช้ได้ติดต่อกันนานได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามในประเทศไทย การใช้เห็ดหลินจือสำหรับการรักษาโรคโรคมะเร็งนั้นยังไม่ใช่ช่องทางหลักสำหรับการรักษา ย้ำเรื่องเสริมภูมิต้านทานมากกว่า
ในช่วงเวลานี้มีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือขายมากตามตลาด มีทั้งที่ผลิตในไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าหากเพื่อนฝูงๆต้องการเลือกซื้อ จำเป็นต้องดูให้ดี ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีที่มาและก็แหล่งผลิตน่าไว้ใจหรือเปล่า มีการยืนยันจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไหม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถกันความชุ่มชื้นก้าวหน้าหรือประกาศ
ชาวจีนรู้จักการใช้เห็ดหลินจือรักษาโรคหัวใจมาตั้งแต่ยุคราชวงค์หมิง ตอนนี้หมอแผนจีนก็ยังคงใช้เห็ดหลินจือการรักษาโรคหัวใจมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเหตุว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงก็คงเลิกใช้กันไปนานแล้วใช่ไหม จึงมีการทำการวิจัยกันอย่างจริงๆจังล้นหลามสำหรับประเด็นนี้
ที่กรุงปักกิ่งได้มีการทดสอบจริงกับผู้ป่วยที่มีลักษณะเจ็บอก จากเส้นโลหิตหัวใจตีบ พบว่าภายหลังการให้รับประทานเห็ดหลินจืออย่างสม่ำเสมอตรงเวลา 3 เดือน ผุ้เจ็บป่วยที่เข้ารับการทดสอบ 90% มีลักษณะอาการที่ดียิ่งขึ้น จากการสังเกตร่วมร่วมกับการวัดคลื่นหัวใจ ECG
เมื่อ 50 ปีที่แล้ว มีนักวิทยาศาสตร์คนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้พบสารเคมีที่ช่วยลดความดันเลือดในเห็ดหลินจือแล้วก็พบสารยับยั้งการจับตัวกันมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนของเลือดอีกด้วย จากการทดลองใช้เห็ดหลินจือกับผู้เจ็บป่วยโรคหัวใจโรงพยาบาล พบว่าสามารถลดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้จริง
นักวิทยาศาสตร์รัสเชียยืนยันอีกเสียงว่าเห็ดหลินจือช่วยเรื่องเลือดแล้วก็หัวใจได้จริง แล้วก็พบว่าเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมสำหรับโรคหัวใจ จากกลุ่มของตัวอย่างสมุนไพร 21 ประเภท ที่กลุ่มศึกษาค้นคว้าได้เลือกหยิบมาศึกษาทดสอบ

สมุนไพร ธรรมดาในกระแสเลือดเราจะมีไขมันอยู่แล้วทุกคน จากมากน้อยก็ตามทีคนไป แต่หากในกระแสเลือดของเรามีจำนวนไขมันมากเกินความจำเป็นนี่มีปัญหาแน่ค่ะ เรียกภาวะนี้ว่า โรคไขมันในเส้นเลืดสูง ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากหลายกรณี อีกทั้งจากของกิน ภาวะจิตใจ สภาพแวดล้อม พันธุรวมทั้งอาจเกิดจาผลกระทบของยาบางจำพวกอีกด้วย(ไขมันที่เอ่ยถึง คือ ตรีกลีเซอไรค์แล้วก็คอลเรสเตอรอคอยล โรคไขมันในเลือดสูงสามารถก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาอีก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด แล้วก็เส้นโลหิตสมองตีบ เป็นต้น
นักค้นคว้าได้ศึกษาค้นพบสารหลายชนิดในเห็ดหลินจือที่ช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด คือ Ganoderic Acid แล้วก็ Lucidenic Acid ซึ่งสาร 2 ชนิดที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้แล้ว ยังคุ้มครองป้องกันไม่ให้ไขมันตันเส้นโลหิตได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีสารกลุ่ม Nucleotide ที่สามารถช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือดในเส้นเลือด และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้อีกด้วย
ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นทดสอบให้สารสกัดเห็ดหลินจือกับผู้ที่เป็นโรคไขมันเส้นโลหิตสูง 70 ราย รวมทั้งกระทำการเก็บผลของการทดลองภายหลังจากผ่านไป 3 เดือน พบว่าวัวเรสเตอรอลของคนรับการทดลองลดลงไปถึง 74% ซึ่งก็สอดคล้องกับผลจากการวิจัยจากทั่วทั้งโลก และยังพบว่าเห็ดหลินจือ นอกจากช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดแล้ว ยังมีผลให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วย
การที่เห็ดหลินจือสามารถจัดการกับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงได้นั้น ได้รับการรับรองจากนักวิจัยทั้งยังในญี่ปุ่น จีน รัสเชีย และที่อื่นๆอีกทั่วทั้งโลกแล้วว่าได้ผลจริงละไม่ได้เป็นเพาระความศรัทธาอีกต่อไป สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ ภาวการณ์ไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นสภาวะที่อันตรายด้วยเหตุว่าสามารถเป็นเหตุให้เกิดโรคน่าขนลุกอื่นๆตามมาได้ ดังนั้นถ้าหากสหายๆตรวจเลือดแล้วเจอภาวการณ์นี้ก็ควรจะรีบจัดแจงตั้งแต่เนิ่นๆไว้กิ่นจะดีมากยิ่งกว่า

หน้า: [1] 2 3 ... 6