ลงประกาศ ลงโฆษณา

หมวดหมู่ทั่วไป => อื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: svksolo ที่ พฤศจิกายน 22, 2020, 08:01:00 pm

หัวข้อ: รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS AMOS STATA
เริ่มหัวข้อโดย: svksolo ที่ พฤศจิกายน 22, 2020, 08:01:00 pm
รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS AMOS STATA และ EVIEW พร้อมเขียนอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับสรุปผลวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จะกว่าจะผ่าน หากแก้ไข 1-2 บรรทัด จะ

แก้ไขให้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับวิเคราะห์ SPSS รับงานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับสรุปผลงานวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จะกว่าจะผ่าน tawansmile.com

2) รับปรึกษาทำงานวิจัย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ในทุกขั้นตอน รับตรวจงานวิจัย ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่มีผลต่อการทำวิจัย ระดับการศึกษา ระดับองค์กร รับทำวิจัยทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน รับเขียนบท

ความงานวิจัย บทความวิชาการ รับเขียนบทคัดย่อ

3) รับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

โทร. 0826300899 ... ตะวัน ^^
E-mail : tawansmile@gmail.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com
http://tawansmile.com

Tags :  รับทำงานวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย,รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย

(http://www.tawansmile.com/pic/logo-banner.jpg)